BỘ CHIA MẪU CỐT LIỆU (0.5 INCHE/1 INCHE/2 INCHE)

Vui lòng gọi

Việt Nam

12 tháng

Bộ chia mẫu dùng để rút mẫu, chia nhỏ mẫu theo yêu cầu của công tác thí nghiệm cần đo.

HOTLINE TƯ VẤN : 0938 908 448

BỘ CHIA MẪU CỐT LIỆU (0.5 INCHE/1 INCHE/2 INCHE)

Bộ chia mẫu dùng để rút mẫu, chia nhỏ mẫu theo yêu cầu của công tác thí nghiệm cần đo.

 

Top

 (0)