Danh sách các phòng thí nghiệm LAS-XD

Danh sách các phòng thí nghiệm LAS-XD

Danh s¸ch c¸c phßng thÝ nghiÖm ®­îc c«ng nhËn LAS-XD

 

N Ngoµi

Mµu xanh lµ Cty TNHH; HoÆc Së X©y dùng

Mµu xanh lµ §¬n vÞ ngoµi ngµnh XD

Mµu xanh lµ Bé GTVT

1

Phßng thÝ nghiÖm C«ng tr×nh- ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ XD- Bé X©y dùng- §­êng NguyÔn Phong S¾c- NghÜa t©n-CÇu giÊyHµ Néi TL 04 8344196- 8364162

LAS-XD 01

Q§ sè 1089/Q§-BXD

ngµy 9/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn : 1/8/2010

2

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt- ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ XD- Bé X©y dùng- §­êng NguyÔn Phong S¾c- NghÜa t©n- CÇu giÊy- Hµ Néi TL 04 8344196

LAS-XD 02

Q§ sè 1088/Q§-BXD

ngµy 9/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn : 1/8/2010

3

Phßng thÝ nghiÖm  Bª t«ng vµ VËt liÖu XD- ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ XD- Bé X©y dùng- §­êng NguyÔn Phong S¾c-NghÜa t©n-CÇu giÊy HN TL 04 8361197

LAS-XD 03

Q§ sè 1085/Q§-BXD

ngµy 9/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn : 1/8/2010

4

Phßng thÝ nghiÖm M«i tr­êng - ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ XD- Bé X©y dùng- §­êng NguyÔn Phong S¾c- NghÜa t©n- CÇu giÊy- Hµ Néi TL 04 8344196

LAS-XD 04

Q§ sè 1084/Q§-BXD

ngµy 9/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn : 1/8/2010

5

Phßng nghiªn cøu ¨n mßn vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh - ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ XD- Bé X©y dùng- §­êng NguyÔn Phong S¾c- NghÜa t©n- CÇu giÊy- Hµ Néi TL 04 8344196

LAS-XD 05

Q§ sè 1087/Q§-BXD

ngµy 9/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn : 1/8/2010

6

Phßng thÝ nghiÖm C«ng nghÖ bª t«ng nhiÖt ®íi-C«ng ty Bª t«ng x©y dùng  Hµ néi-  X· §«ng Ng¹c-Tõ Liªm  Hµ N éi

TL 04-8389390 -11

LAS-XD 06

Q§ sè 749/Q§-BXD

ngµy 26/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn : 20/5/2011

7

Phßng thÝ nghiÖm khu vùc I-Trung t©m thÝ nghiÖm X©y dùng S«ng §µ- Tæng Cty S«ng §µ-Ph­êng V¨n Mç TX Hµ §«ng  Hµ T©yTL 034 821465

LAS-XD 07

Q§ sè 1646 /Q§-BXD

ngµy 26/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/8/2008

8

Trung t©m thÝ nghiÖm  S«ng Hång thuéc  Tr­êng Trung cÊp kü thuËt –nghiÖp vô S«ng Hång-Tæng Cty XD S«ng Hång-Ph­êng N«ng  Trang- ViÖt Tr× - TØnh Phó Thä  TL 0210-251151

LAS-XD 08

Q§ sè 1440/Q§-BXD

ngµy 4/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2010

9

PTN vËt liÖu x©y dùng thuéc Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kh¶o s¸t x©y dùng B¹ch §»ng: Sè 268 TrÇn Nguyªn H·n-Lª Ch©n-H¶i Phßng TL 031-856433

LAS-XD 09

Q§ sè 133/Q§-BXD

ngµy 23/01/2008

cã hiÖu lùc: 25/1/20011

10

Trung t©m ThÝ nghiÖm vµ øng dông kü thuËt x©y dùng-Cty cæ phÇn T­ vÊn ®Çu t­ &x©y dùng - Tæng Cty MiÒn trung

517 TrÇn Cao V©n-Tp §µ N½ng TL0511-828051-712654

LAS-XD 10

Q§ sè 1319/Q§-BXD

ngµy 23/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/10/2010

11

Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý ®Êt vµ VLXD-C«ng ty T­ vÊn ®Çu t­ XD B¾c Giang- §­êng X­¬ng Giang-B¾c Giang TL 240-850441

LAS-XD 11

Q§ sè 2292/Q§-BXD

ngµy 14/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2008

12

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt- Cty Cæ phÇn T­ vÊn ThiÕt kÕ Tæng hîp. Sè 44 TrÇn Quang Kh¶i- Tp.  HuÕ. TL: 054.825243-0913425602

LAS-XD 12

Q§ sè 448/Q§-BXD

ngµy 21/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2010

13

PhßngTN kiÓm tra chÊt l­îng n­íc s¹ch vµ n­íc th¶i- Cty T­ vÊn cÊp tho¸t n­íc Sè 2-Sè 10 Phæ Quang, Ph­êng 2 -QuËn T©n B×nh Tp HCM -TL 08-8475164

LAS-XD 13

Q§ sè 2015/Q§-BXD

ngµy 27/10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/10/2008

14

Phßng thÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt vµ VLXD -Cty T­ vÊn XD Thõa Thiªn HuÕ-24B Lý Th­êng KiÖt Tp HuÕ-TL 54-826813

LAS-XD 14

Q§ sè 1284/Q§-BXD

ngµy 16/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 6/6/2008

15

PTN x©y dùng thuéc  XÝ nghiÖp kiÓm tra chÊt l­îng x©y dùng - Cty Cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ XD -Tæng Cty XD-Sè 1-BXD.Km7 Xa lé Hµ Néi- Tp HCM.TL: 08.8964702

LAS-XD 15

Q§ sè 287/Q§-BXD

ngµy 27/2/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/02/2011

16

Phßng thÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt, VLXD vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh –Cty T­ vÊn XD tæng hîp -BXD  -  29 Bis NguyÔn §×nh ChiÓu-Q1 Tp HCM     TL 08-8294430

LAS-XD 16

Q§ sè 1565/Q§-BXD

ngµy 15/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2009

17

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh XD Sµi Gßn- Cty kiÓm ®Þnh XD Sµi Gßn-27Bis Kú §ång- Q3 Tp HCM TL08-8468738- 9325345 - 9325344

LAS-XD 17

Q§ sè 390/Q§-BXD

ngµy 20/3/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 17/3/2011

1 8

Phßng thÝ nghiÖm  c¬ lý ®Êt – C«ng ty T­ vÊn Quy ho¹ch kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng Th¸i B×nh- Së XD Th¸i B×nh.

Sè 90 Phè Tr­ng Tr¾c-Th¸i B×nh-TL36-831566

LAS-XD 18

Q§ sè 480/Q§-BXD

ngµy 21/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2009

19

Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý-vËt liÖu x©y dùng –Chi Nh¸nh cña C«ng ty Kh¶o s¸t vµ XD t¹i MiÒn Nam- Sè 65 Bis M¹c §Ünh Chi-Q1-Tp HCM TL 08-8223939-8242011

LAS-XD 19

Q§ sè 751/Q§-BXD

ngµy 26/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/5/2011

20

Phßng thÝ nghiÖm c¬  ®Êt, vµ VLXD- Cty t­ vÊn XD c«ng tr×nh 625- Bé GTVT-24 TrÇn Kh¾c Ch©n-Q1-TP HCM –TL 08-8439881

LAS-XD 20

Q§ sè 71/Q§-BXD

ngµy 13/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/1/2009

21

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc C«ng ty TNHH t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng Hõng §«ng. Sè 18/11- §ç NhuËn,S¬n Kú-QuËn T©n Phó-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.2458394

LAS-XD 21

Q§ sè 1146/Q§-BXD

ngµy 7/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2010

22

Phßng thÝ nghiÖm Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn t­ vÊn S«ng §µ-Trung t©m thÝ nghiÖm X©y dùng S«ng §µ  X· Kroong –Tx KonTum thØnh KonTum .TL: 060.859196

LAS-XD 22

Q§ sè 1826/Q§-BXD

ngµy 26 /9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/9/2008

23

Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh VLXD  MiÒn Trung- Cty kh¶o s¸t vµ XD  Sè 32 Lª Hång Phong-Nha trang TL 058.871113

LAS-XD 23

Q§ sè 384/Q§-BXD

ngµy 09/03/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/3/2009

24

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng- Bª t«ng Blèc- Cty X©y dùng vµ s¶n xuÊt g¹ch Blèc §µ N½ng. Khu c«ng nghiÖp Hoµ Kh¸nh-Linh ChiÓu-§µ N½ng TL: 0511.730812

LAS-XD 24

Q§ sè 278/Q§-BXD

ngµy22/2/2006

cã hiÖu lùc ®Õn:20/2/2009

25

Phßng thÝ nghiÖm ngµnh x©y dùng – Së X©y dùng Gia Lai

Sè –20 Ph¹m V¨n  §ång - Pleiku-Gia Lai TL 059. 828690

LAS-XD 25

Q§ sè 1490/Q§-BXD

ngµy 27/872005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/7/2008

26

Trung t©m KiÓm ®Þnh chÊt l­îng  x©y dùng – Së XD Th¸i Nguyªn – Sè 153 §­êng D­¬ng Tù Minh P. Hoµng V¨n Thô TP Th¸i Nguyªn TL 0280759279 - 0913006199

LAS-XD 26

Q§ sè 292/Q§-BXD

ngµy 12/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:5/2/2010

27

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt- Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng B×nh ThuËn- Sè 142 TrÇn H­ng §¹o- Phan ThiÕt- tØnh B×nh ThuËn  TL 062. 828260-882950

LAS-XD 27

Q§ sè  1037 /Q§-BXD

ngµy 25 / 7/2 007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2010

28

Phßng thÝ nghiÖm VLXD- Nhµ m¸y Bª t«ng Xu©n Mai- Tæng Cty VINACONEX-  Thuû Xu©n Tiªn-Ch­¬ng Mü-Hµ T©y TL34-840117

LAS-XD 28

Q§ sè 1594/Q§-BXD

ngµy 15/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/8/2008

29

Phßng thÝ nghiÖm VLXD- Tr­êng §µo t¹o  CG vµ XD- Bé C«ng nghiÖp –Dèc ®á-Ph­¬ng §«ng- U«ng BÝ- Qu¶ng Ninh TL 33. 854870-854497

LAS-XD 29

Q§ sè 2300/Q§-BXD

ngµy 14/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2008

30

Phßng thÝ nghiÖm Tæng hîp- Ph©n ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ x©y dùng MiÒn Nam. Sè 20/5B P. HiÖp B×nh Ph­íc-Q. Thñ §øc-Tp. HCM.TL: 08. 7270166-7270092

LAS-XD 30

Q§ sè 1459/Q§-BXD

ngµy 26/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/10/2009

31

Phßng TN c¬ lý ®Êt – Trung t©m ®Þa kü thuËt thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn kiÕn tróc ®« thÞ Hµ néi- Së XD Hµ néi- Sè 25 P. Bïi Ngäc D­¬ng-Q. Hai Bµ Tr­ng-Hµ néi-TL04-8632069

LAS-XD 31

Q§ sè 2115/Q§-BXD

ngµy 14/111/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/11/2008

32

Trung t©m thÝ nghiÖm vµ KSXD  H¶i Phßng- thuéc Cty TNHH nhµ n­íc mét thµnh viªn Kh¶o s¸t vµ x©y dùng 2A Ph¹m Phó Thø -  Hång Bµng - H¶i Phßng TL 31- 842383

LAS-XD 32

Q§ sè 2152/Q§-BXD

ngµy 18/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2008

33

Phßng TN §Þa kü thuËt vµ VLXD thuéc Cty cæ phÇn kü thuËt Th¨ng Long: TÇng 1,§¬n nguyªn 2,¤CT2, khu X1, B¾c Linh §µm, Ph­êng §¹i Kim, Tp Hµ Néi. TL: 04.6415248

LAS-XD 33

Q§ sè 1088/Q§-BXD

ngµy 31/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/7/2009

34

Trung t©m thÝ nghiÖm Hµ Néi- thuéc Cty kh¶o s¸t vµ x©y dùng-Km 9 Quèc lé 1A- X· Quèc B¶o-Thanh Tr× Hµ Néi

TL 04-8615359

LAS-XD 34

Q§ sè1553/Q§-BXD

ngµy 8/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/8/2008

35

Phßng thÝ nghiÖm vµ C«ng nghÖ Xö lý n­íc- C«ng ty N­íc vµ M«i tr­êng ViÖt Nam. Sè 5 §­êng Thµnh Hµ Néi..TL: 04.8281626 - 8281429

LAS-XD 35

Q§ sè 1152/Q§-BXD

ngµy 10/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/9/2010

36

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty XD sè 18-Tæng Cty LICOGI- Km3 NguyÔn L­¬ng B»ng-TP H¶i D­¬ng       

TL 0320892021-890082

LAS-XD 36

Q§ sè 2244/Q§-BXD

ngµy 5/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/11/2008

37

-Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt-ViÖn Kü thuËt X©y dùng thuéc Së X©y dùng Hµ Néi –Sè 38 Phè C¸t Linh-Hµ Néi

TL04- 8437216

LAS-XD37

Q§ sè 14/Q§-BXD

ngµy 5/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2008

38

Phßng thÝ nghiÖm VLXD – ViÖn Kü thuËt X©y dùng thuéc Së X©y dùng Hµ Néi-Sè 38 Phè C¸t Linh-Hµ Néi TL 04- 8437216-8455960

LAS-XD38

Q§ sè 16/Q§-BXD

ngµy 5/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2008

39

Phßng thÝ nghiÖm vµ KiÓm ®Þnh x©y dùng-Cty kh¶o s¸t vµXD Chi nh¸nh MiÒn Trung. Sè 260 TrÇn H­ng §¹o- Quy Nh¬n-B×nh §Þnh    TL 56-824530-822697

LAS-XD39

Q§ sè 358/Q§-BXD

Ngµy 8/3/2006

Cã hiÖu lùc ®Õn:3/3/2009

40

PTN KiÓm tra CL- TT. kü thuËt ®­êng bé- Khu qu¶n lý ®­êng bé 7-Côc §B- VN-Sè 296 NguyÔn V¨n §Ëu-P.11-Q. B×nh Th¹nh-Tp HCM TL 08.5150233-5150190

LAS-XD40

Q§ sè 2014/Q§-BXD

ngµy 27/10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/10/2008

41

Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m T­ vÊn  XD- Cty XDsè 6 thuéc Tæng CtyXD Hµ Néi.Sè 231-Lª DuÈn –Tp Vinh  NghÖ An  TL: 38-42282-833814-833813

LAS-XD41

Q§ sè 1200/Q§-BXD

ngµy22/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/8/2009

42

Phßng thÝ nghiÖm Gi¸m ®Þnh chÊt l­îng-Cty bª t«ng vµ x©y dùng ThÞnh LiÖt-Së X©y dùng Hµ Néi-X· ThÞnh LiÖt –Thanh tr× - Hµ Néi-TL 04-8614509-

LAS-XD 42

Q§ sè 56/Q§-BXD

ngµy15/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2010

43

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng- Cty C¬ khÝ Ho¸ chÊt 13- Bé Quèc Phßng. ThÞ trÊn T©n B×nh- Yªn S¬n- Tuyªn Quang. TL: 027.878103-878104

LAS-XD 43

Q§ sè 2278/Q§-BXD

ngµy 12/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2008

44

Phßng thÝ nghiÖm C«ng tr×nh- Cty T­ vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ H¶i Phßng-Së X©y dùng H¶i Phßng-Sè 9 P. L¹ch Tray-Q. Ng« QuyÒn H¶i Phßng TL 031 842834-852626

LAS-XD 44

Q§ sè 393/Q§-BXD

ngµy16/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2010

45

Trung t©m thÝ nghiÖm VLXD-Tæng Cty XD Tr­êng S¬n- Bé Quéc Phßng- Tæ 11 Ph­êng  §Þnh C«ng- QuËn Hoµng Mai- Hµ Néi TL:04 –8551763

LAS-XD 45

Q§ sè 1369/Q§-BXD

ngµy 3/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/9/2009

46

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt-KiÓm ®Þnh XD - Cty t­ vÊn X©y dùng c«ng nghiÖp vµ §« thÞ ViÖt nam-37Lª §¹i Hµnh-Hµ Néi-TL: 04-9762791

LAS-XD 46

Q§ sè 1823/Q§-BXD  ngµy 24/11/2004

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/11/2007

47

Phßng TN C¬ häc ®Êt vµ VËt liÖu x©y dùng - Cty cæ phÇn T­ vÊn kiÕn tróc vµ X©y dùng TP Hå ChÝ Minh - 98 TrÇn Quang Kh¶i , QuËn 1, Tp HCM. TL 08-8444085

LAS-XD 47

Q§ sè 1013/Q§-BXD

ngµy17/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/7/2010

48

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt c«ng tr×nh vµ VËt liÖu XD - Cty CP ThiÕt kÕ T­ vÊn XD CÇn Th¬ - Sè 209A §­êng 30/4-P. Xu©n Kh¸nh-Q. Ninh KiÒu- Tp CÇn Th¬ TL 0710.740826

LAS-XD 48

Q§ sè 661/Q§-BXD

ngµy6/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/4/2011

49

Phßng KiÓm nghiÖm VËt liÖu x©y dùng vµ ChÊt l­îng c«ng tr×nh - Së XD BÕn Tre- Sè 3-C¸ch m¹ng th¸ng 8- Ph­êng 3- ThÞ x· BÕn Tre TL 075.825285-822155

LAS-XD 49

Q§ sè 355/Q§-BXD

ngµy 8/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/3/2010

50

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng- Cty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùngVIMECO- X· T©y Mç-Tõ Liªm Hµ Néi- TL 04-8392087

LAS-XD 50

Q§ sè  675/Q§-BXD

ngµy 8/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/352010

51

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng VINACONEX –Sè 44 Minh Khai.P. Ba §×nh -TP Thanh Ho¸ -TL  037. 854108

LAS-XD 51

Q§ sè 470/Q§-BXD

ngµy 27/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/3/2010

52

PTN §Þa kü thuËt-VËt liÖu XD –Cty cæ phÇn T­ vÊn XD n«ng nghiÖp  vµ c¬ sá h¹ tÇng  H¶i Phßng- Sè 816 TrÇn Nh©n T«ng-Q. KiÕn An-H¶i Phßng TL:0313.677235

LAS-XD 52

Q§ sè 1511/Q§-BXD

ngµy  25 /12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:25/12 /2010

53

Phßng thÝ nghiÖm ®Êt vËt liÖu x©y dùng-Cty t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh GT 2-Bé GTVT- Sè 28 VÜnh Hå-§èng §a  Hµ Néi  TL 04-5639506

LAS-XD 53

Q§ sè 923/Q§-BGTVT

ngµy 19/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 21/4/2009

54

Phßng thÝ nghiÖm t×nh chÊt c¬ lý cña ®Êt –bª t«ng-vËt liÖu x©y dùng -Cty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Tuyªn Quang-An Hoµ-An T­êng-Yªn S¬n- Tuyªn Quang TL: 027- 822399

LAS-XD 54

Q§ sè 1172/Q§-BXD

 ngµy 18/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2010

55

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng GTVT Trung t©m CÇu ®­êng phÝa Nam . Sè 77/5A QL13.P.26.Q. B×nh Th¹nh TP. HCM TL 08.8433758

LAS-XD 55

Q§ sè 2294/Q§-BGTVT

 ngµy 05/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/8/2008

56

PhßngTN Cty t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh Giao th«ng c«ng chÝnh TP HCM- Sè 336 NguyÔn Träng TuyÓn –Ph­êng 2 quËn T©n B×nh TP HCM -TL 08. 8443912

LAS-XD 56

Q§ sè 1379/Q§-BGTVT

ngµy 27/6/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 26/6/2009

57

Phßng thÝ nghiÖm XÝ nghiÖp ®Þa chÊt c«ng tr×nh – Cty cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ GTVT phÝa Nam- 309 BÕn Ch­¬ng D­¬ng-QuËn 1 TP HCM- TL 08. 8368013

LAS-XD 57

Q§ sè 3132/Q§-BGTVT

 ngµy 19/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/10/2010

58

Phßng thÝ nghiÖm Cty C«ng tr×nh Giao th«ng 610- Sè 968-QL1A Ph­êng Linh Trung-Q.Thñ §øc-TP HCM  TL 08. 8870516

LAS-XD 58

Q§ sè 3257/Q§-BGTVT

ngµy 1/9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 31/8/2008

 

59

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu - c«ng tr×nh. Cty x©y dùng sè 6 Th¨ng long. X· H¶i Bèi-§«ng Anh- Hµ Néi TL 04. 8810264-8810266-8810267

LAS-XD 59

Q§ sè 1769/Q§-BGTVT ngµy 25/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 24/8/2009

60

Phßng TN KiÓm ®Þnh x©y dùng vµ M«i tr­êng- C«ng ty T­ vÊn C«ng  nghÖ ThiÕt bÞ vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng- 21A Trung tù §èng ®a Hµ Néi - TL 04. 8528286

LAS-XD 60

Q§ sè 156/Q§-BXD ngµy25/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/1/2009

61

Phßng TN VËt liÖu x©y dùng- Cty ThiÕt kÕ vµ T­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng(ADCC)- 186 ®­êng Tr­êng Chinh- §èng §a  Hµ Néi TL 04. 5633605- 8522684

LAS-XD 61

Q§ sè 2175/Q§-BXD ngµy23/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2008

62

Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m t­ vÊn khoa häc c«ng nghÖ ®µo t¹o vµ xuÊt nhËp khÈu– Tæng Cty x©y dùng Hµ Néi- 243A La Thµnh CÇu giÊy Hµ Néi- TL 04 8347594

LAS-XD 62

Q§ sè 1259/Q§-BXD

ngµy 17/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2009

63

Trung t©m thÝ nghiÖm x©y dùng 497- C«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh Giao th«ng 497. Sè 72 NguyÔn Sü S¸ch-TP Vinh TL 38. 832716-832630

LAS-XD 63

Q§ sè 2768/Q§-BGTVT

 ngµy 13/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/12/2009

64

Phßng thÝ nghiÖm-Trung t©m kü thuËt ®­êng bé IV- Khu qu¶n lý ®­êng bé IV-Sè 58- Phan §¨ng L­u-Vinh- NghÖ An TL 38. 847903-835581

LAS-XD 64

Q§ sè 1874 /Q§-BGTVT ngµy 12/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/9/2009

65

Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu XD vµ nÒn mãng c«ng tr×nh - Cty cæ phÇn T­ vÊn XD c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i IV. Sè 2 Lª Ninh- Ph­êng Lª Lîi -Vinh- NghÖ An TL 38. 853374

LAS-XD 65

Q§ sè 1539/Q§-BGTVT ngµy 24/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 23/7/2009

66

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt - N­íc XD thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn Quy ho¹ch -ThiÕt kÕ x©y dùng NghÖ An- 146 §­êng Hång Bµng TP Vinh TL 038.834478- 842357-844953

LAS-XD 66

Q§ sè 1427/Q§-BXD ngµy11/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/7/2008

67

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt vµVLXD - Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng Ninh B×nh – Km2-§. TrÇn H­ng §¹o-P. T©n Thµnh-Tp. Ninh B×nh. TL 030. 871540

LAS-XD 67

Q§ sè 1180/Q§-BXD ngµy20/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2010

68

Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m kü thuËt ®­êng bé II

Sè 4 Thµnh C«ng - Ba §×nh- Hµ Néi TL 04. 8350260

LAS-XD 68

Q§ sè 2010/Q§-BGTVT ngµy29/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/9/2009

69

PTN TT. t­ vÊn gi¸m s¸t vµ  TN ®Þa kü thuËt c¸c c«ng tr×nh GTVT -Cty cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ-kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh vµ ®Þa KT –L­¬ng ThÕ Vinh- Tõ Liªm-Hµ Néi TL 04.8540323

LAS-XD 69

Q§ sè 2908/Q§-BGTVT

ngµy 27/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/9/2010

70

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt- Cty cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ CÇu §­êng- Tæng Cty T­ vÊn thiÕt kÕ GTVT-Trung KÝnh -Trung Hoµ-CÇu GiÊy TL 04.8344366

LAS-XD 70

Q§ sè 1302/Q§-BGTVT

 ngµy 3/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/5/2010

71

PTN. c«ng tr×nh-Cty cæ phÇn thÝ nghiÖm vµ x©y dùng Th¨ng Long thuéc Tæng Cty x©y dùng cÇu Th¨ng Long- Xu©n §Ønh- Tõ Liªm- Hµ Néi  TL 04. 8347378-8385288

LAS-XD 71

Q§ sè 2713/Q§-BGTVT

ngµy 11/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/12/2009

72

Phßng thÝ nghiÖm c«ng tr×nh Giao th«ng-Tr­êng Cao ®¼ng Giao th«ng VËn t¶i-Km9 §­êng NguyÔn Tr·i- Thanh Xu©n-Hµ Néi TL 04. 8544264

LAS-XD 72

Q§ sè 484 /Q§-BGTVT ngµy28/2/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 26/2 /2009

73

Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m kü thuËt ®­êng bé V thuéc Khu Qu¶n lý ®­êng bé Sè 59 B Lª Lîi-TP §µ N½ng-TL 0511.895704 -894555

LAS-XD 73

Q§ sè 2395/Q§-BGTVT

ngµy 09/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/11/2009

74

Phßng thÝ nghiÖm c«ng tr×nh-C.ty T­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh GT5 thuéc Côc ®­êng bé V N-171QL1A-QuËn Thanh Khª-TP §µ N½ngTL 0511. 842378-842285

LAS-XD 74

Q§ sè 2285 /Q§-BGTVT

ngµy 26/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn:6/11/2009

75

Phßng TN vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh XD-Cty T­ vÊn thiÕt kÕ XD giao th«ng c«ng chÝnh §µ N½ng- Quèc lé 1A- Hµo Minh-Liªn ChiÓu- §µ N½ng TL 0511. 842110

LAS-XD 75

Q§ sè 2284 /Q§-BGTVT ngµy26/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn:05/11/2009

76

PTN VLXD vµ KiÓm ®Þnh CL c«ng tr×nh XD GT thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng vµ Th­¬ng m¹i 423. Sè 61 NguyÔn Tr­êng Té-Vinh NghÖ An TL: 038853228-533575

LAS-XD 76

Q§ sè 2210 /Q§-BGTVT

 ngµy 17/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 9/8/2010

77

PTN-TT t­ vÊn x©y dùng-ThÝ nghiÖm XD c«ng tr×nh -Cty cæ phÇn t­ vÊn XD thÝ nghiÖm c«ng tr×nh 679, §/c Sè 127 §inh Tiªn Hoµng-Q. B×nh Th¹nh –Tp Hå ChÝ Minh TL 08.5108842

LAS-XD 77

Q§ sè 2726 /Q§-BGTVT ngµy05/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/8/2010

78

Phßng thÝ nghiÖm Ph©n viÖn Khoa häc C«ng nghÖ GTVT phÝa Nam – Sè 3 Ph¹m Ngäc Th¹ch- QuËn 3 TP HCM

TL 08. 8296142

LAS-XD 78

Q§ sè 1704/Q§-BGTVT

ngµy 13/6/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/6/2011

 

79

Phßng thÝ nghiÖm VL vµ KiÓm tra CLCT- Cty cæ phÇn t­ vÊn X©y dùng c«ng tr×nh Giao th«ng 7-Sè 296 NguyÔn V¨n §Ëu,Q B×nh Th¹nh Tp.HCM. TL 08.5150187

LAS-XD 79

Q§ sè 3351/Q§-BGTVT ngµy 1/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 31/10/2010

80

Phßng thÝ nghiÖm §Êt ®¸ x©y dùng thuéc Trung t©m nghiªn cøu ®Þa kü thuËt - Tr­êng §¹i häc Má -§Þa chÊt- Phßng 304C5 §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi TL 04 8690110

LAS-XD 80

Q§ sè 604/Q§-BXD

ngµy 24/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/2/2011

81

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng - C¬ häc ®Êt thuéc Chi côc TC - §L -CL Qu¶ng TrÞ Sè 43 Lª Lîi- ThÞ x· §«ng Hµ- Qu¶ng TrÞ TL 053. 851572 – 852537

LAS-XD 81

Q§ sè 12/Q§-BXD

 ngµy 07/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 01/01/2011

82

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc Së X©y dùng Kontum- Sè 182Lª Hång Phong-Kontum.

 TL 060.864720

LAS-XD 82

Q§ sè 342/Q§-BXD

  ngµy 05/3 /2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/02/2010

83

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt thuéc Cty T­ vÊn ThiÕt kÕ x©y dùng §µ N½ng Sè 21 TrÇn Quèc To¶n -Q H¶i Ch©u- §µ N½ng TL 0511. 897461

LAS-XD 83

Q§ sè 2173/Q§-BXD

  ngµy 23/11 /2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2008

84

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt, thuéc Cty T­ vÊn X©y dùng Th¸i Nguyªn. 5/1 D­¬ng Tù Minh P.Hoµng V¨n Thô - T.P. Th¸i Nguyªn. TL 0280.855732

LAS-XD 84

Q§ sè 188/Q§-BXD

  ngµy 25/ 2/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/2/2008

85

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh-Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng 533, Sè 77 NguyÔn Du-Tp. §µ N½ng. TL 0511.828904 -824954

LAS-XD 85

Q§ sè 2761/Q§-BGTVT

 ngµy 13/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 17/12/2009

86

Phßng thÝ nghiÖm VLXD  c«ng tr×nh Giao th«ng thuéc C«ng ty §­êng bé 471. Sè 9 TrÇn NhËt DuËt-TP Vinh-NgÖ An  TL: 038-842356

LAS-XD 6

Q§ sè 2209/Q§-BGTVT

ngµy 17/7/2004

cã hiÖu lùc ®Õn: 9/8/2010

87

Phßng thÝ nghiÖm KiÓm ®Þnh, thuéc C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn X©y dùng §¾c L¾c- Sè 52 Lª DuÈn- TP. Bu«n Ma ThuËt-§¾c L¾c TL 050.852529

LAS-XD 87

Q§ sè 384/Q§-BXD

  ngµy 14 /03 /2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2010

88

Phßng TN Trung t©m T­ vÊn gi¸m s¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh  -Sè 33 Ph­êng DÞch Väng Q.CÇu GiÊy-Hµ Néi.TL 04. 8347529-8330026

LAS –XD 88

Q§ sè 2487/Q§-BGTVT ngµy9/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:11/8/2010

89

Phßng thÝ nghiÖm VLXD Giao th«ng-Cty cæ phÇn T­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ GT Hµ TÜnh. Sè 2 ngâ 11 §­êng Hµ Huy  TËp Tp. Hµ TÜnh  TL 039.856635-856259

LAS –XD 89

Q§ sè 2208/Q§-BGTVT

ngµy 17/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:  16/7/2010

90

Trung t©m thÝ nghiÖm thuéc Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng §iÖn I, Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam. Ph­êng Thanh xu©n-Hµ Néi TL 04 8543952- 8544270

LAS –XD 90

Q§ sè 501/Q§-BXD

  ngµy 3/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/4/2011

91

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ XD giao th«ng 208. §/c: Sè 24 ngâ 55 Lª §¹i Hµng-Q. Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi. TL: 04.9760315

LAS –XD 91

Q§ sè 266/Q§-BGTVT

ngµy 28/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn:27/01/2011

92

Phßng kiÓm ®Þnh CL XD thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn KiÓm ®Þnh XD §«ng D­¬ng ¸. Sè 4/337 §. Phan V¨n TrÞ-P. 5 Q. Gß VÊp Tp HCM. TL: 08.9855760

LAS –XD 92

Q§ sè 2123/Q§-BXD

ngµy 15/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2008

93

Phßng KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD thuéc TT. T­ vÊn vµ KiÓm ®Þnh chÊt l­îng CTXD n«ng nghiÖp Qu¶ng Ninh- Ph­êng GiÕng §¸y- Tp H¹ Long TL 033.846569

LAS –XD 93

Q§ sè 751/Q§-BXD

ngµy 25/4/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/5/2008

94

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt-Ho¸- Trung t©m DCCT-§CTV thuéc C«ng ty Má INCODEMIC- Tæng Cty Ho¸ chÊt VN –Sè 14A BÝch C©u-§èng §a- Hµ Néi  TL04. 438640

LAS –XD 94

Q§ sè 1446/Q§-BXD

ngµy 14/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2008

95

Phßng TN VLXD vµ KiÓm ®Þnh c«ng tr×nh -Cty Cæ phÇn t­ vÊn –KiÓm ®Þnh –XD B¸ch Khoa. L« 14A-14B §­êng NguyÔn TÊt Thµnh-Q. Thanh Khª-Tp. §µ N½ng.TL:0511.760209

LAS –XD 95

Q§ sè 1347/Q§-BXD

ngµy 29/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2009

96

Phßng thÝ nghiÖm ngµnh x©y dùng- Trung t©m Kü thuËt X©y dùng- Së X©y dùng §¨k L¨k. 15 §­êng Hïng V­¬ng-TP Bu«n Ma ThuËt TL 050 858999

LAS –XD 96

Q§ sè 1552 /Q§-BXD

ngµy  8/8/2003

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2008

97

Phßng thÝ nghiÖm VL-C«ng ty cæ phÇn bª t«ng 620-Ch©u Thíi Km 1877 QL 1K- X· B×nh An-HuyÖn DÜ An – tØnh B×nh D­¬ng TL 065 850065- 851818

LAS –XD 97

Q§ sè  2728/Q§-BGTVT

ngµy 05/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:  29/9/2010

98

Phßng thÝ nghiÖm VLXD- Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng Giao th«ng tØnh Gia Lai- 53 Quang Trung- Pleiku-Gia Lai

TL 059 821224- 824236

LAS –XD 98

Q§ sè 3133/Q§-BGTVT

 ngµy 19/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:18/10/ 2010

99

PTN. vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh XD-C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng giao th«ng c«ng céng Kh¸nh Hoµ. 01A NguyÔn ThiÖn ThuËt- Nha Trang TL058.822351- 813636

LAS –XD 99

Q§ sè  2150/Q§-BGTVT

 ngµy 12/7/ 2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 11/7/2010

100

Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, thuéc Së X©y dùng B¹c Liªu. Sè 07 §­êng TrÇn Huúnh-Ph­êng7-ThÞ x· B¹c Liªu.TL0781. 823823

LAS- XD 100

Q§ sè 1349 /Q§-BXD

ngµy 30 /6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2008

101

Phßng thÝ nghiÖm C¬-§iÖn x©y dùng-Tæng c«ng ty C¬ khÝ x©y dùng –Bé X©y dùng-X· Liªn Ninh-Thanh Tr×-Hµ Néi TL 04.8637462-8613569

LAS- XD 101

Q§ sè 1445/Q§-BXD

ngµ23/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/10/2009

102

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn  t­ vÊn thÝ nghiÖm c«ng tr×nh GT 1. Sè 33 C C¸t Linh -Ba §×nh - Hµ Néi TL 04 7331747-8234084

LAS- XD 102

Q§ sè 2488 /Q§-BGTVT

ngµy 9/8 /2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/8/ 2010

103

PTN C¬ lÝ ®Êt thuéc C ty cæ phÇn T­ vÊn ®Çu t­ X©y dùng NN- Së NN-PTNT Sè 16 ®­êng NguyÔn V¨n Tre, ph­êng 1, ThÞ x· Cao L·nh- §ång Th¸p  TL 067 853892

LAS- XD 103

Q§ sè 354/Q§-BXD

ngµy 08/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/3/2010

104

Phßng thÝ nghiÖm Cty cæ phÇn NADECO .km 2 §­êng V¨n Cao-TP Nam §Þnh. TØnh Nam §Þnh TL: 0350.846584

LAS- XD 104

Q§ sè 29 /Q§-BGTVT

 ngµy 07/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 6/01/ 2011

105

Phßng thÝ nghiÖm §­êng bé I thuéc ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ GTVT Sè 1252 §­êng L¸ng Q. §èng §a-Hµ Néi-TL 04 8343335- 8349932

 LAS-XD 105

Q§ sè 2295/Q§-BGTVT ngµy 5/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/7/2008

106

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc C«ng ty cæ phÇn  xi m¨ng Tuyªn Quang. X· Trµng §µ- ThÞ x· Tuyªn Quang TL: 027. 822269- 880033

LAS- XD 106

Q§ sè 245/Q§-BXD

ngµy 07/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 01/02/2010

107

Phßng thÝ nghiÖm X©y dùng- Cty cæ phÇn t­ vÊn -®Çu t­ x©y dùng Cµ Mau Sè 29 - §­êng TrÇn H­ng §¹o- Thµnh phè Cµ Mau- TØnh Cµ Mau TL 0780. 820132

LAS- XD 107

Q§ sè 1567/Q§-BXD

ngµy 15/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2009

108

Phßng thÝ nghiÖm Cty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh vµ khai th¸c ®¸ 621 - Bé GTVT- ThÞ x· §«ng Hoµ-DÜ an – B×nh D­¬ng. TP HCM. TL 08. 8968189

LAS- XD 108

Q§ sè 4166 /Q§-BGTVT

ngµy 31/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/12/2010

109

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng thuéc TT kiÓm ®Þnh chÊt l­îng XD Thanh Ho¸- Së X©y dùng Thanh Ho¸: Sè 36 §¹i  Lé Lª Lîi-P. §iÖn Biªn-Tp Thanh Ho¸. TL:

LAS- XD 109

Q§ sè 1009/Q§-BXD

ngµy 7/7/2009

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/7/2009

110

Phßng thÝ nghiÖm chÊt l­îng x©y dùng thuéc Së X©y dùng Ninh ThuËn- Sè 24 TrÇn Phó- Phñ Hµ- Phan Rang- Ninh ThuËn. TL 068. 822505

LAS- XD 110

Q§ sè 1444/Q§-BXD

ngµy 23/ 10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/4102009

111

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh- Cty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng NghÖ An. Sè 217-Lª Lîi- TP Vinh- NghÖ An TL: 038. 831687- 833178

LAS- XD 111

Q§ sè 2965/Q§-BGTVT

ngµy 23/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/8/2008

112

Phßng TN - TT Gi¸m ®Þnh chÊt l­îng XD-Cty T­ vÊn XD-Tæng Cty XD  thuû l­îi 4-Bé NN vµ PTNN. Sè 205 NguyÔn XÝ P26-Q. B.Th¹nh TP.HCM-TL08.8998733

LAS- XD 112

Q§ sè 914/Q§-BXD

ngµy 14/6/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/6/2009

113

PTN Cty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh Giao th«ng 710- Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 6 – Sè 127 §inh Tiªn Hoµng-Q. B×nh Th¹nh- TP. HCM – TL 08. 8412504-8412501

LAS- XD 113

Q§ sè 913/Q§-BXD

ngµy14/6/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/6/2009

114

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ C¬ häc ®Êt- C«ng ty X©y l¾p Thõa Thiªn HuÕ. Sè 09- §­êng Hµ Néi- Thµnh phè HuÕ

TL 054. 821510- 847098

LAS- XD 114

Q§ sè 132/Q§-BXD

ngµy19/ 1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/1/2009

115

Phßng thÝ nghiÖm vµ nghiªn cøu  vËt liÖu x©y dùng thuéc Tr­êng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi. Sè 55 §­êng Gi¶i phãng- Q.Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi. TL 04. 8692555

LAS- XD 115

Q§ sè 997/Q§-BXD

ngµy 6/ 7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2009

116

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lÝ vËt liÖu x©y dùng thuéc C«ng ty cæ phÇn bª t«ng vµ x©y dùng B¾c Giang - Sè 1 §­êng §µm ThuËn Huy- TrÇn Phó- B¾c Giang TL: 0240. 823555

LAS- XD 116

Q§ sè 2174/Q§-BXD

ngµy23/ 11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn:10/11/2008

 

117

Phßng thÝ nghiÖm §×a kü thuËt – C«ng ty Cæ phÇn Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Tuyªn Quang-§­êng 17/8 Ph­êng Phan ThiÕt- ThÞ x· Tuyªn Quang. TL: 027. 824141

LAS- XD 117

Q§ sè1171/Q§-BXD ngµy18/ 9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2010

118

PTN  VËt liÖu x©y dùng thuéc Chi côc Tiªu chuÈn - §o l­êng- ChÊt l­îng Qu¶ng B×nh. TiÓu khu 10 Ph­êng §ång Phó- §ång Híi- Qu¶ng B×nh. TL: 052 822661

LAS- XD 118

Q§ sè 571/Q§-BXD

ngµy 16/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/4/2010

119

Phßng thÝ nghiÖm-XÝ nghiÖp T­ vÊn ®Þa kü thuËt thuéc Cty T­ vÊn XD Thuû lîi I. Sè 175 T©y S¬n - §èng §a - Hµ Néi TL:04.8532697-8526273-8522331

LAS- XD 119

Q§ sè 1286/Q§-BXD

ngµy 6/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 6/6/2008

120

- Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m thuéc Cty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8- thuéc Tæng Cty XD c«ng tr×nh GT8-Km9 §­êng NguyÔn Tr·i-Thanh Xu©n-Hµ Néi.TL: 04.8548770

LAS- XD 120

Q§ sè 1234/Q§-BGTVT

ngµy 6/6/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/6/2009

121

- Phßng thÝ nghiÖm C«ng ty T­ vÊn x©y dùng §ång Nai - Sè 130 Quèc lé 1- Ph­êng Tr¶ng Dµi-TP Biªn Hoµ-TØnh §ång Nai TL: 061.825474-822782-824545

LAS- XD 121

Q§ sè 1286/Q§-BXD

ngµy13/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/9/2009

122

TT thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ nÒn mãng c«ng tr×nh  thuéc Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng giao th«ng Kon Tum Sè 133 Bµ TriÖu- ThÞ x· Kon Tum  TL: 060.861256-861462

LAS- XD 122

Q§ sè 1703/Q§-BGTVT

ngµy 13/6/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/6/2011

123

Phßng TN chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc TT nghiªn cøu øng dông vµ t­ vÊn kü thuËt nÒn mãng-c«ng tr×nh tre­êng §¹i häc §µ N½ng. Sè 82 NguyÔn V¨n Linh. TL:0511.245213

LAS- XD 123

Q§ sè 1612/Q§-BXD

ngµy 24/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2009

124

PTN C¬ lý ®¸t vµ VLXD-TT kiÓm ®Þnh vµ t­ vÊn XD-Tr­êng §¹i häc CÇn Th¬. §­êng 3 th¸ng 2. Khu II tr­êng §¹i häc CÇn Th¬. TL: 071.830275-731565

LAS- XD 124

Q§ sè 1389/Q§-BXD

ngµy 9/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/9/2009

125

Phßng thÝ nghiÖm Phßng thÝ nghiÖm vµ KiÓm ®Þnh c«ng tr×nh – Tr­êng §¹i häc X©y dùng. Nhµ C3- Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi. TL: 04.8694704

LAS- XD 125

Q§ sè 1148/Q§-BXD

ngµy 15 /8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/ 8/2009

126

Phßng thÝ nghiÖm TTT­ vÊn vµ kü thuËt  x©y dùng c«ng tr×nh  705- C«ng ty XD CT GT 507- Tæng Cty XDCTGT 5- Sè 54 §. §inh Tiªn Hoµng. TP Bu«n  Ma Thuét TL: 050.816947

LAS- XD 126

Q§ sè 840/Q§-BGTVT

ngµy 12/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 11/ 4/2009

127

Phßng thÝ nghiÖm -Cty cæ phÇn x©y dùng ®­êng bé sè 1 Hµ TÜnh- Së GTVT Hµ TÜnh- §­êng Nam Hång- ThÞ x· Hång LÜnh-Hµ TÜnh. TL: 039. 835324

LAS- XD 127

Q§ sè 4294/Q§-BGTVT

ngµy 11/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn:10/11/ 2008

128

PTN -§Þa kü thuËt thuéc  Cty cæ phÇn T­ vÊn kh¶o s¸t vµ x©y dùng Sè 4 - Bé NN & PTNT- Sè 44 Vâ ThÞ S¸u – TX Qu¶ng Ng·i- tØnh Qu¶ng Ng·i TL: 055.822452-826050

LAS- XD 128

Q§ sè 40/Q§-BXD

ngµy 10/01/ 2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/01/2010

129

Phßng TN C«ng tr×nh Giao th«ng - Cty T­ vÊn ®Çu t­ XDGT c«ng chÝnh H¶i Phßng - Së GTVT HP- Sè 32 §iÖn Biªn Phñ Q.Ng« QuyÒn. HP.  TL031.859960-551820

LAS- XD 129

Q§ sè 975/Q§-BGTVT

ngµy28/4/ 2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/4/2009

130

Phßng TN ®Þa chÊt c«ng tr×nh- Cty cæ phÇn T­ vÊn GT Qu¶ng Nam . Së GTVT Qu¶ng Nam §Þa chØ: 10-NguyÔn Du-TX. Tam Kú TL:051.828118

LAS- XD 130

Q§ sè 4480/Q§-BGTVT

ngµy 23/11/2002

cã hiÖu lùc ®Õn: 29/11/2008

131

PTN vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng VL GT Qu¶ng Ng·i  thuéc: Cty T­ vÊn XD –CÇu ®­êng QN.L« 384, Th«n 01, Khu Thµnh cæ-Nót Bót, X.NghÜa Ch¸nh-QN.TL: 055. 829894

LAS- XD 131

Q§ sè 4479/Q§-BGTVT

ngµy23/11/ 2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 29/11/2008

132

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt-vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn X©y dùng Hµ TÜnh- §­êng NguyÔn ChÝ Thanh-TX: Hµ TÜnh TL: 039.881513- 881372

LAS- XD 132

Q§ sè 464/Q§-BXD

ngµy 20/3/ 2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2009

133

Phßng thÝ nghiÖm C¬ - LÝ- Hãa thuéc Trung t©m Ph©n tÝch Thö nghiÖm hiÖu chuÈn – Së Khoa häc vµ c«ng nghÖ Hµ TÜnh- §­êng Vò Quang-TX: Hµ TÜnh TL: 039.855548

LAS- XD 133

Q§ sè 340 /Q§-BXD

ngµy 5/3/ 2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/02/2010

134

Phßng thÝ nghiÖm §Êt vµ VLXD Hµ TÜnh thuéc Cty CP T­ vÊn X©y dùng Thuû lîi Hµ TÜnh . Ph­êng B¾c Hµ- TX: Hµ TÜnh TL: 039.852327-854654

LAS- XD 134

Q§ sè 458 /Q§-BXD

ngµy 2/4/ 2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/4/2011

135

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt c«ng tr×nh& VLXD thuéc Cty T­ vÊn XD c«ng tr×nh Giao th«ng Thõa Thiªn HuÕ- Sè 10 ®­êng Phan Béi Ch©u- TP HuÕ. TL: 054.823816

LAS- XD 135

Q§ sè 97/Q§-BGTVT

ngµy 10/01/ 2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 29/1/2009

136

Phßng thÝ nghiÖm thuéc C«ng ty kh¶o s¸t vµ x©y dùng sè 16- Tæng Cty cæ phÇn T­ vÊn X©y dùng Thuû lîi ViÖt Nam. Sè 100 Mai H¾c §Õ - TP Vinh- NghÖ An TL: 038. 832538.

LAS- XD 136

Q§ sè 1368/Q§-BXD

ngµy 6/11/ 2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2010

137

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng-Trung t©m T­ vÊn vµ KiÓm ®Þnh x©y dùng-Së X©y dùng VÜnh Long. Sè 80 §­êng TrÇn Phó- Ph­êng 4. TX.VÜnh Long TL: 070.830410-830411

LAS- XD 137

Q§ sè 1667/Q§-BXD

ngµy 11 /12/ 2006

cã hiÖu lùc ®Õn:  2/12/2009

138

Trung t©m thÝ nghiÖm vµ KiÓm ®Þnh X©y dùng Qu¶ng Ng·i- C«ng ty Kh¶o s¸t vµ X©y dùng - Bé X©y dùng. Sè 141 TrÇn H­ng §¹o- ThÞ x· Qu¶ng Ng·i-.TL: 055.829861

LAS- XD 138

Q§ sè 1735/Q§-BXD

ngµy13 /12/ 2006

cã hiÖu lùc ®Õn:12/12/2009

139

PTN vËt liÖu vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh gio th«ng- C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng  §µ N½ng thuéc Së GTCC thµnh phè §µ N½ng TL: 0511.846453-846118

LAS- XD 139

Q§ sè 1088/Q§-BGTVT

ngµy 16/5/ 2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/5/2009

140

Phßng thÝ nghiÖm - C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn KiÓm ®Þnh X©y dùng tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu. Sè 10-11 L« K3 Khu Trung t©m Th­¬ng M¹i Tp. Vòng Tµu. TL: 064.832859-832944

LAS- XD 140

Q§ sè 447 /Q§-BXD

ngµy 21/3 /2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2010

141

Phßng kü thuËt-KCS thuéc C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng L¹ng S¬n - Ph­êng T©n LËp x· Mai Pha- ThÞ x· L¹ng S¬n  TL: 025. 870195

LAS- XD 141

Q§ sè 802/Q§-BXD

ngµy28/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 19/5/2010

142

PTN Trung t©m øng dông KH C«ng nghÖ GTVT thuéc Tr­êng Trung häc Giao th«ng VT  Khu vùc 3. Sè 569 Hïng V­¬ng-P.12-Q.6 - Tp HCM. TL: 08.8750560

LAS- XD 142

Q§ sè 1002 /Q§-BGTVT

ngµy04/5 /2006

cã hiÖu lùc ®Õn:3/5//2009

143

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng- ViÖn Khoa häc Thuû Lîi miÒn Nam- Êp Hoµ L©n- ThuËn Giao- ThuËn An- tØnh B×nh D­¬ng. TL: 065.712416

LAS- XD 143

Q§ sè  1005 /Q§-BXD

ngµy  16/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:  10/7/2010

144

Phßng thÝ nghiÖm C«ng ty cæ phÇn c«ng tr×nh ®­êng s¾t. Sè 131  §­êng Th¹ch H·n- Tp HuÕ  TL: 054. 581129

LAS-XD 144

Q§ sè 1534/Q§-BGTVT

ngµy 20/ 7 /2006

cã hiÖu lùc ®Õn:  19/7/2009

145

Phßng TN C¬ häc ®Êt vµ VLXD thuéc TT thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh CLCT XD Tæng Cty Thµnh An- Bé Quèc phßng. Sè Khu Qu©n ®éi - x· T©y Tùu Tõ Liªm-Hµ Néi TL: 04.7658255

LAS- XD 145

Q§ sè 1038/Q§-BXD

ngµy 25/ 7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2010

146

PTN vËt liÖu x©y dùng-Cty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ Bª t«ng VÜnh Tuy-Q.Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi. Dèc VÜnh Tuy-Ph­êng VÜnh Tuy-Q.Hai Bµ Tr­ng -Hµ Néi.TL: 04.8610091

LAS- XD 146

Q§ sè 1086/Q§-BXD

ngµy 9/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/ 8/ 2010

147

Phßng thÝ nghiÖm KiÓm ®Þnh x©y dùng-Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng L©m §ång. Sè 192 Phan §×nh Phïng-Tp §µ L¹t-L©m §ång.TL: 063.822439-823408

LAS- XD 147

Q§ sè 1234/Q§-BXD

ngµy 3/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/10/2010

148

Phßng thÝ nghiÖm XÝ nghiÖp Kh¶o s¸t x©y dùng §iÖn 3- Cty T­ vÊn x©y dùng ®iÖn 1. Sè 503 §­êng Nói Thµnh Tp: §µ N½ng. TL: 0511.615051

LAS- XD 148

Q§ sè 909/Q§-BXD

ngµy 21/6 /2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2010

149

Trung t©m ThÝ nghiÖm DELTA– LICOGI – Cty TVXD – TCty XD & PT h¹ tÇng – KhuÊt Duy TiÕn - QuËn Thanh Xu©n - Hµ Néi TL: 04. 8543203-8545841

LAS- XD 149

Q§ sè 658/Q§-BXD

ngµy14/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/4/2009

150

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh thuéc Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng Giao th«ng Thanh Ho¸. Sè 11 §­êng H¹c Thµnh. Tp Thanh Ho¸. TL: 037755755-852092-858086

LAS- XD 150

Q§ sè 2698/Q§-GTVT

ngµy11/12 /2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2009

151

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt vµ VËt liÖu x©y dùng- Cty  cæ phÇn T­ vÊn Thñy Lîi II. Sè 39 NguyÔn §¨ng Giai-P.Th¶o §iÒn-Q.2-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.7444302

LAS- XD 151

Q§ sè 1460-BXD

ngµy 6/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2010

152

P KiÓm ®Þnh chÊt l­îng VLXD vµ c«ng tr×nh XD- thuéc Trung t©m kiÓm ®Þnh x©y dùng B×nh ThuËn- Së x©y dùng B×nh ThuËn .Sè 34 Tr­ng Tr¾c-Tp.Phan ThiÕt-B×nh ThuËnTL: 062.834699

LAS- XD 152

Q§ sè 243/Q§-BXD

ngµy07/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:02/02/2010

153

Phßng thÝ nghiÖm ChÊt l­îng x©y dùng- Cty cæ phÇn T­ vÊn ThiÕt kÕ x©y dùng Ninh ThuËn. §­êng 16 / 4. TX Phan Rang- Th¸p Trµm tØnh N×nh ThuËn.TL: 068.822529

LAS- XD 153

Q§ sè 162/Q§-BXD

ngµy 30/01 /2008

cã hiÖu lùc ®Õn:25/01/2011

154

PTN C¬ häc ®Êt-VLXD vµ KÕt cÊu c«ng tr×nh- Liªn HiÖp KH-§C-NÒn mãng-VLXD vµ KÕt cÊu CT-Sè132-134-§iÖnBiªn Phñ.Q.1Tp.HCM.TL:08.8205792

LAS- XD 154

Q§ sè 1102/Q§-BXD

ngµy3/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn:5/8/2009

155

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt x©y dùng -ViÖn Khoa häc Thuû lîi MiÒn Nam. X· ThuËn giao-ThuËn An-B×nh D­¬ng  Tp HCM TL: 08.8355114-8352320 

LAS- XD 155

Q§ sè 748/Q§-BXD

ngµy 26/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/5/2011

 

156

PTN vËt liÖu thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh 675. Sè 86 §­êng C¸ch m¹ng Th¸ng 8- QuËn B×nh Thuû -Tp CÇn Th¬.TØnh CÇn Th¬ TL: 071.820101

LAS- XD 156

Q§ sè 2515/Q§-BGTVT

ngµy 21/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn:20/11/2009

157

Phßng thÝ nghiÖm thuéc C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng 573- Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 5. Sè 63 Vò Thanh - §èng §a-Hµ Néi. 04.5120523

LAS- XD 157

Q§ sè 707/Q§-BGTVT

ngµy 4/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:3/4/2010

158

Phßng thÝ nghiÖm Nhùa ®­êng- C«ng ty Shell ViÖt Nam TNHH-Khu 2, Khu c«ng nhiÖp Gß DÇu, Ph­íc Th¸i, Long Thµnh, §ång Nai TL: 061.841313

LAS- XD 158

Q§ sè 2061/Q§-BGTVT

ngµy 03/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/7/2010

159

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc Chi Côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng tØnh Qu¶ng Nam..§­êng Hïng V­¬ng, TX : Tam Kú, TØnh Qu¶ng Nam.TL: 0510.851518

LAS- XD 159

Q§ sè 1491/Q§-BXD

ngµy 27/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/7/2008

160

PTN x©y dùng - Cty TNHH T­ vÊn c«ng nghÖ thiÕt bÞ vµ kiÓm ®Þnh x©y ®ùng. Th«n §¹i  V­îng Th­îng–X· Thanh  Nguyªn –TØnh Hµ Nam .TL: 0351.756439

LAS-XD 160

Q§ sè 1439/Q§-BXD

ngµy 4/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2010

161

TT thÝ nghiÖm Thuû Lîi miÒn Trung thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng 25: Tæ 21-Ph­êng Qu¶ng Phó-Tp Qu¶ng Ng·i- TØnh Qu¶ng Ng·i TL: 055.811837-824742

LAS- XD 161

Q§ sè 132/Q§-BXD

ngµy 23/1/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/1/20011

162

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng-kÕt cÊu c«ng tr×nh-Tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng sè 3. Sè 24 NguyÔn Du-ThÞ x· Tuy Hoµ-TØnh Phó Yªn. TL: 057.823371

LAS- XD 162

Q§ sè 2038/Q§-BXD

ngµy 22/12/2004

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/12/2007

163

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng - Cty TNHH T­ vÊn x©y dùng SINO-PACIFIC – Sè 21Khu A ®« thÞ míi nam Sµi Gßn-P. T©n Phó- QuËn 7 Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08. 4121038

LAS- XD 163

Q§ sè 1458/Q§-BXD

ngµy 6/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2010

164

PTN vËt liÖu  vµ KiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng- C«ng ty TNHH X©y dùng tæng hîp Tr­êng ThÞnh- X. Phó §Þnh, H. Bè Tr¹ch, T. Qu¶ng B×nh.TL: 052.820024

LAS- XD 164

Q§ sè  718 /Q§-BXD

ngµy 17 /5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/5/2010

165

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc ViÖn VËt liÖu x©y dùng-Bé X©y dùng: Sè 2C3- C­ x¸ 304-§­êng D1-Ph­êng 25-QuËn B×nh Th¹nh-Tp. Hå ChÝ Minh TL: 08.5125334

LAS- XD 165

Q§ sè 499/Q§-BXD

ngµy3/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/4/2011

166

PTN VËt liÖu x©y dùng vµ KiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh- Cty cæ phÇn T­ vÊn Giao th«ng vµ x©y dùng Qu¶ng TrÞ. Sè 41 Lý Th­êng KiÖt-§«ng Hµ TL: 053. 566555- 565206

LAS- XD 166

Q§ sè 1567/Q§-GTVT

ngµy30/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 07/5/2010

167

PTN §Þa kü thuËt vµ VËt liÖu XD Cty Cæ phÇn x©y dùng T­ vÊn Sµi Gßn. Sè 210-212 Lª Hång Phong,P4.Q.5 .Tp.HCM.TL: 08.8999355

LAS- XD 167

Q§ sè 1347 /Q§-BXD

ngµy 30/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2008

168

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng- C«ng ty T­ vÊn ®Çu t­ ®­êng thuû I. §«ng Ng¹c-Tõ Liªm Hµ Néi. TL: 04. 8752621

LAS- XD 168

Q§ sè 1957 /Q§-GTVT

ngµy01/7/2004

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/6/2007

169

 PTN §Þa chÊt c«ng tr×nh vµ VËt liÖu XD thuéc Cty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng giao th«ng Qu¶ng B×nh. Sè 60 Lª Thµnh §ång-P. H¶i Thµnh-Tp.§ång Híi-Qu¶ng B×nh.TL:052.822456

LAS- XD 169

Q§ sè 1711/Q§-GTVT

ngµy 8/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn:  7 /6/2010

170

Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m -Tæng C«ng ty §Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng Lµo Cai. §/c: Ph­êng B¾c C­êng-Tp Lµo Cai  TL: 020.849087

LAS- XD 170

Q§ sè 1180/Q§-BXD

ngµy27/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15 /6/2008

171

Phßng thÝ nghiÖm C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ x©y dùng C«ng tr×nh Thõa Thiªn HuÕ. Sè 76 §­êng Lý Th¸i Tæ-Tp HuÕ TL: 054.580468

LAS- XD 171

Q§ sè 1566 /Q§-BXD

ngµy 9/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/8/2008

172

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu XD- Chi Côc Tiªu chuÈn- §o l­êng – ChÊt l­îng tØnh H¶i D­¬ng. Sè 5.§­êng T«n §øc Th¾ng.Tp H¶i D­¬ng.TL: 0320.891773-891770-891771

LAS- XD 172

Q§ sè 1184/Q§-BXD

ngµy  30/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 23/5/2008

173

Phßng thÝ nghiÖm VLXD c«ng tr×nh giao th«ng thuéc Cty Cæ phÇn x©y dùng vµ T­ vÊn thiÕt kÕ ®­êng bé NghÖ An.Sè 67§. Chu V¨n An, Tp VinhTL: )038.3539331

LAS- XD 173

Q§ sè 301/Q§-BGTVT

ngµy 06/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 05/02/2010

174

Phßng thÝ nghiÖm KiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng –ViÖn Khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®Þa chÊt-nÒn mãng-x©y dùng c«ng tr×nh (IGC).Sè 856-T.H §¹o-P.7-Q.5-Tp:HCM.TL:08-9238341

LAS- XD 174

Q§ sè 1287/Q§-BXD

ngµy  13/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/9/2009

175

Phßng nghiªn cøu vËt liÖu thuéc ViÖn Khoa häc Thuû Lîi. Sè 1 Ngâ 95 – Chïa Béc-§èng §a Hµ Néi.TL: 04.8538355

LAS- XD 175

Q§ sè 1311 /Q§-BXD

ngµy 22/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/6/2008

176

PTN C«ng ty T­ vÊn vµ kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng -Tæng C«ng ty X©y dùng Tr­êng S¬n Bé Quèc phßng. X· §¹i KimQ. Hoµng Mai Hµ Néi TL: 04.8553312

LAS- XD 176

Q§ sè 1599/Q§-BXD

ngµy  15/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 10 /8/2008

177

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng –Cty cæ phÇn x©y dùng h¹ tÇng Thµnh C«ng. Sè 20 §­êng ®i Hµ Néi.TP Nam §Þnh,TØnh Nam §Þnh TL: 0350.862238-847167

LAS- XD 177

Q§ sè 1426 /Q§-BXD

ngµy  11/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5 /7/2008

178

Phßng thÝ nghiÖm ®Êt x©y dùng - C«ng ty T­ vÊn §Çu t­ x©y dùng B¹c Liªu.Quèc lé 1A-Khãm 2-Ph­êng 7 ThÞ x· B¹c Liªu. TL: 07181. 822798-822427

LAS- XD 178

Q§ sè 2291 /Q§-BXD

ngµy 14 /12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/12/2008

179

Phßng thÝ nghiÖm ATT – C«ng ty TNHH T­ vÊn x©y dùng  ATT. .Sè 51 Lª Hång Phong-Quy Nh¬n-B×nh §Þnh.

TL: 056.817651-827205

LAS- XD 179

Q§ sè 1881 /Q§-BXD

ngµy 4 /10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/10/2008

180

Trung t©m thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng - Cty x©y dùng  sè 4-Tæng c«ng ty XD Hµ Néi. Dèc V©n Yªn Th­êng Gia L©m Hµ Néi. TL: 04.8349796-8271786

LAS- XD 180

Q§ sè 1459/Q§-BXD

ngµy 2 0/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/7/2008

181

PTN VËt liÖu XD vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh- Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh B¾c MiÒn Trung.Sè 268 §­êng NguyÔn Tr·i.TP Vinh.TL: 038.513029-842413

LAS- XD 181

Q§ sè 1618 /Q§-BXD

ngµy 22/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2008

182

PTN C¬ häc ®Êt Cty T­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông S¬n La. Sè 39 §­êng T« HiÖu-TX S¬n La,tØnh S¬n La TL: 022.852266-852278-856830

LAS- XD 182

Q§ sè 1905 /Q§-BXD

ngµy 10/10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/10/2008

183

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt c«ng tr×nh-VËt liÖu x©y dùng-TT T­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®« thÞ –Cty ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La

Sè 2 §­êng Lß V¨n Gi¸-TX S¬n La.TL: 022.854007

LAS- XD 183

Q§ sè 1906 /Q§-BXD

ngµy 10/10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 4 /10/2008

184

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng- C«ng ty x©y dùng sè 9-Tæng C«ng ty VINACONEX.Ph­êng Thanh B×nh-TX Ninh B×nh TØnh Ninh B×nh TL: 030.871391

LAS- XD 184

Q§ sè 350/Q§-BXD

ngµy6 /3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/3/2009

185

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn ph¸t triÓn x©y dùng 195: Ng· t­ D©n Lùc- huyÖn TriÖu S¬n-Thanh Ho¸.

LAS- XD 185

Q§ sè 1114/Q§-BXD

ngµy8/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/8/2009

186

Trung t©m thÝ nghiÖm & KiÓm ®Þnh VLXD Phan Rang-Cty TNHH T­ vÊn ThiÕt kÕ x©y dùng Phan Rang. Sè 104 Chung c­ C4 B¾c TT thÞ x· Phan Rang.Tl: 068.834240

LAS- XD 186

Q§ sè 810 /Q§-BXD

ngµy 28 /4/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/4/2008

187

PTN XD tæng hîp –TT nghiªn cøu øng dông CNXD –Tr­êng §HBK-§¹i häc Quèc gia Tp HCM Sè 268 Lý Th­êng KiÖt,Q.10 Tp:HCM. TL: 08. 8647684-8643955

LAS- XD 187

Q§ sè 337 /Q§-BXD

ngµy  1/2/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/2/2009

188

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt- Cty T­ vÊn x©y dùng d©n dông ViÖt Nam §/c: Sè Sè 10,Ngâ 106. Lª Thanh NghÞ,Q.Hai Bµ Tr­ng Hµ Néi TL: 04. 9761161

LAS- XD 188

Q§ sè 470 /Q§-BXD

ngµy 21/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2009

189

Phßng thÝ nghiÖm Nhùa ®­êng vµ VËt liÖu trén nhùa- Cty Söa ch÷a, x©y dùng c«ng tr×nh c¬ khÝ giao th«ng 721. Sè 71 TrÇn Phó-Q. Ninh KiÒu Tp.CÇn Th¬.TL: 071-820103-811491

LAS- XD 189

Q§ sè 4164 /Q§-GTVT

ngµy 31/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 17/01/2010

190

PTN c«ng tr×nh GT An Giang – Cty cæ phÇn t­ vÊn §Çu t­ x©y dùng  giao th«ng c«ng chÝnh An Giang. Sè 4C2 §­êng  Thµnh Th¸i. Ph­êng B×nh Kh¸nh-Tp Long Xuyªn. TL: 076.855848

LAS- XD 190

Q§ sè 286/Q§-GTVT

ngµy 29/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/01/2011

191

Phßng thÝ nghiÖm VLXD. TT Qu¶n lý dù ¸n vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng H¶i D­¬ng-Së X©y dùng H¶i D­¬ng.Sè 1 §.Thanh Niªn,Tp:H¶i D­¬ng.TL: 0320.830342

LAS- XD 191

Q§ sè 1179 /Q§-BXD

ngµy 27/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2008

192

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý vËt liÖu x©y dùng- Cty Cæ phÇn Phæ Minh-Nam §Þnh.Sè 94 §­êng Vô B¶n-Tp: Nam §Þnh.TL: 0350.862231-842928

LAS- XD 192

Q§ sè 150/Q§-BXD

ngµy 24/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/1/2009

193

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh giao  th«ng –Cty cæ phÇn 504. T¹i Km1215 QL1A Ph­íc Léc-HuyÖn Tuy Ph­íc-TØnh B×nh §Þnh-.TL: 056.646019-646188

LAS- XD 193

Q§ sè 4165 /Q§-GTVT

ngµy 31/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/12/2010

194

Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý ®Êt- C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng Nam §Þnh. Sè 124 Hµn Thuyªn-Nam §Þnh. TL: 0350.635675-

LAS- XD 194

Q§ sè 628/Q§-BXD

ngµy 10/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/4/2009

195

Phßng thÝ nghiÖm ®Êt  x©y dùng- -Cty T­ vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ H¶i D­¬ng Sè 1 §­êng Thanh Niªn.TP: H¶i D­¬ng.TL: 0320. 857696-853802

LAS- XD 195

Q§ sè 1014 /Q§-BXD

ngµy 10/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/7/2009

 

196

PTN VLXD-Chi nh¸nh Cty T­ vÊn C«ng nghÖ thiÕt bÞ & KiÓm ®Þnh XD - Bé XD. Sè 34 §­êng Phæ Quang, P2 Q.B×nh Th¹nh.TP: HCM.TL: 08.8475610-9972359

LAS- XD 196

Q§ sè 2342/Q§-BXD

ngµy 21/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/12/2008

197

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt vµ VËt liÖu x©y dùng- Cty T­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng B×nh §Þnh. Sè 350 TrÇn h­ng §¹o-Quy Nh¬n-B×nh §Þnh.TL: 056.826310-822418

LAS- XD 197

Q§ sè 279 /Q§-BXD

ngµy 22/2/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/2/2009

198

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng-C«ng ty T­ vÊn x©y dùng TrÇn NguyÔn (TNHH). Sè 322-302/8 §­êng N¬ Trang Long.P12. Q. B×nh Th¹nh TP HCM.TL: 088414348

LAS-XD 198

Q§ sè 1853/Q§-BXD

ngµy 28/9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/9/2008

199

PTN- KiÓm ®Þnh chÊt l­îng  c«ng tr×nh x©y dùng - Cty cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh XD H¶i Phßng. Sè 36 Lý Tù Träng-H¶i phßng. TL: 031.842890-842891

LAS-XD 199

Q§ sè 999 /Q§-BXD

ngµy 6/6/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2009

200

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt,  ®¸- Cty T­ vÊn x©y dùng Thuû lîi Qu¶ng B×nh. §­êng TrÇn H­ng §¹o, Tx §ång Híi-Qu¶ng B×nh.TL: 052.822586

LAS-XD 200

Q§ sè 1282/Q§-BXD

ngµy 12/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/9/2009

201

- Phßng thÝ nghiÖm Ho¸-VËt liÖu x©y dùng  thuéc ViÖn Khoa häc vµ c«ng nghÖ Giao th«ng vËn t¶i. Sè 1252 §­êng L¸ng-§èng §a-Hµ Néi .TL: 04.7663403

LAS-XD 201

Q§ sè 2724/Q§-BGTVT

ngµy 08/8/2003

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/8/2008

202

- Phßng thÝ nghiÖm VLXD  vµ c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 1.Sè 5/8 Cï ChÝ Lan-.TP: Bu«n Ma ThuËt.TØnh §¾k L¾k. TL: 050.810399

LAS-XD 202

Q§ sè 1407 /Q§-GTVT

ngµy 20/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 19/5/2011

203

Phßng TN VLXD vµ kiÓm ®Þnh CLCT thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh XD Quèc TÕ: Sè 198/9 NguyÔn Th¸i S¬n-P.4-Q. Gß VÊp-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.5886850

LAS- XD 203

Q§ sè 24/Q§-BXD

ngµy 8/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/01/2011

204

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng vµ c«ng tr×nh giao th«ng cña Trung t©m Kü thuËt ®­êng bé thuéc Côc §­êng bé ViÖt Nam.TL: 04.8271486-8571445

LAS-XD 204

Q§ sè 2090 /Q§- GTVT

ngµy 22/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 21/6/2008

205

Phßng TN VËt liÖu vµ KiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh- Cty Cæ phÇn T­ vÊn ®Çu t­ & X©y dùng. Sè 63 Tr­¬ng ChÝ Ph­¬ng-Q. H¶i Ch©u Tp: §µ N½ng.TL: 0511.641988

LAS-XD 205

Q§ sè 357/Q§-BXD

ngµy 8/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/3/2009

206

Trung t©m Qui ho¹ch vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng -Së X©y dùng Bµ RÞa Vòng Tµu: Sè 09-Lý Th­êng KiÖt-Tp. Vòng Tµu-tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu. TL: 064.512075

LAS-XD 206

Q§ sè 1056 /Q§-BXD

ngµy 21/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 11/7/2009

207

Phßng thÝ nghiÖm thuéc Trung t©m t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Së X©y dùng Qu¶ng Ninh: Phè H¶i ThÞnh-Tp. H¹ Long. TL: 033.834706-837481

LAS-XD 207

Q§ sè 613/Q§-BXD

ngµy 05/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/4/2009

208

Phßng thÝ nghiÖm cña  C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng giao th«ng Bµ RÞa-Vòng TÇu. Sè 1 G2-TrÞnh Hoµi §øc-Ph­êng 7 TP: Vòng Tµu.TL: 064.851922-570096

LAS-XD 208

Q§ sè 1715 /Q§-BGTVT

ngµy 16/6/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2011

209

Phßng thÝ nghiÖm C«ng ty liªn danh TSE.Th«n HËu D­ìng-§«ng Anh –Hµ Néi.TL: 04.9350135/6

LAS-XD 209

Q§ sè 1412 /Q§-BXD

ngµy 11/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/10/2009

210

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn §«ng T©y Sè 112 §­êng Hermann Gmainer -Tp Vinh - NghÖ An. TL: 038.523149

LAS-XD 210

Q§ sè 2199/Q§-BXD

ngµy 28/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/11/2008

211

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt vµ vËt liÖu x©y dùng cña  Cty T­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh Thuû lîi I. §­êng  Ph¹m V¨n §ång – Tõ Liªm Hµ Néi.TL: 047572428

LAS-XD 211

Q§ sè 2750 /Q§-BGTVT

ngµy 9/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/8/2008

212

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng- TT Ph¸t triÓn c«ng nghÖ kü thuËt Giao th«ng. Sè 348 Phan V¨n TrÞ P13.Q.B×nh Th¹nh.Tp: HCM TL: 08.8060947-5162474

LAS-XD 212

Q§ sè 1866/Q§-BXD

ngµy 30/9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/9/2008

213

Phßng TN VËt liÖu vµ CÊu kiÖn x©y dùng-Trung t©m KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD-Së X©y dùng B¾c Ninh .§. HuyÒn Quang –Tp.B¾c Ninh-tØnh B¾c Ninh TL; 0241.854373

LAS-XD 213

Q§ sè 1060/Q§-BXD

ngµy 21/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2009

214

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu Cty ViÖt B¾c-Bé Quèc phßng. §. Hoµng V¨n Thô.P. T©n ThÞnh-TP: Th¸i Nguyªn.TL: 0280.846502-858153

LAS-XD 214

Q§ sè 1165/Q§-BXD

ngµy 18/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/8/2009

 

215

Phßng thÝ nghiÖm VLXD  c«ng tr×nh GTVT thuéc  Cty Cæ phÇn C¬ khÝ x©y dùng c«ng tr×nh 623. §/c: §­êng Xu©n DiÖu ,Q. H¶i Ch©u.Tp §µ N½ng TL: 0511.538509

LAS-XD 215

Q§ sè3322/Q§-BGTVT

ngµy 07/9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 6/9/2008

216

PTN X©y dùng-ViÖn Khoa häc vµ c«ng nghÖ hµng kh«ng thuéc Héi KHKT CT  Hµng kh«ng-ACSC Sè 156/12.§. C«ng Hoµ.P.12 Q T©n B×nh.Tp:HCM.TL; 08.8426046

LAS-XD 216

Q§ sè 1055/Q§-BXD

ngµy 20/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2009

217

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt, ®¸ vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc C«ng ty(TNHH)Kh¶o s¸t x©y dùng Qu¶ng ThuËn. K26/11 Qu¶ng trung-Qu¶ng Ch©u.TP: §µ n½ng.TL: 0511.827370

LAS-XD 217

Q§ sè 1311/Q§-BXD

ngµy 22/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/10/2010

218

Phßng KS §Þa chÊt c«ng tr×nh vµ thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty(TNHH) T­ vÊn XD c«ng tr×nh GT Qu¶ng Ng·i Sè 07 TrÇn Quang DiÖu-TXQu¶ng Ng·i.TL:055.817644

LAS-XD 218

Q§ sè 1134/Q§-BXD

ngµy 10/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/8/2009

219

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt –Cty cæ phÇn T­ v¸n x©y dùng giao th«ng Yªn B¸i. §­êng Kim ®ång-Tp: Yªn B¸i.

TL: 029.852610-852569

LAS-XD219

Q§ sè 3911/Q§-BGTVT

ngµy 18/10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/10/2008

220

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty T­ vÊn x©y dùng Thuû Lîi Qu¶ng TrÞ. Sè 53 TrÇn H­ng §¹o-§«ng Hµ-Qu¶ng TrÞ.TL: 053.852362

LAS-XD 220

Q§ sè 1139/Q§-BXD

ngµy 4/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/8/2010

221

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc Cty §Çu t­ x©y dùng sè 2 Hµ Néi- Tæng c«ng ty §Çu t­ & Ph¸t triÓn Hµ Néi. TL: 04.5587130

LAS-XD 221

Q§ sè 1115/Q§-BXD

ngµy 8/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/8/2009

222

PTN chuyªn ngµnh XD thuéc Chi Côc KiÓm ®Þnh ch¾t l­îng c«ng tr×nh XD Ninh B×nh- Së XD Ninh B×nh Sè 2 TrÇn H­ng §¹o  P. §«ng Thµnh-TX Ninh B×nh.TL: 030884191.

LAS-XD 222

Q§ sè 1370/Q§-BXD

ngµy 03/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/9/2009

223

Phßng TN vµ K§ c«ng tr×nh VNC thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ K§ c«ng tr×nh VNC.: Ngâ 1141 §­êng Gi¶i phãng- Tæ 30B- P ThÞnh LiÖt-Q Hoµng Mai- Hµ Néi TL: 04.5599382

LAS-XD 223

Q§ sè 1046/Q§-BXD

ngµy 26/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2010

224

Phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng thuéc Cty T­ vÊn kiÕn tróc x©y dùng A&C Lµo Cai. Sè 140 §­êng Hoµng Liªn – P. Cèc LÕu- ThÞ x· Lµo Cai.TL: 020.820187

LAS-XD 224

Q§ sè 1777/Q§-BXD

ngµy 25/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/12/2009

225

Phßng TN- VLXD-KiÓm ®Þnh thuéc Chi nh¸nh Cty T­ vÊn triÓn khai CN & XD Giao th«ng- §¹i häc GTVTP1-D1 c¬ së II . §¹i häc GTVT.TL: 08.7306241

LAS-XD 225

Q§ sè 1008/Q§-BXD

ngµy 7/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/7/2009

226

Phßng thÝ nghiÖm Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng Kiªn Giang. L« 45-50 §­êng 3/2-Khu LÊn biÓn-P. VÜnh B¶o-Tp. R¹ch Gi¸ -TØnh Kiªn Giang TL: 077.860470

LAS-XD 226

Q§ sè 1319/Q§-BXD

ngµy 20/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/9/2009

227

Phßng thÝ nghiÖm  VLXD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh: Sè 16-Ngâ 61-NguyÔn ViÕt Xu©n-Thanh Xu©n-Hµ Néi.TL:04.2517388

LAS-XD 227

Q§ sè 1263/Q§-BXD

ngµy 8/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/10/2010

228

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt –Cty T­ vÊn vµ ®Çu t­ x©y dùng Qu¶ng Ninh. §.C¸i L©n-TP: H¹ Long-Qu¶ng Ninh.TL: 033.844711

LAS-XD 228

Q§ sè 514/Q§-BGTVT

ngµy 2/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/3/2009

229

Phßng TN NÒn mãng c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn kiÕn tróc quy ho¹ch x©y dùng Lµo Cai ®Þa chØ: Sè 180 Phè Cèc LÕu thÞ x· Lµo Cai. TL:

LAS-XD 229

Q§ sè 1776/Q§-BXD

ngµy 25/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/12/2009

230

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ UDIC, ®Þa chØ: Khu ®« thÞ Nam Th¨ng Long-Tõ Liªm – Hµ Néi.TL: 04.7846896

LAS-XD 230

Q§ sè 1544/Q§-BXD

ngµy 13/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/11/2009

231

Phßng TN VL vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Ph©n ViÖn KH vµ CN GTVT MiÒn Trung. Sè 38 NguyÔn Du,Q.H¶i Ch©u,Tp: §µ N½ng. TL: 0511.887074-896336

LAS-XD 231

Q§ sè 4481/Q§-GTVT

ngµy 23/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/11/2008

232

Phßng KiÓm ®Þnh x©y dùng- C«ng ty TNHH T­ vÊn KiÓm ®Þnh vµ x©y dùng Long Giang Sè 47/18 TrÇn Hùng §¹o B, Ph­êng 6, QuËn 5 Tp. Hå ChÝ MinhTL: 08.9234300

LAS-XD 232

Q§ sè 1434/Q§-BXD

ngµy 19/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/10/2009

233

Phßng TN VËt liÖu vµ nÒn mãng CT cña XN T­ vÊn TK c«ng tr×nh GT 1.5 thuéc Cty T­ vÊn XD c«ng tr×nh GT5. Km5  B×nh KiÕn-TX Tuy Hoµ-Phó Yªn.TL: 057848168

LAS-XD 233

Q§ sè 4477/Q§-GTVT

ngµy 23/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/11/2008

 

234

Phßng TN-VLXD-C«ng ty TNHH T­ vÊn ThiÕt kÕ XD-GT §¹i Hïng: Sè 1 Phan Huy Chó P.B×nh Thä, Q.Thñ §øc,TP: HCM.TL: 08.8973889

LAS-XD 234

Q§ sè 1380/Q§-BXD

ngµy 5/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/10/2009

235

Trung t©m KiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng-Së X©y dùng §iÖn Biªn. Ph­êng M­êng Thanh-Tp. §iÖn Biªn Phñ- tØnh §iÖn Biªn TL: 023.827086

LAS-XD 235

Q§ sè 1616/Q§-BXD

ngµy 27/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/11/2009

236

PTN C¬ häc ®Êt- C«ng ty TNHH Kü thuËt nÒn mãng vµ XD Hång §øc. Sè 55 NguyÔn Hång §µo, Ph­êng 13, QuËn T©n B×nh,Tp. HCM.TL: 08.8494506

LAS-XD 236

Q§ sè 1480/Q§-BXD

ngµy 1/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2009

237

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ c«ng tr×nh HËu Giang- Cty cæ phÇn kiÓm ®Þnh x©y dùng HËu Giang. Sè 30/21 §­êng MËu ThËn-P.An NghiÖp–Q. Ninh KiÒuTp: CÇn Th¬,TL: 071.832960

LAS-XD 237

Q§ sè 72/Q§-BXD

ngµy 13/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 9/01/2009

238

Phßng TNTæng hîp- TTnghiªn cøu c«ng nghÖ & thiÕt bÞ c«ng nghiÖp-Tr­êng §H B¸ch khoa TP. HCM. Sè 268 Lý Th­êng KiÖt,Q.10,Tp.HCM.TL: 08.8645398

LAS-XD 238

Q§ sè 1756/Q§-BXD

ngµy 20/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2009

239

Phßng TN vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc- Cty TNHH t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh TCI Côm 10 –Ph¸p V©n-Ph­êng Hoµng LiÖt-Q. Hoµng Mai-Hµ Néi TL: 04.8611427-5743152

LAS-XD 239

Q§ sè 111/Q§-GTVT

ngµy 11/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/1/2009

240

Phßng TN VLXD- XÝ nghiÖp T­ vÊn XD c«ng tr×nh GT–Së GT c«ng ch¸nh Tp. HCM. Sè 14-16 Phan §¨ng L­u, Q. B×nh Th¹nh, Tp.HCM.TL: 08.8414821

LAS-XD 240

Q§ sè 1778/Q§-BXD

ngµy 25/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2009

241

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ KiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh Giao th«ng- Cty t­ vÊn ThiÕt kÕ GT. Tæ 3,p. QuyÕt T©m, Tx. S¬n La.TL: 022.852158

LAS-XD 241

Q§ sè 998/Q§-BGTVT

ngµy 03/5/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 02/5/2009

242

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt vµ VLXD TT Quy ho¹ch vµ KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD –Së XD Phó Thä. §­êng NguyÔn TÊt Thµnh, P.T©n D©n.TL: 0210.858301

LAS-XD 242

Q§ sè 917/Q§-BXD

ngµy 22/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 26/6/2010

243

Phßng thÝ nghiÖm VLXD –Cty cæ phÇn T­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm ®Þnh x©y dùng Yªn B¸i. §/c: Ph­êng §ång T©m, Tp>Yªn B¸i TL: 029854669

LAS-XD 243

Q§ sè 241/Q§-BXD

ngµy 07/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/2/2010

244

Phßng TN XD C«ng tr×nh-Cty Cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ XD Thµnh An, ®Þa chØ: Sè 7B Mai H¾c §Õ- Tp.Vinh NghÖ An

TL: 038.585228

LAS-XD 244

Q§ sè 1626/Q§-BXD

ngµy 28/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/11/2009

245

Phßng thÝ nghiÖm VLXD-Cty Cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng Thuû lîi Thanh Hãa, ®Þa chØ: Sè 163-Lª Lîi, P. §«ng S¬n, Tp: Thanh Hãa. TL: 037.853450

LAS-XD 245

Q§ sè 1473/Q§-BXD

ngµy 31/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/10/2009

246

Phßng TN VËt liÖu XD-Cty Cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ XD Thanh Hãa, ®Þa chØ: Sè 5 Phan Chu Trinh- P.§iÖn Biªn- Tp Thanh Hãa.TL: 037.753082-0913385016

LAS-XD 246

Q§ sè 149/Q§-BXD

ngµy 24/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/1/2009

247

Phßng TN ®Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc Cty T­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng- Tæng Cty §­êng s¾t ViÖt Nam. .sè 371 Kim M·-Ba §×nh Hµ Néi.TL: 04.8317235-8371036

LAS-XD 247

Q§ sè 269/Q§-GTVT

ngµy 23/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/01/2009

248

PTN- VLXD vµ hiÖn tr­êng thuéc TT thÝ nghiÖm vËt liÖu, kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh. Km4 §. Ph¹m V¨n §ång-Cæ NhuÕ-Hµ Néi.TL: 04.7550638

LAS-XD 248

Q§ sè 295/Q§-GTVT

ngµy 24/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 23/01/2009

249

TT KiÓm ®Þnh VLXD vµ CL c«ng tr×nh-Cty cæ phÇn TV &XD Tæng hîp B×nh D­¬ng. Sè 7 C¸ch m¹ng th¸ng t¸m, P. Ch¸nh NghÜa, Thñ DÇu Mét, B×nh D­¬ng.TL0650.822004-825083

LAS-XD 249

Q§ sè 242/Q§-BXD

ngµy 7/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/02/2010

250

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh XD-Cty Cæ phÇn T­ vÊn ®Çu t­ vµ KiÓm ®Þnh XD, ®Þa chØ: Khu ®« thÞ míi Nam Trung yªn- CÇu GiÊy – Hµ Néi TL: 04.7762177

LAS-XD 250

Q§ sè 1736/Q§-BXD

ngµy 13/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/12/2009

251

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng-giao th«ng thuéc Cty TNHH Nguyªn Hoµng: P. T©n Phó-ThÞ x· §ång Xoµi-TØnh B×nh Ph­íc.TL: 0651.896373

LAS-XD 251

Q§ sè 393/Q§-BXD

ngµy 20/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 17/3/20011

252

PTN §Þa KT thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn §Þa kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng G.TECH: Sè 34-§µo §øc Th«ng-P.Tr­êng Thi-Tp.Thanh Ho¸.TL: 0373.710530

LAS-XD 252

Q§ sè 1394/Q§-BXD

ngµy 15/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2010

253

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh cña Cty Cæ phÇn c«ng tr×nh GT T©y Ninh Sè 155B §­êng 30/4 Khu phè 1 Ph­êng 1 TX T©y Ninh.TL: 066.825637

LAS-XD 253

Q§ sè 98/Q§-GTVT

ngµy 10/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/01/2009

254

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt vµ vËt liÖu x©y dùng-C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn vµ X©y dùng Thuû lîi  NghÖ An. Sè 6- NguyÔn ThÞ Minh Khai-Tp. Vinh.TL: 038.849315-832067

LAS-XD 254

Q§ sè 339/Q§-BXD

ngµy 5/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/02/2010

255

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc Tr­êng Kü thuËt vµ nghiÖp vô Giao th«ng vËn t¶i I .Thuþ An – Ba v×- Hµ t©y. TL: 034.863111- 034.863507

LAS-XD 255

Q§ sè 1189/Q§-GTVT

ngµy 30/05/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 29/05/2009

256

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng c«ng tr×nh-Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi. Km 10 §­êng NguyÔn Tr·i-Thanh xu©n-Hµ Néi TL: 04.8542390-187- 0903235353

LAS-XD 256

Q§ sè 161/Q§-BXD

ngµy 29/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/01/2010

257

Phßng thÝ nghiÖm. chuyªn ngµnh x©y dùng giao th«ng thuéc Cty C«ng tr×nh giao th«ng Hµ T©y.Km15+500. Quèc lé 6A-BaLa-Hµ §«ng – Hµ T©y.TL: 034.824702

LAS-XD 257

Q§ sè 554/.Q§-GTVT

ngµy 8/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/3/2009

258

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt vµ VËt liÖu x©y dùng- C«ng ty t­ vÊn x©y dùng BÕn Tre. Sè 54 NguyÔn Trung Trùc-Ph­êng 1- ThÞ xÉ BÕn Tre TL: 075.510196

LAS-XD 258

Q§ sè 1025/Q§-BXD

ngµy 19/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/7/2010

259

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng- Cty Cæ phÇn T­ vÊn & §Çu t­ x©y dùng T©y Ninh. Sè 41-Lª Lîi-Ph­êng 3-Thin x· T©y Ninh.TL: 066.821214

LAS-XD 259

Q§ sè 445/Q§-BXD

ngµy 21/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2010

260

Phßng thÝ nghiÖm-§o l­êng thuéc Trung t©m KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn x©y dùng. Sè 4 T«n ThÊt Tïng- §èng §a- HµNéi. TL: 04. 5741874

LAS-XD 260

Q§ sè 467/Q§-BXD

ngµy 27/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2010

261

Phßng Ph©n tÝch ThÝ nghiÖm - Liªn ®oµn §Þa chÊt thuû v¨n- §Þa chÊt c«ng tr×nh MiÒn Nam Sè 59 §­êng sè 2-Ph­êng B×nh An-QuËn 2-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.8992087

LAS-XD 261

Q§ sè 444/Q§-BXD

ngµy 21/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2010

262

TT  t­ vÊn thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh VLXD- Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh XD B¸ch Khoa,: Sè 212B/34 NguyÔn Tr·i-Ph­êng NguyÔn C­ trinh-Q1-Tp. Hå ChÝ Minh

LAS-XD 262

Q§ sè */Q§-BXD

ngµy */*/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: */*/20010

263

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt cña Cty Qu¶n lý ®­êng s¾t Thanh Ho¸ - Sè 46 Lª Lîi- Tp Thanh Ho¸. TL: 037710087

LAS-XD 263

Q§ sè 1037/Q§-GTVT

ngµy 08/5/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/4/2009

264

Phßng TN VLXD- Cty §Çu t­ kinh doanh c«ng tr×nh GT. 565 thuéc Tæng Cty XD c«ng tr×nh GT5. Sè 29/3-D2 V¨n Th¸nh B¾c.P12.Q. B×nh Th¹nh.Tp: HCM.TL: 08.5122712

LAS-XD 264

Q§ sè 1087/Q§-BGTVT

ngµy 16/5/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/5/2009

265

TT t­ vÊn thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn Mü Dinh: Sè 214 Ung V¨n Khiªm-P.25-Q. B×nh Th¹nh-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.2587662

LAS-XD 265

Q§ sè 25/Q§-BXD

ngµy 08/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/01/2011

266

Phßng TN chuyªn ngµnh XD- Cty Cæ phÇn T­ vÊn, thiÕt kÕ vµ x©y dùng Th¨ng Long. Sè 201 Tr­êng Chinh-Thanh Xu©n-Hµ Néi TL: 04.5658447

LAS-XD 266

Q§ sè 385/Q§-BXD

ngµy 14/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2010

267

Phßng thÝ nghiÖm vµ KiÓm ®Þnh KonTum-C«ng ty T­ vÊn x©y dùng CÇu ®­êng KonTum Sè 190 Huúnh §¨ng Th¬-ThÞ x· KonTum.TL: 060.869901

LAS-XD 267

Q§ sè 582/Q§-BXD

ngµy 18/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/4/2010

268

Phßng §Þa kü thuËt vµ xö lý nÒn mãng- ViÖn Khoa häc Thuû Lîi. Sè 1 Ngâ 95 §­êng Chïa Béc- §èng §a- Hµ Néi. TL: 04. 5634756-8522086

LAS-XD 268

Q§ sè 648/Q§-BXD

ngµy 25/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/4/2010

269

PTN vµ K§ c«ng nghiÖp, XD thuéc C ty  Cæ phÇn dÞch vô KT Phµ Rõng (PHATECO),: Khu ChiÕn Th¾ng-ThÞ trÊn Minh §øc-Thuû Nguyªn-Tp. H¶i Phßng.TL: 0313.260254

LAS-XD 269

Q§ sè 1153/Q§-BXD

ngµy 10/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/9/2010

270

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng-C«ng ty C«ng tr×nh §­êng s¾t 3. Sè 136/1 §­êng TrÇn Phó. Q5. TP HCM.TL: 08.8352467

LAS-XD 270

Q§ sè 827/Q§-BGTVT

ngµy 10/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 9/4/2009

271

Phßng TN Tæng hîp thuéc  Cty Cæ phÇn x©y dùng Qu¶ng Ninh.Km5 §­êng NguyÔn V¨n Cõ, Tp H¹ Long - Qu¶ng Ninh. TL: 033.833866

LAS-XD 271

Q§ sè 1318/Q§-BXD

ngµy 23/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/10/2010

272

Phßng TN VËt liÖu vµ KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn KiÓm ®Þnh C«ng nghÖ XD ViÖt Nam. Sè 450 Hïng V­¬ng-Tp. Tam Kú- Qu¶ng Nam TL: 0510.834589

LAS-XD 272

Q§ sè 646/Q§-BXD

ngµy 25/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/4/2010

273

Phßng thÝ nghiÖm ®Êt x©y dùng thuéc Cty T­ vÊn XDCT Hµng H¶i. Sè 25 Vâ ThÞ S¸u,Q. Ng« QuyÒn,Tp: H¶i Phßng. TL: 031.826817

LAS-XD 273

Q§ sè 976/Q§-BGTVT

ngµy 28/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/4/2009

274

Phßng thÝ nghiÖmVËt liÖu thuéc Cty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 829. Sè 61 Ph­êng H¹ §×nh,Q. Thanh Xu©n,HN TL: 04.5589212

LAS-XD 274

Q§ sè 1054/Q§-BGTVT

ngµy 12/5/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/5/2009

275

Phßng TN VËt liÖu & KiÓm tra CL c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn S¬n H¶i. Tæ 7 Côm T­ Dinh-Ph­êng Long Biªn –QuËn Long Biªn-Hµ Néi TL: 04.6754358

LAS-XD 275

Q§ sè 560/Q§-BXD

ngµy 12/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/4/2010

276

Phßng thÝ nghiÖm vµ KiÓm ®Þnh-Cty Cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng Tæng hîp T©y Ninh, Sè 228,§­êng 30-4. ThÞ x· T©y Ninh, tØnh T©y Ninh TL: 066.814037

L-XD 276

Q§ sè 1174/Q§-BXD

ngµy 19/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2010

277

Phßng thÝ nghiÖm VLXD-Trung t©m T­ vÊn gi¸m s¸t vµ thi c«ng c«ng tr×nh ®Þa chØ: Sè 25  Phan Béi Ch©u-Tp Nam §Þnh TL: 0350.846221.

LAS-XD 277

Q§ sè 574/Q§-BXD

ngµy 29/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2009

278

Trung t©m TN vµ KiÓm ®Þnh chÊt l­îng XD Phó Yªn-Cty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn Kh¶o s¸t vµ x©y dùng. Sè 187 Lª Th¸nh T«n-ThÞ x· Tuy Hoµ tØnh Phó Yªn 057.814113

LAS-XD 278

Q§ sè905/Q§-BXD

ngµy 21/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2010

279

Trung t©m kiÓm ®Þnh chÊt l­îng XD T©y Nguyªn - Cty x©y dùng 79 thuéc Tæng Cty MiÒn Trung, Sè 131 Bµ TriÖu,ThÞ x· KonTum, TØnh KonTum. 060.862589

LAS-XD 279

Q§ sè 1466/Q§-BXD

ngµy 27/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/10/2009

280

Phßng TN C¬ lý ®Êt- Cty Cæ phÇn T­ vÊn KiÕn tróc & x©y dùng Kh¸nh Hoµ. Sè 27 T« HiÕn Thµnh, Tp.  Nha Trang tØnh Kh¸nh Hoµ.

LAS-XD 280

Q§ sè 1726/Q§-BXD

ngµy 13/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2009

281

Phßng thÝ nghiÖm C¬ ®Êt & ®Þa chÊt c«ng tr×nh-Cty T­ vÊn x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp Kon Tum. Sè 182 Lª HångPhong,ThÞ x· Kon Tum.

LAS-XD 281

Q§ sè 845/Q§-BXD

ngµy 6/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/6/2010

282

PTN Ho¸ m«i tr­êng ®Êt-N­íc-TT Nghiªn cøu M«i tr­êng vµ xö lý n­íc thuéc ViÖn Khoa häc Thuû Lîi MiÒn Nam. Êp Hoµ L©n- ThuËn Giao- ThuËn An- tØnh B×nh D­¬ng. TL:

LAS-XD 282

Q§ sè 1026/Q§-BXD

ngµy 19/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/7/2010

283

Phßng thÝ nghiÖm VLXD- TT KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD L¹ng S¬n- Së X©y dùng L¹ng S¬n Sè 7 Cöa §«ng-Ph­êng Chi L¨ng-Tp L¹ng S¬n.

LAS-XD 283

Q§ sè 800/Q§-BXD

ngµy 28/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 19/5/2010

284

PTN TÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt-Bª t«ng vµ VËt liÖu x©y dùng- C«ng ty TNHH H¶i S¬n tØnh Tuyªn Quang Sè 348 ,Tæ 27, P. Phan ThiÕt, ThÞ x· Tuyªn Quang

LAS-XD 284

Q§ sè 904/Q§-BXD

ngµy 21/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2010

285

Phßng thÝ nghiÖm VLXD & kiÓm ®Þnh CT- Cty Cæ phÇn T­ vÊn vµ K§ c«ng tr×nh JMC. L« 40 §.Hïng V­¬ng, TX §«ng Hµ, tØnh Qu¶ng TrÞ.TL: 053.560669

LAS-XD 285

Q§ sè 906/Q§-BXD

ngµy 21/6/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2010

286

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt & vËt liÖu x©y dùng- Cty cæ phÇn T­ vÊn XD Tæng hîp Trµ Vinh.  Sè 38A Vâ ThÞ S¸u-Ph­êng 3-ThÞ x· Trµ Vinh. TL: 074.856119

LAS-XD 286

Q§ sè 1020/Q§-BXD

ngµy 18/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/7/2010

287

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH kiÓm ®Þnh x©y dùng TiÕn TuÊn: Sè 155 Phan Béi Ch©u-Tam Kú- Qu¶ng Nam. TL: 0510811002

LAS-XD 287

Q§ sè 1168/Q§-BXD

ngµy 18/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/9/2010

288

Phßng TN Chuyªn ngµnh XD-Cty Th­¬ng M¹i t­ vÊn ®Çu t­ vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng TNHH: Lµng Xu©n æ A-X· Vâ C­êng-thÞ x· B¾c Ninh.

LAS-XD 288

Q§ sè 696/Q§-BXD

ngµy 11/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/5/2010

289

TT KiÓm ®Þnh chÊt l­îng thuéc Cty XD c«ng tr×nh Hµng kh«ng-ACC- Qu©n Chñng phßng kh«ng -KQ®Þa chØ: Sè 178 §.Tr­êng Chinh- §èng §a-Hµ Néi.TL: 04.8521545.

LAS-XD 289

Q§ sè 772/Q§-BXD

ngµy 21/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/5/2010

290

Phßng TN C¬ lý ®Êt-§¸ vµ VL thuéc Liªn hiÖp §Þa chÊt c«ng tr×nh-XD & M«i tr­êng Sè 34/31 C­ x¸ L÷ Gia-Ph­êng 15-QuËn 11 Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.8654321

LAS-XD 290

Q§ sè 1014/Q§-BXD

ngµy 17/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/7/2010

291

Phßng TN C¬ häc ®Êt-VLXD thuéc Liªn hiÖp §Þa kü thuËt-NÒn mãng c«ng tr×nh Sè 146 §ç Xu©n Hîp, KP2-Ph­íc Long A-QuËn 9-Tp HCM. TL: 08.8978380

LAS-XD 291

Q§ sè 812/Q§-BXD

ngµy 31/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 24/5/2010

292

Phßng thÝ nghiÖm VLXD-TT KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD §ång Th¸p -Së XD §ång Th¸p. Sè 60 §­êng 390/4 thÞ x· Cao L·nh tØnh §ång Th¸p. TL: 067.870336

LAS-XD 292

Q§ sè 338/Q§-BXD

ngµy 1/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/2/2009

293

Phßng TN §Þa kü thuËt-M«i tr­êng thuéc Cty T­ vÊn vµ thiÕt kÕ kiÕn tróc ViÖt Nam. ®Þa chØ: Sè 41-Tæ 8- Mai DÞch-CÇu giÊy-Hµ Néi. TL: 04.8373326

LAS-XD 293

Q§ sè 1479/Q§-BXD

ngµy 13/12/2010

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2010

294

Phßng Ph©n tÝch TN-Liªn ®oµn §Þa chÊt thuû v¨n-§Þa chÊt c«ng tr×nh MiÒn Trung: §­êng 2/4-§ång §Õ-P. VÜnh H¶i-Tp. Nha Trang-Kh¸nh Hoµ.TL: 058.837275

LAS-XD 294

Q§ sè 1138/Q§-BXD

ngµy 4/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/8/2010

295

Phßng thÝ nghiÖm  vµ KiÓm ®Þnh C«ng ty TNHH T­ vÊn x©y dùng BR Sè 8K2 –Trung t©m th­¬ng m¹i Tp Vòng Tµu-tØnh Bµ RÞa -Vòng Tµu. TL: 064.571727

LAS-XD 295

Q§ sè 1278/Q§-BXD

ngµy 10/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2010

296

Phßng thÝ nghiÖm thuéc Cty Cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh 484. Sè 152 §­êng Tr­êng Chinh-Tp: Vinh-NghÖ An. TL: 038.3853512

LAS-XD 296

Q§ sè 1062/Q§-BXD

ngµy 31/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/7/2010

297

Phßng thÝ nghiÖm §Êt vµ vËt liÖu x©y dùng cña Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ GT B×nh §Þnh. Sè 3 TrÇng B×nh Träng.Tp Quy Nh¬n.TL: 056.892972

LAS-XD 297

Q§ sè 2699/Q§-BGTCT

ngµy 11/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2009

298

Phßng thÝ nghiÖm C«ng tr×nh ®­êng bé thuéc ViÖn Khao häc vµ c«ng nghÖ  GTVT. Sè 1252 §­êng L¸ng.Q. §èng §a.Hµ Néi TL: 04.8332592

LAS-XD 298

Q§ sè 1817/Q§-BGTVT

ngµy 6/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/9/2009

299

P. thÝ nghiÖm VLXD vµ KÕt cÊu CT-TT Qu¶n lý &K§ chÊt l­îng CTXD- Së X©y dùng Kiªn Giang Sè 745b §. NguyÔn Trung Trùc-Ph­êng An Hoµ-ThÞ x· R¹ch Gi¸. TL: 077.814599

LAS-XD 299

Q§ sè 1438/Q§-BXD

ngµy 20/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/10/2009

300

Phßng TN §Þa chÊt&VLXD-TT KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD Cµ Mau- Së X©y dùng Cµ Mau. Sè 3c- §. An D­¬ng V­¬ng-Ph­êng 7-Tp.Cµ Mau. TL: 0780.827830

LAS-XD 300

Q§ sè 640/Q§-BXD

ngµy 12/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 6/4/2009

301

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm tra chÊt l­îng CTGT- Cty T­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh GTVT Hµ T©y. Ngâ 2 §­êng Phïng H­ng-Hµ §«ng-Hµ T©y.TL: 034.525459

LAS-XD 301

Q§ sè 1784/Q§-BGTVT

ngµy 28/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/8/2009

302

Trung t©m thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc C«ng ty TNHH mét thµnh viªn T­ vÊn & x©y dùng Giao th«ng L¹ng S¬n. §. Hïng V­¬ng.Tp L¹ng S¬n.TL: 025.812733

LAS-XD 302

Q§ sè 1818/Q§-BXGTVT

ngµy 6/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2009

303

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng-C«ng ty TNHH T­ vÊn 77: Sè 55 §­êng X« ViÕt NghÖ TÜnh-Tp Bu«n Ma Thuét tØnh Dak Lak. TL: 050.857007

LAS-XD 303

Q§ sè 965/Q§-BXD

ngµy 4/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/6/2010

304

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt-Cty cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng Hµ Giang ®Þa chØ: Tæ 13  Ph­êng NguyÔn Tr·i-ThÞ x· Hµ Giang. TL: 019.866201

LAS-XD 304

Q§ sè 1170/Q§-BXD

ngµy 18/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2010

305

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt-Cty Cæ phÇn T­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng Hµ Néi. TÇng 1Nhµ N2.Ph­êng VÜnh Phóc-Ba §×nh- Hµ Néi. TL: 04. 2173465-7617436

LAS-XD 305

Q§ sè 1000/Q§-BXD

ngµy 11/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/7/2010

306

Phßng TN VËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng-Cty TNHH T­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng §«ng Th¨ng Long, Sè 466/47 Lª V¨n Sü-P.14 Q. 3 Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.8436592

LAS-XD 306

Q§ sè 1151/Q§-BXD

ngµy 7/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2010

307

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng- C«ng ty Kh¶o s¸t-ThiÕt kÕ-T­ vÊn Sµi  Gßn (TNHH),Sè 255B Vâ Duy Ninh-P.22-Q.3 Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.996885

LAS-XD 307

Q§ sè 1345/Q§-BXD

ngµy 29/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2009

308

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng-C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ IDICO-G14,§­êng D2, V¨n Th¸nh B¾c,P25 Q. B×nh Th¹nh-Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.5106993

LAS-XD 308

Q§ sè 247/Q§-BXD

ngµy 17/02/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/02/2009

309

Phßng thÝ nghiÖm ®Þa chÊt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng Thuû Lîi L©m §ång Sè 4 Bïi ThÞ Xu©n-Ph­êng 2-Tp §µ L¹t. TL: 063.827067

LAS-XD 309

Q§ sè 1233/Q§-BXD

ngµy 3/10/2004

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/10/2010

310

Phßng TN thuéc TT Qu¶n lý kü thuËt vµ kiÓm ®Þnh XD -ViÖn Nghiªn cøu kiÕn tróc Quèc Gia-Bé X©y dùng. Sè 389 §éi CÊn-Ba §×nh- Hµ Néi. TL: 04.7629692-8328233

LAS-XD 310

Q§ sè 1294/Q§-BXD

ngµy 11/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2010

311

Phßng TN §Þa kü thuËt & VLXD thuéc Cty T­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng1-Sè   C1b- Thµnh C«ng-Ba §×nh-Hµ Néi.TL: 04.8312334

LAS-XD 311

Q§ sè 2222/Q§-BGTVT

ngµy 17/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 16/10/2009

312

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh Thuû. Sè 302 NguyÔn C«ng Trø-P. NguyÔn Th¸i Binh.Q.1 Tp.HCM.TL: 08.8291641

LAS-XD 312

Q§ sè 2516/Q§-BGTVT

ngµy 21/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2009

313

Phßng thÝ nghiÖm C«ng tr×nh thuéc Tr­êng §¹i häc GTVT Tp. Hå ChÝ Minh. Sè 2 §­êng D3-Khu V¨n Th¸nh B¾c-P.25.Q. B×nh Th¹nh,Tp.HCM.TL: 08.8982822

LAS-XD 313

Q§ sè 200/Q§-BGTVT

ngµy 26/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/01/2010

314

Phßng kiÓm nghiÖm thuéc Chi Côc Tiªu chuÈn-§o l­êng-ChÊt l­îng Nam §Þnh. §Þa chØ: Sè 1A TrÇn TÕ X­¬ng Tp Nam §Þnh.

LAS-XD 314

Q§ sè 1478 /Q§-BXD

ngµy 13/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2010

315

Phßng thÝ nghiÖm KiÓm ®Þnh XD- Doanh nghiÖp t­ nh©n vµ XD Xu©n Tr­êng. §Þa chØ: Sè 16 §­êng Xu©n Thµnh-Ph­êng T©n Thµnh TX. Ninh B×nh. TL: 030.876930

LAS-XD 315

Q§ sè 449 /Q§-BXD

ngµy 31/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/3/2011

316

Phßng TN x©y dùng c«ng tr×nh- Cty TNHH x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Hµ Vinh. Sè 106 §­êng Hoµng V¨n Th¸i- Q.Thanh Xu©n -Hµ Néi. TL: 0903445588

LAS-XD 316

Q§ sè 1472 /Q§-BXD

ngµy 31/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/10/2009

317

Phßng TN & Qu¶n lý chÊt l­îng- Cty Cæ phÇn T­ vÊn & Ph¸t triÓn kü thuËt tµi nguyªn n­íc. Sè 166 H¶i Phßng-Tp  §µ N½ng. TL: 0511.751422

LAS-XD 317

Q§ sè 1312 /Q§-BXD

ngµy 22/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 23/10/2010

318

Phßng TN C¬ häc ®Êt-Cty TNHH T­ vÊn & DÞch vô ®Þa chÊt-x©y dùng §«ng Ph­¬ng.®Þa chØ: Sè 259 B Phè Quang Trung-Tp H¶i D­¬ng. TL: 0320.831809

LAS-XD 318

Q§ sè 157 /Q§-BXD

ngµy 25/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/1/2009

319

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh-TT KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD Th¸i B×nh-Së XD Th¸i B×nh ®Þa chØ: §­êng TrÇn H­ng §¹o-Tp Th¸i B×nh.TL: 036.845443.

LAS-XD 319

Q§ sè 408 /Q§-BXD

ngµy 25/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 21/3/2011

320

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng-§Þa chÊt thuéc Cty TNHH  dÞch vô T­ vÊn kü thuËt x©y dùng §¹i Léc. Sè 28 Tr­¬ng C«ng §Þnh –Ph­êng 1.Tp. §µ L¹t.TL: 063.817555

LAS-XD 320

Q§ sè 1264/Q§-BXD

ngµy 8/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/10/2010

321

PTN VËt liÖu & KÕt cÊu CT thuéc TT. T­ vÊn & KiÓm ®Þnh XD An Giang-Së XD An Giang. Sè 1 §­êng TrÇn H­ng §¹o –P. Mü B×nh-Tp Long Xuyªn. TL: 076.955277

LAS-XD 321

Q§ sè 1101 /Q§-BXD

ngµy 3/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/8/2009

322

Phßng §Þa kü thuËt & thÝ nghiÖm VLXD thuéc TT T­ vÊn øng dông KH ®Þa chÊt & c«ng tr×nh GT Sè 37 NguyÔn XÝ - Ph­êng 26-Q. B×nh Th¹nh-Tp. HCM.TL: 08.8996682

LAS-XD 322

Q§ sè 1445 /Q§-BXD

ngµy 4/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/11/2010

323

Phßng TN VLXD vµ KiÓm ®Þnh c«ng tr×nh-X/n Kh¶o s¸t thiÕt kÕ &T­ vÊn XD-Cty X©y dùng Lòng L«-LCC. Sè 162 § Tr­êng Chinh-§èng §a-HN. TL: 04. 5638983

LAS-XD 323

Q§ sè 1510 /Q§-BXD

ngµy 25/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2010

324

Phßng TN nÒn mãng c«ng tr×nh&VËt liÖu x©y dùng-Chi nh¸nh Cty T­ vÊn XDGT 533 Tp Hå ChÝ Minh. Sè 439A Phan V¨n TrÞ P5 Q. Gß VÊp,TPp HCM.TL 08.9854311

LAS-XD 324

Q§ sè 208 /Q§-BGTVT

ngµy 29/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 06/01/2010

325

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu & KÕt cÊu- Cty Cæ phÇn X©y dùng 47-Bé NN&PTNT Sè 105 T©y S¬n TP Quy Nh¬n – tØnh B×nh §Þnh TL: 056.747372. 0914230057

LAS-XD 325

Q§ sè 32/Q§-BXD

ngµy 10/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/01/2010

326

Phßng ph©n tÝch c¬ lý-TT Ph©n tÝch ThÝ nghiÖm §Þa chÊt-Côc §Þa chÊt vµ Kho¸ng s¶n ViÖt Nam. Km9+300  NguyÔn Tr·i-Thanh Xu©n Hµ Néi. TL: 04.2850334

LAS-XD  326

Q§ sè 189/Q§-BXD

ngµy 04/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/01/2011

327

Phßng thÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt- C«ng ty T­ vÊn thiÕt x©y dùng c«ng tr×nh Thuû Lîi S¬n La. Sè 186 §­êng NguyÔn L­¬ng B»ng,TX S¬n La. TL: 022.852508

LAS-XD 327

Q§ sè 161/Q§-BXD

ngµy 30/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/01/2011

328

Phßng TN Th¨ng Long thuéc Cty Cæ phÇn Tr­êng Phóc. Sè 26 KhuTT C¬ khÝ Ng©n hµng-Trung Hoµ- Nh©n ChÝnh-Thanh Xu©n-Hµ Néi.TL 04.2511390

LAS-XD 328

Q§ sè 1733 /Q§-BXD

ngµy 13/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/12/2009

329

Phßng thÝ nghiÖm KiÓm ®Þnh CL- Cty Cæ phÇn thiÕt kÕ XD Toµn Th¾ng Sè 103 NguyÔn Thanh §»ng-Ph­êng Ph­íc H­ng-Tx.Bµ RÞa-tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu.08.8998733

LAS-XD 329

Q§ sè 847 /Q§-BXD

ngµy 7/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/6/2010

330

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt vµ VLXD - Cty TNHH §Þa kü thuËt vµ M«i tr­êng. Nhµ D5 TËp thÓ tr­êng §H Má §Þa chÊt-Ngâ 210- §. Hoµng Quèc ViÖt- Hµ Néi. TL: 04.7611772

LAS-XD 330

Q§ sè 302/Q§-BXD

ngµy 14/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn : 5/02/2010

331

 Phßng TN vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng VL nÒn mãng c«ng tr×nh thuéc TT T­ vÊn CÇu ®­êng Phó Yªn §/c: Sè 85 Lª Trung Kiªn-P.1.TX Tuy Hoµ,tØnhPhó Yªn. TL: 057.811308

LAS-XD 331

Q§ sè 1133 /Q§-BXD

ngµy  4/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/8/2010

332

Phßng TN §Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc XÝ nghiÖp Kh¶o s¸t tæng hîp MiÒn Nam Sè 45 §.D©n Chñ-P. B×nh Thä- Q. Thñ §øc-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.8695279

LAS-XD 332

Q§ sè 163/Q§-BXD

ngµy 30/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/01/2011

333

Phßng thÝ nghiÖm C«ng ty TNHH T­ vÊn x©y dùng Kh¶i  Hoµng . Tæ 12 Ph­êng Yªn ThÕ-Tp Pleiku-Gia Lai.TL: 059-825504

LAS-XD 333

Q§ sè 1608 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/8/2008

334

PTN kiÓm ®Þnh CT thuéc Tæng ®éi TN xung phong Tr­êng S¬n Chi nh¸nh Hµ Néi: Sè 115 §­êng T¨ng ThiÕt gi¸p-Cæ NhuÕ-Tõ Liªm- Hµ Néi.TL: 04.7554526

LAS-XD 334

Q§ sè 601 /Q§-BXD

ngµy 23/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/4/2010

335

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ §Þa kü thuËt  thuéc Cty Cæ phÇn Thµnh T©n An . §/c: Sè 287 Hoµng Quèc ViÖt-NghÜa T©n-CÇu GiÊy -HN TL: 04.7913958

LAS-XD 335

Q§ sè 363/Q§-BXD

ngµy 14/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn:15/3/2011

336

Phßng TN chuyªn ngµnh XD thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn XD & Th­¬ng m¹i Hoµng Mai. Sè 7 §. QuyÕt Th¾ng-thÞ x· Ninh B×nh-tØnh Ninh B×nh.TL: 030.882217

LAS-XD 336

Q§ sè 369 /Q§-BXD

ngµy 12/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/3/2010

337

Phßng thÝ nghiÖm VLXD Trung t©m KiÓm ®Þnh CLCT x©y dùng- S¬ X©y dùng Long An §/c: Sè 19 TrÇn H­ng §¹o,P 1,Tx T©n An, tØnh Long An  072.833624 Ph­¬ng 0913999420

LAS-XD 337

Q§ sè 773 /Q§-BXD

ngµy 21/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/5/2010

338

Phßng thÝ nghiÖm c«ng tr×nh – Cty TNHH T­ vÊn KiÓm to¸n  Trung TÝn §øc    §/c: Sè 848/16 HËu Giang,P. 12Q. 6 Tp HCM Hïng 0913833753

LAS-XD 338

Q§ sè 289/Q§-BXD

ngµy 27/2/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/2/2011

339

Phßng TN §Þa kü thuËt vµ kÕt cÊu CT thuéc thuéc Cty TNHH  KiÓm ®Þnh vµTV®Çu t­ XD MiÒn T©y .Sè 10 Thiªn Hé D­¬ng-P. B×nh Kh¸nh-Tp Long Xuyªn -An Giang TL: 071.739797

LAS-XD 339

Q§ sè 1059 /Q§-BXD

ngµy 21/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 11/7/2009

340

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng Cty Cæ phÇn T­ vÊn vµ ®Çu t­ x©y dùng T©y §« §/c: Sè 5A §30/4 Tp CÇn Th¬ 0913706036. TL: 071.739797-738789

LAS-XD 340

Q§ sè 222 /Q§-BXD

ngµy 07/3/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/2/2008

341

Phßng thÝ nghiÖm VLXD MiÒn Nam- Cty TNHH T­ vÊn thiÕt kÕ XD c«ng tr×nh GT MiÒn Nam §/c: Sè 1B Lam S¬n-P2.Q. T©n B×nh,Tp HCM TL: 08.8208482-9120790

LAS-XD 341

Q§ sè 250 /Q§-BXD

ngµy 9/3/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/2/2008

342

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Chi Côc TC-§L-CL Kon Tum. Sè 11 NguyÔn HuÖ –thÞ x· Kon Tum. TL: 060863733-861458

LAS-XD 342

Q§ sè 453 /Q§-BXD

ngµy 29/3/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2008

343

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc C«ng ty TNHH ViÖt §øc. Km 20 Tr­ng Tr¾c-V¨n L©m - H­ng Yªn. TL: 0321.994303

LAS-XD 343

Q§ sè 249 /Q§-BXD

ngµy 9/3/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/3/2008

344

PTN  thuéc X/n t­ vÊn gi¸m s¸t vµ thÝ nghiÖm VLXD Cty Cæ phÇn c«ng tr×nh Giao th«ng Thanh Ho¸,: Nói 1- §«ng LÜnh- §«ng S¬n-TØnh Thanh Ho¸.TL: 037.820125

LAS-XD 344

Q§ sè 606/Q§-BXD

ngµy 24/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2011

345

Phßng thÝ nghiÖm Träng ®iÓm ®­êng bé III thuéc ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ Bé Giao th«ng VËn t¶i. Sè 84  NguyÔn ThÞ Minh Khai,P. 6 Q.3 Tp.HCM.TL: 08.8244612

LAS-XD 345

Q§ sè 1264 /Q§-BGTVT

ngµy 23/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2010

346

Phßng TN C¬ lý ®Êt, nÒn mãng vµ c«ng tr×nh thuéc Cty Liªn doanh vÒ kü thuËt nÒn mãng vµ CT- COFEC, Sè 243 A La Thµnh-§èng §a-Hµ Néi. TL: 047662060

LAS-XD 346

Q§ sè 811 /Q§-BXD

ngµy 28/4/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/4/2008

347

Phßng TNVLvµ K.®Þnh CLXD c«ng tr×nh GT tØnh V.Phóc thuéc TT. T­ vÊn vµ gi¸m s¸t XDCTGT tØnh V.Phóc Sè 9 §.Mª Linh-Tx VÜnh Yªn- tØnh VÜnh Phóc.TL: 0211.842530

LAS-XD 347

Q§ sè 843 /Q§-BXD

ngµy 9/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/5/2008

348

Phßng TN vËt liÖu vµ KiÓm ®Þnh  c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Cty TNHH T­ vÊn x©y dùng NMS. Tæ 8 Phong B¾c3-Hoµ Thä Hoµ Vang-Tp §µ N½ng TL: 0511.3698417-3244593

LAS-XD 348

Q§ sè 1016 /Q§-BXD

ngµy 17/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/5/2008

349

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng - Cty T­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh Qu¶ng Hµ. HÎm 166 Hai Bµ Tr­ng-Tp. Qu¶ng Ng·i tØnh Qu¶ng Ng·i TL: 055.815498

LAS-XD 349

Q§ sè 357/Q§-BXD

ngµy 12/3/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2011

350

PTN Trung t©m t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh x©t dùng Dung QuÊt -TT kü thuËt quan tr¾c m«i tr­êng: Khu ®©n c­ chuyªn gia V¹n T­êng huyÖn B×nh S¬n tØnh Qu¶ng Ng·i TL: 055.610818

LAS-XD 350

Q§ sè 356/Q§-BXD

ngµy 12/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2011

351

Phßng TN vµ Qu¶n lý chÊt l­îng thuéc Cty Cæ phÇn C«ng nghÖ vµ XD V¹n Thµnh : Sè 12 ngâ 60/2- Ph­êng Bå §Ò – QuËn Long Biªn - Hµ Néi. TL: 04.8722498

LAS-XD 351

Q§ sè 801 /Q§-BXD

ngµy 28/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 19/5/2010

352

TT §Þa kü thuËt vµ thia nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc Chi nh¸nh §Þa chÊt-§Þa vËt lý MiÒn Trung : Sè 77 NguyÔn H÷u Thä- QuËn H¶i Ch©u-Tp §µ N½ng. TL: 0511.3614591

LAS-XD 352

Q§ sè 583/Q§-BXD

ngµy 22/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2011

353

P. thÝ nghiÖm Cty Cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT TÝn NghÜa: Sè 153-Tr­êng Chinh- QuËn Thanh Khª - Tp. §µ N½ng. TL 0511.724727

LAS-XD 353

Q§ sè 1346 /Q§-BXD

ngµy 30/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2008

354

Phßng thÝ nghiÖm VLXD & KiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty T­ vÊn & x©y dùng ChÝ T©m: Sè 234 Urª-ThÞ x· Kon Tum-TØnh Kon Tum. TL: 060.911123

LAS-XD 354

Q§ sè 1017/Q§-BXD

ngµy 17/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/5/2008

355

Phßng thÝ nghiÖm VLXD–X/N thi c«ng cÇu ®­êng vµ vËn t¶i thuéc Cty giÊy B·i B»ng: X· Th¾ng Qu©n - huyÖn Yªn S¬n - tØnh Tuyªn Quang. TL: 027.890324

LAS-XD 355

Q§ sè 1178/Q§-BXD

ngµy 27/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/5/2008

356

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Cty Cæ  phÇn t­ vÊn x©y dùng Thñy Lîi Th¸i B×nh. Phè Lý Th­êng KiÖt- Tp. Th¸i B×nh. 036.738624

LAS-XD 356

Q§ sè 407/Q§-BXD

ngµy 21/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 21/3/2011

357

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh XD-Cty X©y dùng vµ ®Çu t­  595 Khèi 3-ThÞ trÊn T©n C¶nh- HuyÖn §¾c T« tØnh Kon Tum TL: 060.831319

LAS-XD 357

Q§ sè 476 /Q§-BXD

ngµy 31/3/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2008

358

Phßng TN –KiÓm ®Þnh VL vµ chÊt l­îng C«ng tr×nh XD - Cty Cæ phÇn H÷u NghÞ Phó Thä: Sè 2290 §¹i lé Hïng V­¬ng, V©n C¬, ViÖt Tr×, Phó Thä. TL: 0210. 952123

LAS-XD 358

Q§ sè 1443/Q§-BXD

ngµy 4/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2010

359

Phßng TN chuyªn ngµnh XD thuéc Cty Cæ  phÇn §Çu §TNX Th­¬ng M¹i vµ T­ vÊn Th¨ng Long: Tæ 27 Côm 05 P. H¹ §×nh-Thanh Xu©n-Hµ Néi. TL: 04.7761760

LAS-XD 359

Q§ sè 1193/Q§-BXD

ngµy 31/5/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/5/2008

360

P. thÝ nghiÖm VLXD vµ §Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn T­ vÊn thiÕt kÕ XD §øc Dung §/c: Sè 151 Chu V¨n An-P. 26. Q. B×nh Th¹nh Tp HCM TL: 08.5113364

LAS-XD 360

Q§ sè 1279 /Q§-BXD

ngµy 10/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2010

361

Phßng thÝ nghiÖm C¬ lý ®Êt VLXD Cty t­ vÊn XD Kiªn Giang §/c: Sè 34 TrÇn Phó.TX R¹ch Gi¸, Kiªn Giang.TL: 077.866920

LAS-XD 361

Q§ sè 1237 /Q§-BXD

ngµy 9/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 6/6/2008

362

Phßng TN VËt liÖu & chÊt l­îng CTGT thuéc TT KiÓm ®Þnh chÊt l­îng CTGT- Së GTVT Long An Sè 66 Hïng V­¬ng-Ph­êng 2-Tx T©n An-Long An TL: 072.831874

LAS-XD 362

Q§ sè 2727/Q§-BXD

ngµy 5/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 04/9/2010

363

PTN VLXD vµ KCC tr×nh FIMEMBER thuéc Cty Cæ phÇn TV TN vµ XD Thanh Long:Nhµ V16 T thÓ TT KH tù nhiªn, Ngâ 106 Hoµng Quèc ViÖt, NghÜa §«, HN.TL: 04.7554566

LAS-XD 363

Q§ sè 451/Q§-BXD

ngµy 31/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/3/2011

364

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc TT T­ vÊn kiÓm ®Þnh chÊt l­în XD Sãc Tr¨ng-Së X©y dùng Sãc Tr¨ng: Sè 175 §­êng 30 th¸ng 4-Ph­êng 3-ThÞ x· Sãc Tr¨ng.TL: 079.614123

LAS-XD 364

Q§ sè 1348 /Q§-BXD

ngµy 30/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2008

365

Phßng thÝ nghiÖm XÝ nghiÖp kh¶o s¸t vµ x©y dùng §iÖn thuéc Cty T­ vÊn x©y dùng ®iÖn 3: Sè 32 Ng« Thêi NhËm-Ph­êng 7 Q.3-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.9302853

LAS-XD 365

Q§ sè 1357 /Q§-BXD

ngµy 01/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2008

366

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Chi Côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng B¾c Ninh: §­êng NguyÔn §¨ng §¹o - ThÞ x·  B¾c Ninh. TL: 0241.822425

LAS-XD 366

Q§ sè 1376 /Q§-BXD

ngµy 7/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/7/2008

367

Phßng thÝ nghiÖm PECC 4- Cty T­ vÊn x©y dùng §Þªn 4 §/c: Sè 38 Lª Thµnh Ph­¬ng –Nha Trang- Kh¸nh Hoµ

 

LAS-XD 367

Q§ sè 1458 /Q§-BXD

ngµy 20/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2008

368

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Trung t©m  T­ vÊn kü thuËt  vµ gi¸m s¸t c«ng tr×nh x©y dùng- Së Giao th«ng vËn t¶i Qu¶ng Ninh. TL: 033.849726- 848736

LAS-XD 368

Q§ sè 3272/Q§-BGTVT

ngµy 26/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/10/2010

369

Phßng TN kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh XD thuéc Cty Cæ phÇn ®Çu t­ ph¸t triÓn Nam B×nh: Sè 27 BT1 B¸n ®¶o Linh §µm-Hoµng Mai-Hµ Néi.

LAS-XD 369

Q§ sè 1308 /Q§-BXD

ngµy 21/6/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/6/2008

370

 

Phßng TN VËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng XD thuéc Cty Cæ phÇn x©y dùng Th¸i Hoµ. L« ®Êt sè 4 khu E- §­êng NguyÔn Tu©n-Thanh Xu©n- Hµ Néi.TL: 04.8542949

LAS-XD 370

Q§ sè 1513 /Q§-BXD

ngµy 29/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 26/7/2008

371

TT thÝ nghiÖm & kiÓm ®Þnh VLXD thuéc Cty TNHH Nam MiÒn Trung, : §­êng Lª DuÈn-Ph­êng Ph­íc Mü-Tx Phan Rang-Th¸p Chµm- tØnh Ninh ThuËn TL:

LAS-XD 371

Q§ sè 1550 /Q§-BXD

ngµy 8/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2008

372

 Phßng TN c¬ lý ®Êt vµ VLXD thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng NN&PTNT T©y Ninh §/c: Sè 38 NguyÔn Duy HiÖu,P. Th¶o §iÒn.Q.2, TP HCM TL: 08.982037

LAS-XD 372

Q§ sè 1606 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/8/2008

373

Phßng thÝ nghiÖm VLXD & kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh giao th«ng thuéc Cty cæ phÇn T­ vÊn XD GT tØnh §iÖn Biªn- Së GTVT §iÖn Biªn.

LAS-XD373

Q§ sè 2532 /Q§-BGTVT

ngµy 15/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 14/8/2010

374

Phßng TN –Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n  Hïng V­¬ng §/c: Khu c«ng nghiÖp –Thanh Phó-VÜnh Cöu-§ång Nai TL: 061.971471

LAS-XD 374

Q§ sè 1607 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/8/2008

375

Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ Minh Trung. Sè 123 Hµm Nghi-§µ N½ng

LAS-XD 375

Q§ sè 1624/Q§-BXD

ngµy 23/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/8/2008

376

TT nghiªn cøu Vi khÝ hËu KiÕn tróc vµ M«i tr­êng thuéc ViÖn KiÕn tróc NhiÖt ®­íi-Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi: Km 10 NguyÔn Tr·i -Thanh Xu©n - Hµ Néi.TL: 04.8542390/185

LAS-XD 376

Q§ sè 1623 /Q§-BXD

ngµy 23/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/8/2008

377

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt-nÒn mãng-kÕt cÊu c«ng tr×nh thuéc Liªn hiÖp §Þa kü thuËt XD Sè 78 H2 §­êng Céng Hoµ - Ph­êng 4-Q.T©n B×nh-Tp HCM TL: 08.2937123

LAS-XD 377

Q§ sè 1551/Q§-BXD

ngµy 8/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2008

378

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh CLCT thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh Giao th«ng-XD vµ thi c«ng x©y l¾p Sè 102/33 Ngâ 102 §. Tr­êng Chinh. §èng §a- Hµ Néi 04.8688892

LAS-XD 378

Q§ sè 1512 /Q§-BXD

ngµy 29/7/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 26/7/2008

379

Phßng thÝ nghiÖm  XÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ- Binh §oµn 15 §/c: Tæ 13 Ph­êng Yªn ThÕ-Tp Pleiku-tØnh Gia Lai. TL: 059.825395

LAS-XD 379

Q§ sè 1625 /Q§-BXD

ngµy 23/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/8/2008

380

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc Cty Cæ phÇn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng Hµ Néi. Khu ®« thÞ míi Cæ NhuÕ-Xu©n §Ønh-Tõ Liªm - Hµ Néi.TL: 04.7615424

LAS-XD 380

Q§ sè 1645/Q§-BXD

ngµy 26/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/8/2008

381

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Bé m«n §Þa kü thuËt khoa C«ng tr×nh  Thuû Lîi-Tr­êng §¹i häc Thuû Lîi Sè 175 T©y S¬n-§èng §a- Hµ Néi. TL: 04.5636473

LAS-XD 381

Q§ sè 1659 /Q§-BXD

ngµy 31/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/8/2008

382

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc TT T­ vÊn x©y dùng NN & PTNT Hµ Nam: Lý Th­êng KiÖt-Ph­êng Lª Hång Phong-ThÞ x· Phñ Lý. TL: 0351.857764

LAS-XD 382

Q§ sè 1761/Q§-BXD

ngµy 14/9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/9/2008

383

Phßng TN VËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh CL XD thuéc TT KiÓm ®Þnh §X-Së X©y dùng §ång Nai, Sè 15-§­êng §ång Khëi,-P.T©n TiÕn-Tp Biªn Hoµ- tØnh §ång Nai.TL: 061.997538

LAS-XD 383

Q§ sè 1658/Q§-BXD

ngµy 31/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/8/2008

384

TT T­ vÊn GT vµ kiÓm ®Þnh VLXD Hµ Nam - Cty TNHH T­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh CL Hµ Nam: L« 8 K§T Nam Ch©u Giang-Tæ 14-P. Trµn H­ng §¹o- Phñ Lý-Hµ Nam.TL: 0351.842332

LAS-XD 384

Q§ sè 1880/Q§-BXD

ngµy 4/10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/9/2008

385

Phßng thÝ nghiÖm thuéc C«ng ty TNHH DÞch vô kü thuËt ThuÇn C«ng Sè 135 §­êng TrÇn N·o-B×nh Kh¸nh 3-Ph­êng B×nh An-Q. 2 Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.4021699

LAS-XD 385

Q§ sè 2066 /Q§-BXD

ngµy 2/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2008

386

PTN §Þa kü thuËt &kiÓm ®Þnh CT thuéc Cty Cæ phÇn TV thiÕt kÕ TN vµ XD Hång Minh. Phßng 8TTViÖn KHCN GTVT- Ng¸ch 61/1-Ngâ 1194/ §. L¸ng- Hµ Néi.TL: 04.8348160

LAS-XD 386

Q§ sè 1825/Q§-BXD

ngµy 26/9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2008

387

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng c«ng tr×nh §ång T©m- Sè 387 §. NguyÔn Tr·i-Ph­êng Phó S¬n-Tp Thanh Ho¸.TL: 037.941338

LAS-XD 387

Q§ sè 1657/Q§-BXD

ngµy 31/8/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/8/2008

388

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu –C«ng tr×nh thuéc Cty x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Sè 201 Minh Khai- Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi TL: 04.6334864

LAS-XD 388

Q§ sè 876/Q§-GTVT

ngµy 4/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/4/2011

389

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty T­ vÊn x©y dùng Tr­êng S¬n: §­êng H÷u NghÞ- Tp. §ång Híi-tØnh Qu¶ng B×nh. TL: 052.843205-843789

LAS-XD 389

Q§ sè 1751/Q§-BXD

ngµy 13/9/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 9/9/2008

390

Phßng thÝ nghiÖm Chi nh¸nh C«ng ty Liªn doanh x©y dùng VIC. Sè 49 L« C8 Phan XÝch Long-Q. Phó NhuËn-Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.5173541

LAS-XD 390

Q§ sè 2065/Q§-BXD

ngµy 2/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2008

391

Phßng TN vËt liÖu vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty Liªn hîp x©y dùng V¹n C­êng: Sè 33 Phan Chu Trinh-Q. Hoµn KiÕm - Hµ Néi. TL: 04.9333640

LAS-XD 391

Q§ sè 2091/Q§-BXD

ngµy 9/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/11/2008

392

PTN VLXD thuéc X/n bª t«ng HIDICO-Cty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ khu CN §ång Th¸p. L« CI-1 Khu C. nghiÖp C-P.T©n Quy §«ng-Tx Sa §Ðc- §ång Th¸p.TL: 067.763410

LAS-XD 392

Q§ sè 2092 /Q§-BXD

ngµy 9/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/11/2008

393

Phßng TN §Þa kü thuËt & VLXD thuéc C ty Cæ phÇn ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ®Þa chØ: Sè 74/13/12 Tr­¬ng Quèc Dung-P.10-Q. Phó NhuËn-Tp Hå ChÝ Minh.TL: 08.8479082

LAS-XD 393

Q§ sè 2013 /Q§-BXD

ngµy 27/10/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/10/2008

394

Phßng TN thuéc TT Gi¸m  s¸t-KiÓm ®Þnh c«ng tr×nh XD- Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ vµ XD sè 1: Quèc lé 61-Khu vùc 2-P. 5-Tx VÞ Thanh- HËu Giang. TL:

LAS-XD 394

Q§ sè 2124 /Q§-BXD

ngµy 15/11/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/11/2008

395

Phßng thÝ nghiÖm T thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn PQR: Sè 4 Tr­¬ng ChÝ C­êng- Tp. §µ N½ng. TL: 0511.644849

LAS-XD 395

Q§ sè 2301/Q§-BXD

ngµy 14/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2008

396

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc C«ng ty TNHH KiÕn tróc Vòng Tµu. Sè 5 NguyÔn Tr­êng Té-P.3-Tp Vòng Tµu.

LAS-XD 396

Q§ sè 2240/Q§-BXD

ngµy 1/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/11/2008

397

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Doanh nghiÖp t­ nh©n Phó Quý. Sè 199 -TrÇn Quý C¸p-Tp Pleiku-TØnh Gia Lai.

LAS-XD 397

Q§ sè 2239 /Q§-BXD

ngµy 1/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/11/2008

398

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn XD V¹n Xu©n: Sè 44 TrÇn Quang Kh¶i-Tp Buén Ma Thuét-tØnh §¾k L¨k. TL: 050.952922

LAS-XD 398

Q§ sè 2297/Q§-BXD

ngµy 14/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2008

399

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc C«ng ty Cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng Quèc H÷u: Sè 10 A- D·y B - TrÇn Hoµng Na- Tp CÇn Th¬. TL: 071.738741

LAS-XD 399

Q§ sè 2337 /Q§-BXD

ngµy 19/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2008

400

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng T-TECH thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ Th¨ng Long: Sè 180 NguyÔn Tr·i-Thanh Xu©n –Hµ Néi. TL: 04.5533622

LAS-XD 400

Q§ sè 2299/Q§-BXD

ngµy 14/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 6/12/2008

401

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kü thuËt x©y dùng Yªn B¸i: Sè 298 §­êng Yªn Ninh-P. Yªn Ninh-Tp Yªn B¸i. TL: 029.866273

LAS-XD 401

Q§ sè 2275/Q§-BXD

ngµy 12/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2008

402

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn XD n«ng nghiÖp & ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh: Sè 9 §­êng TrÇn NhËt DuËt-Tp Nam §Þnh. TL: 0350.648579

LAS-XD 402

Q§ sè 2341 /Q§-BXD

ngµy 21/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2008

403

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng B¾c K¹n. Tæ 4 P.§øc Xu©n-ThÞ x· B¾c K¹n. TL: 0281.875997

LAS-XD 403

Q§ sè 2274 /Q§-BXD

ngµy 12/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2008

404

Phßng TN §Þa kü thuËt, nÒn mãng CT vµ VLXD thuéc C«ng ty TNHH t­ vÊn XD ViÖt Vò B×nh: M24 khu H¹nh Th«ng T©y- Quang Trung-P.11. Q. Gß VÊp- Tp HCM.

LAS-XD 404

Q§ sè 2297/Q§-BXD

ngµy 14/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/12/2008

405

Phßng TNVL vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc C«ng ty TNHH t­ vÊn kiÓm ®Þnh x©y dùng Gia Lª: Sè A20 §­êng TrÇn NhËt DuËt-P. T©n Lîi-Tp. Bu«n Ma Thuét. TL: 08.5897851

LAS-XD 405

Q§ sè 2311/Q§-BXD

ngµy 15/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2008

406

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Trung t©m Khoa häc §Þa chÊt c«ng tr×nh: Sè 6 §­êng B6, P. 12, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.8495573

LAS-XD 406

Q§ sè 2340/Q§-BXD

ngµy 21/12/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2008

407

PTN kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng th­¬ng m¹i Quang Huy Sè 110 /43/11®­êng Bµ Hom. P.13, Q.6, Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.9171938

LAS-XD 407

Q§ sè 481/Q§-BXD

ngµy 21/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2009

408

PTN C¬ lý-ho¸ VLXD thuéc TT øng dông tiÕn bé KHCN vµ kiÓm ®Þnh kiÓm nghiÖm- Së KH vµ CN Hµ Nam  Ng« QuyÒn-P. Quang Trung-ThÞ x· Phñ Lý- Hµ Nam.

LAS-XD408

Q§ sè 29/Q§-BXD

ngµy 9/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/1/2009

409

PTN c«ng tr×nh thuéc TT KiÓm ®Þnh x©y dùng NghÖ An - Së X©y dùng NghÖ An ®Þa chØ: Sè 76, §­êng Lª Hång Phong, Tp. Vinh- NghÖ An.TL: 038.594555

LAS-XD 409

Q§ sè 17 /Q§-BXD

ngµy 06/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/01/2009

410

Phßng TN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ ph¸t triÓn x©y dùng 18,: Km 23 Quèc lé 3-X· Nguyªn Khª- §«ng Anh- Hµ Néi. TL: 04.5585305

LAS-XD 410

Q§ sè 70/Q§-BXD

ngµy 13/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/1/2009

411

Phßng thÝ nghiÖm C«ng ty TNHH KiÓm ®Þnh c«ng tr×nh Nguyªn Ngäc ®Þa chØ: Sè 1A §­êng TrÇn Quang Kh¶i-P. An Hoµ-Tp. R¹ch Gi¸-tØnh Kiªn Giang. TL: 077.811846

LAS-XD 411

Q§ sè 253/Q§-BXD

ngµy 17/2/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/2/2009

412

TT thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 810, ®Þa chØ: Km 9 §­êng Gi¶i phãng- Hoµng LiÖt-Hoµng Mai-Hµ Néi.TL: 04.8615222

LAS-XD 412

Q§ sè 241 /Q§-BXD

ngµy 15/2/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/2/2009

413

Phßng thÝ nghiÖm vµ kÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ vµ thiÕt kÕ dÇu khÝ: Sè 33 §­êng 3/2 –Ph­êng 9-Tp Vòng Tµu. TL: 064.832462

LAS-XD 413

Q§ sè 342 /Q§-BXD

ngµy 2/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/2/2009

414

PTN VLXD TT t­ vÊn gi¸m s¸t vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn Ph­¬ng T©y Khu ®« thÞ míi ViÖt H­ng-QuËn Long Biªn-Tp Hµ Néi. TL 04.6520409

LAS-XD 414

Q§ sè 11 /Q§-BXD

ngµy 5/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/12/2008

415

Phßng thÝ nghiÖm thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ x©y dùng Thèng NhÊt. Sè 363/38 §­êng §inh Bé LÜnh-P.26-Q. B×nh Th¹nh-Tp Hå ChÝ Minh.

LAS-XD 415

Q§ sè 343 /Q§-BXD

ngµy 2/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/2/2009

416

Phßng thÝ nghiÖm phßng chèng ch¸y-ViÖn chuyªn ngµnh KÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng thuéc ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ x©y dùng. NghÜa T©n - CÇu GiÊy-Hµ Néi.TL: 04.7543439

LAS-XD 416

Q§ sè 356/Q§-BXD

ngµy 8/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/3/2009

417

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh bª t«ng thuéc C«ng ty TNHH bª t«ng READYMIX (ViÖt Nam),®Þa chØ: Sè 78 B¹ch §»ng-QuËn Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi. TL: 04.9843569

LAS-XD 417

Q§ sè 359 /Q§-BXD

ngµy 8/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/3/2009

418

Phßng TN chuyªn ngµnh XD Lµo Cai thuéc TT KiÓm ®Þnh DX Lµo Cai – Së XD Lµo Cai: Sè 90, §­êng Thanh Niªn, Ph­êng Duyªn H¶i, Tp. Lµo Cai . TL: 020. 827763-827761

LAS-XD 418

Q§ sè 131/Q§-BXD

ngµy 19/1/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/1/2009

419

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt XD thuéc TT Gi¸m s¸t vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng –Së XD VÜnh Phóc Ph­êng Liªn B¶o -VÜnh Yªn - VÜnh Phóc. TL: 0211.847377

LAS-XD419

Q§ sè 13/Q§-BXD

ngµy 05/01/2005

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/01/2008

420

PTN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh XD thuéc TT kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD B¾c Giang  Së X©y dùng B¾c Giang: Sè 388 §­êng X­¬ng Giang-Tp. B¾c Giang.

LAS-XD 420

Q§ sè 463/Q§-BXD

ngµy 20/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2009

421

Phßng thÝ nghiÖm ®Þa chÊt-VLXD thuéc C«ng ty TNHH t­ vÊn ®Çu t­ vµ XD §«ng Nam: Sè 37 TriÖu ViÖt V­¬ng - Tp. §µ L¹t. TL: 063822886

LAS-XD 421

Q§ sè 615/Q§-BXD

ngµy 05/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/4/2009

422

Phßng thÝ nghiÖm VL c«ng tr×nh GT thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn-ThÝ nghiÖm Tr­êng S¬n, ®Þa chØ: Sè 36/9 N¬ Trang Long-Tp PleiKu- Gia Lai. TL: 059.748052

LAS-XD 422

Q§ sè 575 /Q§-BXD

ngµy 29/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2009

423

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ m«i tr­êng thuéc Cty Cæ phÇn ®Þa chÊt Nam Bé: Sè 11 ®­êng 15 Ph­êng B×nh An - QuËn 2-Tp Hå ChÝ Minh.TL: 08. 8992145

LAS-XD 423

Q§ sè 484/Q§-BXD

ngµy 21/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2009

424

TT thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng- Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc C«ng ty Cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng ACI, ®Þa chØ: Sè 19A-MËu Th©n-P. Xu©n Kh¸nh-Tp CÇn Th¬. TL: 071.831828

LAS-XD 424

Q§ sè 248 /Q§-BXD

ngµy 17/2/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/2/2009

425

Phßng TN x©y dùng §¾k N«ng thuéc TT kiÓm ®Þnh vµ Quy ho¹ch x©y dùng §¾k N«ng - Së XD §¾k N«ng Sè 100 NguyÔn V¨n Trçi-Tx Gia NghÜa tØnh §¾k N«ng. TL: 050.545292

LAS-XD 425

Q§ sè 579 /Q§-BXD

ngµy 29/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2009

426

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh sè 1 NghÖ An,  ®Þa chØ: Sè 104-NguyÔn V¨n Trçi-Tp Vinh-NghÖ An. TL: 038.855653

LAS-XD 426

Q§ sè 616 /Q§-BXD

ngµy 05/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/4/2009

427

Phßng thÝ nghiÖm -C«ng ty TNHH t­ vÊn vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ADCOM, ®Þa chØ: TÇng 8 toµ nhµ 14 L¸ng H¹-Ba §×nh Hµ Néi. TL: 04.7722790

LAS-XD 427

Q§ sè 919/Q§-BXD

ngµy 19/6/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/6/2009

428

Trung t©m T­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng CONSTREXIM thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­  vµ x©y l¾p CONSTREXIM sè 8. L« 6 –Khu §Òn Lõ 2-Q. Hoµng Mai-Tp, Hµ Néi 

LAS-XD 428

Q§ sè 344 /Q§-BXD

ngµy 2/3/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/2/2009

429

Phßng thÝ nghiÖm §Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng giao th«ng Cao B»ng: Km3 Nµ C¸p-P. S«ng HiÕu.-ThÞ x· Cao B»ng. TL: 026.856394

LAS-XD 429

Q§ sè 998 /Q§-BXD

ngµy 6/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/6/2009

430

Phßng thÝ nghiÖm VL vµ kiÓm ®Þnh XD thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn c«ng nghÖ vµ kiÓm ®Þnh  XD .Sè 24-L«1B -§­êng Trung Yªn II-Trung Hoµ-CÇu GiÊy- Hµ Néi. TL: 04.5568101

LAS-XD 430

Q§ sè 627/Q§-BXD

ngµy 10/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/4/2009

431

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ th­¬ng m¹i VN, ®Þa chØ: Km9+400 §­êng L¸ng Hoµ L¹c. TL: 04.2751295

LAS-XD 431

Q§ sè 1002 /Q§-BXD

ngµy 6/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/6/2009

432

Phßng thÝ nghiÖm - KCS C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng sè 45 (VINACONEX45), ®Þa chØ: Êp R¹ch B¾p-X· An T©y-HuyÖn BÕn C¸t- tØnh B×nh D­¬ng. TL: 0650.578430

LAS-XD 432

Q§ sè 614/Q§-BXD

ngµy 05/4/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/4/2009

433

TT thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng®Þa chØ: Sè 183B §­êng TrÇn §¨ng Ninh-Tæ 9-P.QuyÕt T©m-Tx. S¬n La. TL: 022.750655

LAS-XD 433

Q§ sè 1001 /Q§-BXD

ngµy 6/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/6/2009

434

Phßng thÝ nghiÖm ®Þa kü thuËt vµ x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ vÊn & dÞch vô khoa häc kü thuËt Xu©n T©m: Th«n H¹ 1-X· Thuû Xu©n-Tp. HuÕ. TL: 054.884551

LAS-XD 434

Q§ sè 1000 /Q§-BXD

ngµy 6/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/6/2009

435

TT thÝ nghiÖm vµ qu¶n lý CL c«ng tr×nh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh §X §­êng ViÖt, Sè 287B Ng« QuyÒn -§µ N½ng.TL: 0511.935955

LAS-XD 435

Q§ sè 1003 /Q§-BXD

ngµy 6/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/6/2009

436

Phßng TN VLXD vµ K§ CT thuéc TT.kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT XD Nam §Þnh-Së XD Nam §Þnh: Sè 112 NguyÔn §øc ThuËn-P. Thèng NhÊt-Tp Nam §Þnh. TL:0350.646677

LAS-XD 436

Q§ sè 1015 /Q§-BXD

ngµy 10/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2009

437

Phßng thÝ nghiÖm ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc ViÖn Quy ho¹ch-KiÕn tróc x©y dùng NghÖ An: Sè 20 ®­êng Lª Hång Phong-Tp Vinh-NghÖ An. TL: 038.589118

LAS-XD 437

Q§ sè 1011 /Q§-BXD

ngµy 7/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/7/2009

438

Phßng kü thuËt thÝ nghiÖm c¬ lý ®Êt & vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn & kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh HUETEST Sè 205/7 Bïi ThÞ Xu©n-Tp HuÕ. TL: 054.847233

LAS-XD 438

Q§ sè 1004 /Q§-BXD

ngµy 6/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/6/2009

439

PTN §Þa kü thuËt-XD-m«i tr­êng thuéc Cty TNHH ThÕ giíi kü thuËt: Sè 25-27 §è Thõa Tù-Ph­êng T©n Quý-QuËn T©n Phó-Tp HCM. TL: 08.5592250

LAS-XD 439

Q§ sè 1010/Q§-BXD

ngµy 7/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/7/2009

440

Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý ®Êt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng Giao th«ng B¾c K¹n: Tæ 8 Ph­êng S«ng CÇu-ThÞ x· B¾ K¹n. TL: 0281.873662

LAS-XD 440

Q§ sè 1028/Q§-BXD

ngµy 12/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/7/2009

441

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh vËt liÖu x©y dùng L TEST thuéc C«ng ty TNHH Lai Thµnh: Sè 122 Hoµng DiÖu-P. T©y Léc-Tp. HuÕ. TL: 054.538729

LAS-XD 441

Q§ sè 1085 /Q§-BXD

ngµy 31/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2009

442

TT thÝ nghiÖm c«ng tr×nh FECON thuéc Cty cæ phÇn kü thuËt nÒn mãng & c«ng tr×nh ngÇm FECON. Sè 112 B1 & 108G6A-Thµnh C«ng -Ba §×nh-Hµ Néi.TL: 04.7721979

LAS-XD 442

Q§ sè 1087 /Q§-BXD

ngµy 31/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2009

443

Phßng thÝ nghiÖm thuéc C«ng ty Cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng Nam L©m §ång Sè 135 Phan Béi Ch©u-F1-ThÞ x· B¶o Léc-tØnh L©m §ång. TL: 063.710051

LAS-XD 443

Q§ sè 1103 /Q§-BXD

ngµy 3/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/8/2009

444

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH T­ vÊn x©y dùng KT: Sè 17J3 §­êng 16-P. B×nh Kh¸nh-Tp. Long Xuyªn-tØnh An Giang. TL: 076.955290- 954502

LAS-XD 444

Q§ sè 1104 /Q§-BXD

ngµy 3/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/8/2009

445

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng c«ng tr×nh-TT kiÓm ®Þnh chÊt l­îng  c«ng tr×nh XD thuéc Së X©y dùng Hµ T©y.Sè 1 §­êng Ng« Th× NhËm -ThÞ x· Hµ §«ng-Hµ T©y. TL: 034.527888

LAS-XD 445

Q§ sè 1109/Q§-BXD

ngµy 04/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/8/2009

446

Phßng TN c¬ häc ®Êt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ vÊn x©y dùng & thi c«ng Hång Anh: Sè 90/5D1 ®­êng Quang Trung-P.11- Q Gß VÊp Tp. HCM. TL;08.5899016

LAS-XD 446

Q§ sè 1164 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/8/2009

447

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH Tr­êng ThÞnh: Sè 163 Lª Quý §«n-Tp. Ban Mª Thuét-TØnh §¾k L¾k. TL: 050.951923

LAS-XD 447

Q§ sè 1086/Q§-BXD

ngµy 31/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2009

448

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Th¨ng Long: Sè 52 NguyÔn Tr·i-Thanh Xu©n - Hµ Néi. TL: 04.8583538

LAS-XD 448

Q§ sè 1090 /Q§-BXD

ngµy 31/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2009

449

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh thuéc Trung t©m t­ vÊn kiÓm ®Þnh kü thuËt c«ng tr×nh (CEC Centrer): Sè 50 C4 §­êng D1-P.25-Q. B×nh Th¹nh-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.8993087

LAS-XD 449

Q§ sè 1067 /Q§-BXD

ngµy 21/7/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2009

450

Trung t©m t­ vÊn kiÓm ®Þnh ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh- Tæng Héi §Þa chÊt ViÖt Nam: Sè 24 NguyÔn Cöu V©n-P17-Q. B×nh Th¹nh-Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.2726449

LAS-XD 450

Q§ sè 1163 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/8/2009

451

Phßng TN c¬ lý ®Êt-§¸ & vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH  t­ vÊn kh¶o s¸t x©y dùng tæng hîp H. A. I,: Sè 2521 B L¹c Long Qu©n -P. 11- Q. T©n B×nh-Tp. HCM.TL: 08.4445183

LAS-XD 451

Q§ sè 1166 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/8/2009

452

Phßng TN kiÓm tra chÊt l­îng cäc thuéc Cty cæ phÇn kiÓm ®Þnh vµ kü thuËt x©y dùng Hµ Néi: Sè 73/64 §­êng NguyÔn L­¬ng B»ng-§èng §a-Hµ Néi. TL: 04.8518214

LAS-XD 452

Q§ sè 1258/Q§-BXD

ngµy 7/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2009

453

TT t­ vÊn thiÕt kÕ thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh CTXD thuéc Cty x©y dùng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Hoµng Long: Sè 75 Phè Cao Th¾ng-Tp.Thanh Ho¸. TL: 037.692747

LAS-XD 453

Q§ sè 1185 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/8/2009

454

TT kiÓn ®Þnh vµ thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh 206: Sè 74 NguyÔn Sü S¸ch-Tp. Vinh- NghÖ An. TL: 038. 524388

LAS-XD 454

Q§ sè 1184 /Q§-BXD

ngµy 18/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/8/2009

455

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng - kÕt cÊu c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng Liªn HiÖp,: Sè 38/3 §­êng B×nh Gi·-P. 8-Tp Vòng Tµu.TL: 064.583842

LAS-XD 455

Q§ sè 1249 /Q§-BXD

ngµy 5/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2009

456

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh-TT kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh GT- Së GT VT tØnh Bµ RÞa-Vòng Tµu: Sè 93 Lý Th­êng KiÖt- Ph­êng 1- Tp. Vòng Tµu. TL: 064.512065

LAS-XD 456

Q§ sè 1273/Q§-BXD

ngµy 11/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2009

457

Phßng thÝ nghiÖm chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH t­ vÊn - x©y dùng H­ng NghiÖp: N18-§­êng D2-Ph­êng 25-Q. B×nh Th¹nh-Tp. Hå ChÝ Minh TL: 08.5120309

LAS-XD 457

Q§ sè 1251 /Q§-BXD

ngµy 5/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/82009

458

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ Minh Th«ng: Sè 34 §­êng sè 1-Ph­êng 7-Q. Gß VÊp--Tp. Hå ChÝ Minh TL: 08.2955729

LAS-XD 458

Q§ sè 1250/Q§-BXD

ngµy 5/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2009

459

Trung t©m t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng-Së X©y dùng Lai Ch©u: Ph­êng T©n Phong-ThÞ x· Lai Ch©u-TØnh Lai Ch©u. TL: 023.790269

LAS-XD 459

Q§ sè 1237 /Q§-BXD

ngµy 31/8/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/8/2009

460

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh-Cty Cæ phÇn x©y dùng sè 21- Tæng VINACONEX: Ba La-Hµ §«ng-Hµ T©y. TL: 034.824416

LAS-XD 460

Q§ sè 1257/Q§-BXD

ngµy 7/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2009

461

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh x©y dùng thuéc C«ng ty cæ phÇn.  An Sinh ®Þa chØ: Sè 6 Ph­êng H¹ §×nh-Q. Thanh Xu©n-Hµ Néi. TL: 04. 7853811

LAS-XD 461

Q§ sè 1332 /Q§-BXD

ngµy 25/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2009

462

PTN VLXD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT thuéc Cty cæ phÇn XD vµ t­ vÊn QH thiÕt kÕ CT NghÖ An ®Þa chØ: D©n c­ 2-Xu©n Hïng-H­nng Léc -Tp.Vinh-NghÖ An. TL: 038.571124

LAS-XD 462

Q§ sè 1411/Q§-BXD

ngµy 11/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2009

463

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Cty cæ phÇn ®Þa kü thuËt&t­ vÊn x©y dùng Hµ TÜnh,  ®Þa chØ: Sè 155-§­êng 26/3-ThÞ x· Hµ TÜnh. TL: 039.881288

LAS-XD 463

Q§ sè 1414/Q§-BXD

ngµy 11/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2009

464

Phßng thÝ nghiÖm thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ x©y dùng T©y §« ®Þa chØ: Sè 158 §inh C«ng Tr¸ng- Ph­êng Ba §×nh-Tp. Thanh Ho¸. TL: 037.725712

LAS-XD 464

Q§ sè 1440 /Q§-BXD

ngµy 20/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/10/2009

465

Phßng TN thuéc TT kiÓm ®Þnh chÊt  l­îng c«ng tr×nh XD Hµ Giang- Së X©y dùng Hµ Giang: Tæ 9-Ph­êng NguyÔn Tr·i-ThÞ x· Hµ Giang-TØnh Hµ Giang.TL: 091.875566

LAS-XD 465

Q§ sè 1366 /Q§-BXD

ngµy 29/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/9/2009

466

Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh - Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ dÞch vô kü thuËt x©y dùng, ®Þa chØ: Sè 3B-Ngâ 87-L¸ng H¹ - QuËn Ba §×nh - Hµ Néi. TL: 04.5147790

LAS-XD 466

Q§ sè 1390/Q§-BXD

ngµy 9/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/9/2009

467

Phßng TN   x©y dùng thuéc Cty cæ  phÇn t­ vÊn & kiÓm ®Þnh x©y dùng Sao Méc. ®Þa chØ: Sè 11- §­êng S4-Ph­êng T©y Th¹nh-T©n Phó-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.4356348

LAS-XD 467

Q§ sè 1348/Q§-BXD

ngµy 29/9/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2009

468

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng S«ng Lam, ®Þa chØ: Khèi 7-ThÞ trÊn Xu©n An-Nghi-Xu©n-Hµ TÜnh. TL: 039.821223

LAS-XD 468

Q§ sè 1410/Q§-BXD

ngµy 11/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2009

469

Trung t©m thÝ nghiÖm  x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng 818 ®Þa chØ: Xãm Yªn Giang-x· Vinh T©n-Tp. Vinh- NghÖ An. TL: 038.3581415

LAS-XD 469

Q§ sè 1413 /Q§-BXD

ngµy 11/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2009

470

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt, vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty t­ vÊn x©y dùng Th¨ng Long-Tæng Cty x©y dùng Th¨ng Long.TL: 04.7577337

LAS-XD 470

Q§ sè 2278/Q§-BGTVT

ngµy 25/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 9/11/2008

471

Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH Hµ Dung: Nghi Trung-HuyÖn Nghi Léc-TØnh NghÖ An. TL: 038.861874

LAS-XD 471

Q§ sè 1437 /Q§-BXD

ngµy 20/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/10/2009

472

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng, giao  th«ng, thuû  lîi thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng 189: Sè 219/36- NguyÔn Ngäc N¹i-Hµ Néi TL: 04.5656853

LAS-XD 472

Q§ sè 1545 /Q§-BXD

ngµy 13/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/11/2009

473

Phßng thÝ nghiÖm ®Þa kü thuËt - x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn ®Þa kü thuËt tØnh §ång Th¸p: Sè 842/3 T«n §øc Th¾ng-Ph­êng Mü Phó-ThÞ x· Cao L·nh-TØnh §ång Th¸p. TL: 067.874884

LAS-XD 473

Q§ sè 1481/Q§-BXD

ngµy 1/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2009

474

 

 

 

475

Phßng thÝ nghiÖm c¬ ®Êt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ v¾n x©y dùng CC.: Sè 153 ®­êng 49-Ph­êng T©n T¹o-QuËn B×nh T©n- Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.7542281

LAS-XD 475

Q§ sè 1479/Q§-BXD

ngµy 1/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2009

476

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn-kiÓm ®Þnh-x©y dùng Thµnh Long: Sè 84 Th¹ch ThÞ Thanh-Ph­êng T©n §Þnh-QuËn 1-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.9803088

LAS-XD 476

Q§ sè 1482/Q§-BXD

ngµy 1/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/102009

477

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty TNHH t­ vÊn-x©y dùng KiÕn Quèc: Sè 472 ®­êng Lª V¨n ViÖt- Ph­êng T¨ng Nh¬n Phó A- QuËn 9-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.5395001

LAS-XD 477

Q§ sè 1435/Q§-BXD

ngµy 19/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/10/2009

478

TT thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ §«ng ¸: Khèi Yªn Vinh-Ph­êng H­ng Phóc- Tp. Vinh - NghÖ An.

LAS-XD 478

Q§ sè 1625 /Q§-BXD

ngµy 28/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/11/2009

479

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh thuéc Cty cæ phÇn ph¸t triÓn §¹i ViÖt: Sè 35 A TrÇn Kh¸nh D­-Tp. Pleiku -TØnh Gian Lai. TL: 059.719617

LAS-XD 479

Q§ sè 1458 /Q§-BXD

ngµy 26/10/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/10/2009

480

 

 

 

481

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Tæng Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ x©y dùng CCIC Hµ Néi ®Þa chØ: Sè 75 T« HiÕn Thµnh-Q. Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi. TL: 04.9760939

LAS-XD 481

Q§ sè 1544/Q§-BXD

ngµy 13/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/11/2009

482

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty TNHH thÝ nghiÖm-KiÓm ®Þnh VLXD Minh Thµnh,: Sè 78/6A L©m V¨n BÒn-Ph­êng T©n ThuËn T©y-QuËn 7-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.8728209

LAS-XD 482

Q§ sè 1566 /Q§-BXD

ngµy 15/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2009

483

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH t­ vÊn x©y dùng  Hïng §¹t, ®Þa chØ: Sè 9 Bµ TriÖu-Tp. Bu«n Ma Thuét-tØnh §¾k L¾k. TL: 050.240968

LAS-XD 483

Q§ sè 1614/Q§-BXD

ngµy 24/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/11/2009

484

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu thuéc Cty cæ phÇn bª t«ng 620-B×nh Minh ®Þa chØ: Mü H­ng- Mü Hoµ-B×nh Minh-VÜnh Long. TL: 070752513

LAS-XD 484

Q§ sè 1647 /Q§-BXD

ngµy 5/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/12/2009

485

Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý ®Êt-VLXD thuéc TT kü thuËt vµ c«ng nghÖ sinh häc TiÒn Giang- Së KHCN TiÒn Giang : Sè 129- NguyÔn HuÖ-Ph­êng 7-Mü Tho-TiÒn Giang. TL: 073.827175

LAS-XD 485

Q§ sè 1666 /Q§-BXD

ngµy 11/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/12/2009

486

TT thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ vµ XDCT Tr­êng Ph¸t: Sè 173 §­êng NguyÔn Hoµng T«n-T©y Hå-Hµ Néi. TL: 04.7530475

LAS-XD 486

Q§ sè 1654 /Q§-BXD

ngµy 6/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2009

487

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ c¬ lý ®Êt thuéc Cty TNHH t­ vÊn kh¶o s¸t x©y dùng Toµn ChÝnh: Sè 75/1 Phan Chu Trinh- P. H¶i Ch©u 1- Q.H¶i Ch©u  §µ N½ng. TL: 0511.201035

LAS-XD 487

Q§ sè 1727 /Q§-BXD

ngµy 13/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2009

488

TT TN VLXD vµ K ®Þnh CT B¾c MiÒn Trung - Cty Cæ phÇn TV thiÕt kÕ XDGT B¾c MiÒn Trung: Sè 106 §. §èc ThiÕt-K. Yªn Phóc A- P. H­ng Phóc-Tp. Vinh- NghÖ An.TL: 038.3846845

LAS-XD 488

Q§ sè 1624 /Q§-BXD

ngµy 28/11/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/11/2009

489

P. thÝ nghiÖm VLXD vµ K§ c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ XD vµK§ c«ng tr×nh Sao Vµng, ®Þa chØ: Sè 02A §­êng Hïng V­¬ng-Tp.TamKú- TØnh Qu¶ng Nam.TL::0510.

LAS-XD 489

Q§ sè 1724/Q§-BXD

ngµy 13/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2009

490

Phßng TN thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh x©y dùng MiÒn T©y ®Þa chØ: Sè 570 Vµnh ®ai Lý Th­êng KiÖt-Ph­êng 4-ThÞ x· Sãc Tr¨ng-tØnh Sãc Tr¨ng. TL: 079.620991

LAS-XD 490

Q§ sè 1755 /Q§-BXD

ngµy 20/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2009

491

Phßng thÝ nghiÖm XD tæng hîp thuéc TT.  t­ vÊn kiÓm ®Þnh x©y dùng-Së X©y dùng Trµ Vinh ®Þa chØ: Sè 226 TrÇn Phó-Ph­êng 7- ThÞ x· Trµ Vinh- tØnh Trµ Vinh. TL: 074.866899

LAS-XD 491

Q§ sè 1764 /Q§-BXD

ngµy 20/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2009

492

Phßng TN §Þa kü thuËt thuéc Cty T­ vÊn x©y dùng c¶ng-®­êng thuû- Tæng Cty t­ vÊn thiÕt kÕ giao th«ng vËn t¶i,: Sè 278 T«n §øc Th¾ng-Q. §èng §a-Hµ Néi. TL: 04.8513626

LAS-XD 492

Q§ sè 1771 /Q§-BXD

ngµy 22/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/12/2009

493

Phßng TN c¬ häc ®Êt, VLXD- KiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ C¶ng-Kü thuËt biÓn,: Sè 44/45 NguyÔn Minh Hoµng-Q.T©n B×nh- Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08. 8112851

LAS-XD 493

Q§ sè 1794 /Q§-BXD

ngµy 27/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/12/2009

494

TT thÝ nghiÖm VL vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn x©y dùng ViÖt Thµnh Sè 115/7P §­êng NguyÔn KiÖm-Ph­êng 3-Q. Gß VÊp-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.5880620

LAS-XD 494

Q§ sè 1795 /Q§-BXD

ngµy 27/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/12/2009

495

Phßng thÝ nghiÖm c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn thÝ nghiÖm vµ x©y dùng ViÖt ¸, ®Þa chØ: Sè 11/3B-TrÇn Kh¸nh D­-Ng« QuyÒn- H¶i Phßng. TL: 031.3550526

LAS-XD 495

Q§ sè 03/Q§-BXD

ngµy 2/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/12/2009

496

Trung t©m thÝ nghiÖm  kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh x©y dùng Th¸i D­¬ng ®Þa chØ: Sè 2B-V¨n Cao-QuËn Ng« QuyÒn-H¶i Phßng. TL: 031.3733320

LAS-XD 496

Q§ sè 23/Q§-BXD

ngµy 08/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/01/2010

497

Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu thuéc C«ng ty Tr­êng An . §Þa chØ: X· Th¹ch Hoµ-Th¹ch ThÊt-Hµ T©y. TL:  034.685997

LAS-XD 497

Q§ sè 33 /Q§-BXD

ngµy 10/01/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 8/01/2010

498

Phßng TN kiÓm ®Þnh XD thuéc Liªn hiÖp Khoa häc §Þa chÊt kiÓm ®Þnh nÒn mãng XD Sµi Gßn: Sè 203A §­êng §µo Duy Tõ-Ph­êng 6-QuËn 10 Tp. HCM.TL: 08.9572591

LAS-XD 498

Q§ sè 67 /Q§-BXD

ngµy 17/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2010

499

Phßng KiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty TNHH thiÕt kÕ kiÓm ®Þnh x©y dùng Quèc VÜ: Sè 18 Quèc lé 60-Ph­êng 6-Tp. Mü Tho-TØnh TiÒn Giang. TL: 073.872524

LAS-XD 499

Q§ sè 68/Q§-BXD

ngµy 17/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2010

500

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng Phó Thµnh ®Þa chØ: Sè 4A Phan §×nh Phïng-Ph­êng 6-ThÞ  x· Trµ Vinh tØnh Trµ Vinh. TL: 074.210241

LAS-XD 500

Q§ sè 1763 /Q§-BXD

ngµy 20/12/2006

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/12/2009

501

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng §ång T©m: Sè 59-Hoµng KÕ Viªm-P.12 Q. T©n B×nh-Tp. HCM. TL: 08.8452081

LAS-XD 501

Q§ sè 95 /Q§-BXD

ngµy 22/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/01/2010

502

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ x©y dùng Qu¶ng Ninh: Km3 §­êng NguyÔn V¨n Cõ-Ph­êng Hång H¶i-Tp. H¹ Long.TL: 033.835736

LAS-XD 502

Q§ sè 113 /Q§-BXD

ngµy 23/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/01/2010

503

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng n«ng nghiÖp NT Kon Tum: Sè 259 TrÇn Kh¸nh D­-Tx Kon Tum- tØnh Kon Tum. TL: 060.864022

LAS-XD 503

Q§ sè  129/Q§-BXD

ngµy 25/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/01/2009

504

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng H¹ Long thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®Þa chØ: Sè  6/4 Phè H¶i Léc-Ph­êng Hång H¶i-Tp. H¹ Long TL: 033.634389

LAS-XD 504

Q§ sè 114 /Q§-BXD

ngµy 23/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/01/2010

505

TT thÝ nghiÖm VLXD vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh - Cty Cæ phÇn L©m s¶n vµ XNK Tæng hîp B×nh D­¬ng: Sè 612 §¹i lé B×nh D­¬ng-P. HiÖp Thµnh-Thñ §øc-B×nh D­¬ng. TL: 0650.822612

LAS-XD 505

Q§ sè 65/Q§-BXD

ngµy 16/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2010

506

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh x©y dùng PhÝa Nam: Sè 28 ®­êng 2-Ph­êng Ph­íc B×nh-QuËn 9-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.2827670

LAS-XD 506

Q§ sè 184/Q§-BXD

ngµy 01/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/01/2010

507

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH kh¶o s¸t-t­ vÊn thiÕt kÕ ThÕ HÖ: Sè 195/18D §iÖn Biªn Phñ-P.15-Q. B×nh Th¹nh-Tp Hå ChÝ Minh.TL: 08.2162886

LAS-XD 507

Q§ sè 185 /Q§-BXD

ngµy 01/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/01/2010

508

Phßng thÝ nghiÖm VLXD & kiÓm ®Þnh CLc«ng tr×nh VIETLAB thuéc Cty cæ phÇn ViÖt C«ng Minh,: Sè 249/2a -§. NguyÔn ThÞ §Þnh-P. C¸t L¸i-Q. 2-Tp. Hå ChÝ Minh .TL: 08.8902128

LAS-XD 508

Q§ sè 187/Q§-BXD

ngµy 01/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/02/2010

509

PTN chuyªn ngµnh XD - Cty cæ phÇn TV thiÕt kÕ vµ TN XD, th­¬ng m¹i TÊn ThÞnh: Kièt sè 3, N¬ 5,K. chung c­ Ph¸p V©n-Tø HiÖp -P. Hoµng LiÖt- Q. H. Mai- Hµ Néi. TL: 04.6812686

LAS-XD 509

Q§ sè 131/Q§-BXD

ngµy 25/01/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/01/2010

510

Phßng TN chuyªn ngµnh XD thuéc TT t­ vÊn & kiÓm ®Þnh XD TiÒn Giang- Së XD TiÒn Giang: B101-102- Chung c­ khu phè 1 Ph­êng 6 -Tp. Mü Tho- tØnh TiÒn Giang.TL: 073.971500

LAS-XD 510

Q§ sè 186 /Q§-BXD

ngµy 01/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/02/2010

511

Phßng TN & kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn-KiÓm ®Þnh CT Cöu Long ®Þa chØ: Sè 26 Bïi V¨n Danh-P. Mü Xuyªn-Tp. Long Xuyªn-An Giang.TL: 076.945869

LAS-XD 511

Q§ sè 472/Q§-BXD

ngµy 27/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2010

512

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng S9 thuéc Cty cæ phÇn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh S9: Tæ 25-KP4-Ph­êng Böu Long-Tp. Biªn Hoµ-tØnh §ång Nai. TL: 061.3211546

LAS-XD 512

Q§ sè 244 /Q§-BXD

ngµy 07/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 02/02/2010

513

Phßng thÝ nghiÖm XD Tæng hîp thuéc Cty TNHH Th­¬ng m¹i XD vµ kiÓm ®Þnh Hoµng Ch­¬ng: Sè 46 §­êng §Êt Th¸nh-P.6-Q.T©n B×nh-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.8643595

LAS-XD 513

Q§ sè 240/Q§-BXD

ngµy 07/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 02/02/2010

514

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng ViÖt Ph¸p: Nhµ G6 Khu chung c­ H¹ §×nh-Thanh Xu©n -Hµ Néi.TL: 04.2130580

LAS-XD 514

Q§ sè 291/Q§-BXD

ngµy 12/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/02/2010

515

Phßng thÝ nghiÖm tæng hîp thuéc Trung t©m kiÓm ®Þnh x©y dùng Yªn B¸i - Së X©y dùng Yªn B¸i: Sè 116 §­¬ng Kim §ång-Ph­êng Minh T©n-Tp. Yªn B¸i.TL: 029.855434

LAS-XD 515

Q§ sè 198/Q§-BXD

ngµy 13/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/02/2010

516

Phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ vµ dÞch vô ®Çu t­: Sè 9 §­êng Nguyªn Hång-Ba §×nh-Hµ Néi. TL: 04.8356192

LAS-XD 516

Q§ sè 297 /Q§-BXD

ngµy 13/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/02/2010

517

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH mét thµnh viªn x©y dùng Hoµng Dòng, ®Þa chØ: Km51 khu 4-Ph­êng CÈm Th­îng-Tp H¶i D­¬ng TL: 0320.849242

LAS-XD 517

Q§ sè 323 /Q§-BXD

ngµy 26/02/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/02/2010

518

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ x©y dùng T©y ¸, ®Þa chØ: Sè 357 Lª Hoµn-P. Ba §×nh-Tp. Thanh Ho¸.  TL: 0902446868

LAS-XD 518

Q§ sè 350 /Q§-BXD

ngµy 6/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/2/2010

519

Phßng thÝ nghiÖm VL vµ kiÓm ®Þnh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh x©y dùng B¾c MiÒn Trung, ®Þa chØ: ThÞ trÊn Nhåi-H. §«ng S¬n- Tp. Thanh Ho¸. TL: 037.820158

LAS-XD 519

Q§ sè 343 /Q§-BXD

ngµy 5/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/02/2010

520

Phßng thÝ nghiÖm –Trung t©m kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng §µ N½ng- Së X©y dùng §µ N½ng, ®Þa chØ: Sè 132C Quang Trung - §µ N½ng. TL: 0511.889298

LAS-XD 520

Q§ sè 386 /Q§-BXD

ngµy 14/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2010

521

Trung t©m ph©n tÝch thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt vµ m«i tr­êng thuéc ViÖn §Þa kü thuËt-Liªn HiÖp c¸c Héi KH vµ KT ViÖt Nam : Sè 169 NguyÔn Ngäc Vò-CÇu GiÊy-Hµ Néi.TL: 04.5564528

LAS-XD 521

Q§ sè 458 /Q§-BXD

ngµy 23/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/3/2010

522

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu – c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn vËt liÖu & x©y dùng S«ng Hång, ®Þa chØ: B14-F4 Tæ 11 Hoµng CÇu-¤ Chî Dõa-§èng §a-Hµ Néi.TL: 04. 2171628

LAS-XD 522

Q§ sè 371 /Q§-BXD

ngµy 12/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/3/2010

523

Phßng TN vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ KHCN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh: Tæ 10-§­êng Ph¸p V©n-Ph­êng Hoµng LiÖt-Q.Hoµng Mai –Hµ Néi. TL: 04.9197983

LAS-XD 523

Q§ sè 370/Q§-BXD

ngµy 12/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/3/2010

524

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng giao th«ng Minh S¬n: Sè 36-D·y 1-Tæ 70-P. Hoµng V¨n Thô-Q. Hoµng Mai- Hµ Néi. TL: 04.2177726

LAS-XD 524

Q§ sè 531/Q§-BXD

ngµy 5/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/3/2010

525

Phßng TN VL XD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ XD4 ®Þa chØ: Sè 12/28 NguyÔn §øc C¶nh-Khèi 24-Ph­êng H­ng B×nh -Tp. Vinh-NghÖ An. TL: 0383.834555

LAS-XD 525

Q§ sè 471 /Q§-BXD

ngµy 27/3/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/3/2010

526

Phßng thÝ nghiÖm thuéc X/n th¨m dß kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ dÞch vô kü thuËt – Cty C«ng nghiÖp má ViÖt B¾c ®Þa chØ: Sè 30B §oµn ThÞ §iÓm-Q. §èng §a- Hµ Néi. TL: 04.7320362

LAS-XD 526

Q§ sè 572 /Q§-BXD

ngµy 16/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/4/2010

527

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh XD thuéc Cty TNHH T­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng Quang Anh. ®Þa chØ: Sè 1-§­êng T¨ng B¹t Hæ-P. Yªn §æ-Tp. Pleiku- Gia Lai. TL: 059.874556

LAS-XD 527

Q§ sè 581/Q§-BXD

ngµy 18/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/4/2010

528

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn ph¸t triÓn h¹ tÇng 116. ®Þa chØ: Tæ 9-Ph­êng trÇn Phó-QuËn Hoµng Mai-Hµ Néi. TL: 04.8645087

LAS-XD 528

Q§ sè 602 /Q§-BXD

ngµy 23/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/4/2010

529

 Phßng thÝ nghiÖm c«ng tr×nh thuéc Tr­êng Trung häc Hµng Giang trung ­¬ng 2 Sè 33 §µo TrÝ –Khu phè 3-Ph­êng Phó Mü –Q.7-Tp. Hå ChÝ Minh TL: 08.7852344

LAS-XD 529

Q§ sè 1350/Q§-BGTVT

ngµy 9/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/5/2010

530

TT thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH x©y dùng c«ng tr×nh Minh Long. ®Þa chØ: Sè 101 Ng« Gia Tù-Tp. Phan Rang-Th¸p Chµm-Ninh ThuËn. TL: 068.210647

LAS-XD 530

Q§ sè 645/Q§-BXD

ngµy 25/4/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/4/2010

531

Phßng thÝ nghiÖm ®Êt vµ VLXD thuéc TT KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Së X©y dùng Tuyªn Quang: §­êng 17/8-Ph­êng Phan ThiÕt-ThÞ x· Tuyªn Quang. TL: 027.211135

LAS-XD 531

Q§ sè 677/Q§-BXD

ngµy 8/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/5/2010

532

Phßng TN c«ng tr×nh thuéc Cty Cæ phÇn t­ vÊn TN vµ ®Çu t­ x©y dùng Hµ Nguyªn: Sè 478 L« 22 Khu ®« thÞ míi ng· n¨m s©n bay C¸t Bi-Ng« QuyÒn H¶i Phßng TL: 031.3766181

LAS-XD 532

Q§ sè 680/Q§-BXD

ngµy 8/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/5/2010

533

Phßng TN kiÓm ®Þnh x©y dùng-Giao th«ng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn khoa häc c«ng nghÖ vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng: Sè 85 Phè L­¬ng §×nh Cña-Q. §èng §a-Hµ Néi.  TL: 04.6288405

LAS-XD 533

Q§ sè 670 /Q§-BXD

ngµy 7/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/5/2010

534

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i 599 ®Þa chØ: Th«n §ång Qu¸n-X· Cæ Loa-§«ng Anh-Hµ Néi. TL: 04.2413178

LAS-XD 534

Q§ sè 703/Q§-BXD

ngµy 14/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/5/2010

535

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty cæ phÇn thÝ nghiÖm-x©y dùng Nh¬n Phó, m· sè LAS-XD535, ®Þa chØ: 8E1 Khãm 1-Ph­êng Thèng NhÊt-Tp. Biªn Hoµ.TL: 061.2601360

LAS-XD 535

Q§ sè 811 /Q§-BXD

ngµy 31/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 24/5/2010

536

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng vµ dÞch vô 307: Sè 11 §­êng Thanh Niªn-ThÞ x· S¬n La- TØnh S¬n La TL: 022.856263

LAS-XD 536

Q§ sè 702 /Q§-BXD

ngµy 14/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/5/2010

537

Phßng TN §Þa kü thuËt thuéc Cty TNHH Kh¶o s¸t nÒn mãng vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng §«ng T©y: Sè 123/3 §ç Xu©n Hîp-P Ph­íc Long B-Q 9-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.2827157

LAS-XD 537

Q§ sè 766 /Q§-BXD

ngµy 17/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/5/2010

538

Phßng TN §Þa kü thuËt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH DÞch vô vµ ph¸t triÓn  ®Þa kü thuËt T©n Thuû Hoµng,: Sè 52 C­ x¸ §« Thµnh-P. 4-Q. 3-Tp. HCM. TL: 08.8359733

LAS-XD 538

Q§ sè 716/Q§-BXD

ngµy 17/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/5/2010

539

Phßng TN c¬ häc ®Êt –VLXD vµ kÕt cÊt c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn-kiÓm ®Þnh XD B¶o ViÖt: Sè 11J §. §oµn Phó Tø-Khu phè 3-P. An L¹c A- Q.B×nh T©n-Tp. HCM.TL: 08.2452278

LAS-XD 539

Q§ sè 717/Q§-BXD

ngµy 17/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/5/2010

540

Phßng thÝ nghiÖm VL vµ kiÓm ®Þnh CL c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ vµ XD B×nh An: Phè T­ §×nh-Tæ 9 S©n Bay-P Long Biªn-Q Long Biªn-Hµ Néi. TL: 0988319272

LAS-XD 540

Q§ sè 771 /Q§-BXD

ngµy 21/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/5/2010

541

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ vµ XD 307: Sè 16 Khu 1-§éi Cung-P §«ng Thä-Tp. Thanh Ho¸ TL: 037.250207

LAS-XD 541

Q§ sè 770 /Q§-BXD

ngµy 21/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/5/2010

542

Phßng TN VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ vµ XD ViÖt Nam: Sè 4 TT ViÖn KHVL- Ngâ 252 Hoµng Quèc ViÖt-Q. CÇu GiÊy-Hµ Néi TL: 04.7552522

LAS-XD 542

Q§ sè 780/Q§-BXD

ngµy 22/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 19/5/2010

543

Trung t©m kiÓm ®Þnh thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp Hµ Néi: A4-Tæ 54-Yªn Hoµ-CÇu GiÊy-Hµ Néi TL: 04.2752828

LAS-XD 543

Q§ sè 831/Q§-BXD

ngµy 5/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/5/2010

544

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng (CONICO): Sè 147 Phan Huy Ých-Ph­êng 15-Q. T©n B×nh-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.2448386

LAS-XD 544

Q§ sè 832 /Q§-BXD

ngµy 5/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 24/5/2010

545

Phßng thÝ nghiÖm vlxd & ®Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng Hïng TiÕn: Sè 4 Kim T©n-ThÞ trÊn Th¸i Hoµ-NghÜa §µn -NghÖ An. TL: 038.8881863

LAS-XD 545

Q§ sè 769/Q§-BXD

ngµy 21/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/5/2010

546

Trung t©m kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng- Së X©y dùng Cao B»ng, m· sè LAS-XD546, ®Þa chØ: Sè 23 BÕ V¨n §µn-Ph­êng Hîp Giang-ThÞ x· Cao B»ng TL: 026.952985

LAS-XD 546

Q§ sè 779 /Q§-BXD

ngµy 22/5/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 19/5/2010

547

Phßng thÝ nghiÖm Tæng hîp thuéc Cty TNHH t­ vÊn x©y dùng, ®Þa kü thuËt vµ m«i tr­êng: Sè 272/15 §inh Bé LÜnh-Ph­êng 26-QuËn B×nh Th¹nh-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.5115338

LAS-XD 547

Q§ sè 849/Q§-BXD

ngµy 7/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/6/2010

548

Phßng TN & kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh XD Hµ Néi ®Þa chØ: P103-D6- Ngâ 4B- §Æng V¨n Ng÷-Trung Tù – Q. §èng §a-Hµ Néi TL:04.2122879

LAS-XD 548

Q§ sè 875 /Q§-BXD

ngµy 13/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/6/2010

549

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng & kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty t­ vÊn kiÓm ®Þnh vµ x©y dùng ChÝnh T©m: Sè 107 S­ V¹n H¹nh-ThÞ x· Kon Tum-TØnh Kon Tum TL: 060.913202

LAS-XD 549

Q§ sè 846 /Q§-BXD

ngµy 7/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/6/2010

550

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ vÊn vµ x©y dùng c«ng  nghÖ: Sè 27/04 Céng Hoµ-Ph­êng 4-QuËn T©n B×nh-Tp. Hå ChÝ Minh TL: 08.8445359

LAS-XD 550

Q§ sè 850 /Q§-BXD

ngµy 7/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/6/2010

551

Phßng TN VL, cÊu kiÖn XD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT thuéc Cty cæ phÇn KT MEKONG ®Þa chØ: Sè 158D TrÇn Quang DiÖu-P. An Thíi- Q. B×nh Thuû -Tp. CÇn Th¬ TL: 071.212697

LAS-XD 551

Q§ sè 876/Q§-BXD

ngµy 13/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/6/2010

552

Phßng thÝ nghiÖm XD thuéc XÝ nghiÖp x©y dùng- Cty X©y l¾p vµ vËt liÖu x©y dùng §ång Th¸p, ®Þa chØ: Quèc lé 30-P. 11-Tp. Cao L·nh-TØnh §ång Th¸p TL: 067.890366

LAS-XD 552

Q§ sè 873 /Q§-BXD

ngµy 13/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/6/2010

553

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng Thuû Lîi I: Ph­êng §¹i Phóc-Tp. B¾c Ninh-TØnh B¾c Ninh TL: 0241.824513

LAS-XD 553

Q§ sè 956 /Q§-BXD

ngµy 2/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2010

554

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng thuéc Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La: X· Ých Ong-HuyÖn M­êng La-TØnh S¬n La TL: 0222.210305

LAS-XD 554

Q§ sè 915/Q§-BXD

ngµy 25/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/6/2010

555

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh CT thuéc Cty TNHH  XD kiÓm ®Þnh B¸ch Khoa ®Þa chØ: Sè 38B2 TT. Th­¬ng m¹i C¸i KhÕ-QuËn Ninh KiÒu-Tp. CÇn Th¬ TL: 071.768405

LAS-XD 555

Q§ sè 874/Q§-BXD

ngµy 13/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/6/2010

556

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng vµ c«ng nghÖ ATP: §­êng TriÖu Quang Phôc-P. An T¶o-ThÞ x· H­ng Yªn. TL: 0321.556966

LAS-XD 556

Q§ sè 907 /Q§-BXD

ngµy 21/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/6/2010

557

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn thÝ nghiÖm x©y dùng NACICO: L« 39-§­êng NguyÔn C«ng Trø-Khu ®« thÞ míi Hoµ V­îng-Tp. Nam §Þnh TL: 0350.221079

LAS-XD 557

Q§ sè 955 /Q§-BXD

ngµy 2/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/6/2010

558

TT thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh XD: Tæ 15-Khu 4-P. Hïng Th¾ng-Tp. H¹ Long- Qu¶ng Ninh TL:

LAS-XD 558

Q§ sè 918 /Q§-BXD

ngµy 26/6/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/6/2010

559

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh 545: L« 1 vµ L« 2 Khu B2-1 NguyÔn TrÝ Ph­¬ng nèi dµi-Tp. §µ N½ng TL: 0511.223336

LAS-XD 559

Q§ sè 966/Q§-BXD

ngµy 4/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/6/2010

560

Phßng thÝ nghiÖm & kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng B.V. L: Sè 43-Hµ Huy TËp-Tp. §µ N½ng TL: 0511.215709

LAS-XD 560

Q§ sè 963 /Q§-BXD

ngµy 4/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/7/2010

561

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ vÊn-KiÓm ®Þnh-x©y dùng sè 2: Sè 36A- NguyÔn V¨n Trçi-ThÞ x· Gia NghÜa-TØnh §¨k N«ng TL: 050.246379

LAS-XD 561

Q§ sè 962/Q§-BXD

ngµy 4/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/7/2010

562

Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh thuéc Cty cæ phÇn Toµn Th¾ng: Sè 153(1C2)- §­êng Lª Th¸nh T«ng –Tp. Bu«n Ma Thuét- TØnh §¨k L¨k TL: 050.953171

LAS-XD 562

Q§ sè 964 /Q§-BXD

ngµy 4/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/6/2010

563

Phßng thÝ nghiÖm & kiÓm ®Þnh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn & kiÓm ®Þnh XD Nam H­ng: Sè 116/49A- C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m-P. An Thíi- Q. B×nh Thuû - Tp. CÇn Th¬.TL: 071.252788

LAS-XD 563

Q§ sè 995/Q§-BXD

ngµy 11/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/7/2010

564

Phßng TN §Þa kü thuËt XD thuéc Cty TNHH t­ vÊn-KiÓm ®Þnh XD vµ m«i tr­êng GCE: Sè 69/22/5 §­êng vµnh ®ai Phi tr­êng 31- P. An Thíi-Q. B×nh Thuû-Tp. CÇn Th¬.TL: 0710.896477

LAS-XD 564

Q§ sè 994 /Q§-BXD

ngµy 11/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/7/2010

565

Phßng  TN Khoa häc  CNXD ViÖt Nam thuéc Cty cæ phÇn t­  vÊn ®« thÞ ViÖt Nam: Sè 206- Phïng Khoang-Trung V¨n-Tõ Liªm- Hµ Néi.TL: 04.2193125

LAS-XD 565

Q§ sè 999 /Q§-BXD

ngµy 11/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 7/7/2010

566

Phßng thÝ nghiÖm  VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH t­ vÊn  XD B¾c Hµ: Sè 16NguyÔn ThÞ Minh Khai-P. An L¹c-Q. Ninh KiÒu-Tp. CÇn Th¬. TL:071.252249

LAS-XD 566

Q§ sè 993/Q§-BXD

ngµy 11/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/7/2010

567

PTN chØ tiªu c¬ lý ®Êt-kiÓm ®Þnh vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn TV thiÕt kÕ XD Toµn Th¾ng: Sè 69§- Do·n Khuª-X· Vò Phóc Tp. Th¸i B×nh. TL: 036.842764

LAS-XD 567

Q§ sè 1049/Q§-BXD

ngµy 30/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/7/2010

568

Phßng thÝ nghiÖm kh¶o s¸t x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng 171: Sè 5-Ngâ 120-TrÇn Duy H­ng-Ph­êng Trung Hoµ-CÇu GiÊy-Hµ Néi.TL: 04.7835011

LAS-XD 568

Q§ sè 1006 /Q§-BXD

ngµy 16/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/7/2010

569

Phßng TN chuyªn ngµnh VLXD, giao th«ng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ & kiÓm ®Þnh CLC tr×nh: Sè 58, Ngâ 72- Tæ 36- Quan Nh©n-P.Trung Hoµ-Q.CÇu GiÊy-Hµ Néi.TL: 04.2402413

LAS-XD 569

Q§ sè 1019 /Q§-BXD

ngµy 18/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/7/2010

570

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh  XD thuéc Cty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ t­ vÊn x©y dùng TÝn NghÜa: D9-C­  x¸ TrÞ An- KP9-Ph­êng An B×nh- Biªn Hoµ- §ång Nai. TL: 0612.603898

LAS-XD 570

Q§ sè 1024 /Q§-BXD

ngµy 19/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 12/7/2010

571

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn  c¬ ®iÖn vµ x©y dùng: Ngâ 102 Tr­êng Chinh- QuËn §èng §a- Hµ Néi. TL: 04.2139116

LAS-XD 571

Q§ sè 1040/Q§-BXD

ngµy 25/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2010

572

Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn & x©y dùng Thµnh Sen : Sè 299- §­êng Hµ Huy TËp-ThÞ x· Hµ TÜnh. TL: 039.858493

LAS-XD 572

Q§ sè 1027 /Q§-BXD

ngµy 19/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2010

573

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh thuéc TT kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh XD Hµ TÜnh-Së XD Hµ TÜnh: Sè 14 §. Vâ Liªm S¬n-Tp. Hµ TÜnh TL: 039.890889

LAS-XD 573

Q§ sè 1060 /Q§-BXD

ngµy 31/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/7/2010

574

Phßng thÝ nghiÖm VLXD thuéc X/n bª t«ng TRANSMECO-Cty cæ phÇn vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng: Km12 Quèc lé 1A- VÜnh Quúnh-Thanh Tr× -Hµ Néi. TL: 04.8616397

LAS-XD 574

Q§ sè 1072/Q§-BXD

ngµy 7/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/8/2010

575

PTN vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng  VLXD thuéc TT. ThÝ  nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh VINASHIN: Toµ nhµ 05-L« 1A-Khu ®« thÞ Trung Hoµ-QuËn CÇu GiÊy- Hµ Néi .TL: 04. 2109792

LAS-XD 575

Q§ sè 1039 /Q§-BXD

ngµy 25/7/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/7/2010

576

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn XD §«ng Nam: Sè 373 TrÇn Phó-Tp. Hµ TÜnh- TØnh Hµ TÜnh.TL: 039.240566

LAS-XD 576

Q§ sè 1134/Q§-BXD

ngµy 4/8/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2010

577

PTN tæng hîp thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng Hoµng Phóc: Sè 21 TrÇn Quang DiÖu-Tp. Pleiku- TØnh Gia Lai. TL: 059.227764

LAS-XD 577

Q§ sè 1096 /Q§-BXD

ngµy 14/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/8/2010

578

TT thÝ nghiÖm tæng hîp vÒ  K§ chÊt l­îng VL vµ c«ng tr×nh XD MiÒn Trung- ViÖn KH CNXD-Bé XD: §. Ph¹m V¨n §ång-Khu Quy ho¹ch Nam Vü D¹-Tp. HuÕ.TL: 054.830126

LAS-XD 578

Q§ sè 1135/Q§-BXD

ngµy 4/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/8/2010

579

Phßng thÝ nghiÖm VLXD & nÒn mãng CT thuéc Cty TNHH t­ vÊn x©y dùng Hµn L©m: Sè 93 Hïng V­¬ng-Ph­êng 6-Tp. Tuy Hoµ-TØnh Phó Yªn.TL: 057.893679

LAS-XD 579

Q§ sè 1136/Q§-BXD

ngµy 4/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 28/8/2010

580

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng giao th«ng §ång Th¸p: Sè 101-§­êng NguyÔn HuÖ-Ph­êng 1-Tp. Cao L·nh-TØnh §ång Th¸pTL: 064.852434

LAS-XD 580

Q§ sè 1150 /Q§-BXD

ngµy 7/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2010

581

Phßng thÝ nghiÖm & kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn V.N Mª K«ng: C1/5 Lª V¨n ViÖt-Ph­êng T¨ng Nh¬n Phó A-QuËn 9-Tp. Hå ChÝ MinhTL: 08.8962075

LAS-XD 581

Q§ sè 1148/Q§-BXD

ngµy 7/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2010

582

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH Long Kh¸nh 69H: Sè 76/27 §­êng TrÇn Phó-Ph­êng Xu©n An-ThÞ  x· Long Kh¸nh-TØnh §ång Nai.TL: 0613.785737

LAS-XD 582

Q§ sè 1173 /Q§-BXD

ngµy 19/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/9/2010

583

Phßng thÝ nghiÖm  VLXD vµ kiÓm ®Þnh  CT  thuéc C ty TNHH t­ vÊn x©y dùng HPT: Sè 5 Tr­¬ng §Þnh-Tp. Qu¶ng Ng·i-TØnh Qu¶ng Ng·i.TL: 055.222035

LAS-XD 583

Q§ sè 1210/Q§-BXD

ngµy 26/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2010

584

TT thÝ nghiÖm VL vµ K§ chÊt l­îng CT XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh VTT: Sè 91/5 §­êng 30/4- P.H­ng Lîi-Q.Ninh KiÒu-Tp. CÇn Th¬.TL: 071.780616

LAS-XD 584

Q§ sè 1147/Q§-BXD

ngµy 7/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2010

585

Phßng thÝ nghiÖm VLXD & c«ng tr×nh GT thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn  XD giao th«ng KTC: R2 NguyÔn Kh¾c Nhu-P.B×nh Kh¸nh-Tp. Long Xuyªn-TØnh An Giang.TL: 076.955980

LAS-XD 585

Q§ sè 1149/Q§-BXD

ngµy 7/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 2/9/2010

586

Phßng thÝ nghiÖm giao th«ng x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn l¾p m¸y ®iÖn n­íc & x©y dùng 1: Sè 1-Ngâ 1-§­êng 70A-CÇu Biªu-Hµ Néi.TL: 04.6886934

LAS-XD 586

Q§ sè 1191/Q§-BXD

ngµy 24/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2010

587

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh CT  thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn XD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng  CT  H­ng TÝn,: Sè 11 Lª Lîi -Tp. Tam Kú- T. Qu¶ng Nam.TL: 0510.829163

LAS-XD 587

Q§ sè 1211 /Q§-BXD

ngµy 26/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2010

588

TT. thÝ nghiÖm  VLXD vµ kiÓm ®Þnh chÊt  l­îng  CT  thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­  XD ThÞnh TÝn: Sè 286 Nói Thµnh-P.Hoµ C­êng B¾c-Q.H¶i Ch©u-Tp.§µ N½ng.TL: 0511.622788

LAS-XD 588

Q§ sè 1209/Q§-BXD

ngµy 26/9/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/9/2010

589

Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH x©y dùng T©n ViÖt: Sè 236 §­êng Lª DuÈn-Ph­êng B¾c S¬n-QuËn KiÕn An-Tp. H¶i Phßng TL: 0313.250108

LAS-XD 589

Q§ sè 1230/Q§-BXD

ngµy 2/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/9/2010

590

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh XD thuéc Cty cæ phÇn XD vµ kiÓm ®Þnh NguyÔn Lª: Sè 396/41/2 §­êng D­¬ng Qu¶ng Hµm-P. 5-Q. Gß VÊp-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.9842079

LAS-XD 590

Q§ sè 1277/Q§-BXD

ngµy 10/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2010

591

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Tr­êng  Cao  ®¼ng  x©y dùng sè 1- Bé X©y dùng: Trung V¨n-Tõ Liªm-  Hµ Néi.TL: 04.5531693

LAS-XD 591

Q§ sè 1315/Q§-BXD

ngµy 22/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/10/2010

592

Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng tæng hîp thuéc Tr­êng  §¹i häc b¸n c«ng T«n §øc Th¾ng: Sè 98 Ng« TÊt Tè-Ph­êng 19-QuËn B×nh Th¹nh-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.8405795

LAS-XD 592

Q§ sè 1370/Q§-BXD

ngµy 7/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2010

593

PhßngTN vËt liÖu vµ kiÓn ®Þnh CLCT thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng Th¨ng Long,: Quèc lé 1A-X· H¶i Tr¹ch-H.Bè Tr¹ch-T. Qu¶ng B×nh.TL: 052.641009

LAS-XD 593

Q§ sè 1367/Q§-BXD

ngµy 6/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/10/2010

594

PTN vµ kiÓm ®Þnh CLCT thuéc C ty cæ phÇn ph¸t triÓn x©y dùng 199: TÇng 1 nhµ B7 K.ký tóc x¸ Th¨ng Long-§.Cèm Vßng-P. DÞch Väng HËu-Q. CÇu GiÊy-Hµ Néi.TL: 04.2113091

LAS-XD 594

Q§ sè 1386 /Q§-BXD

ngµy 13/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/11/2010

595

Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng ViÖt DELTA thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ViÖt DELTA: Sè 398 Kim Giang-QuËn Hoµng Mai-Hµ Néi.TL: 04.5591858

LAS-XD 595

Q§ sè 1232 /Q§-BXD

ngµy 3/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/10/2010

596

Phßng TN   VLXD vµ kiÓm ®Þnh CL c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­, TV vµ XD ViÖt Hµ: Sè 2- ng¸ch 58/45/1- Phè TrÇn B×nh- P. Mai DÞch-Q. CÇu GiÊy-Hµ Néi.TL: 04.7631506

LAS-XD 596

Q§ sè 1295 /Q§-BXD

ngµy 11/10/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/10/2010

597

Phßng thÝ nghiÖm & kiÓm ®Þnh CL c«ng tr×nh XD  thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng VÜnh §øc: L« B20-NguyÔn H÷u DËt-Tp. §µ N½ng TL: 05111.3622998

LAS-XD 597

Q§ sè 1395 /Q§-BXD

ngµy 15/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2010

598

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Tr­êng §¹i häc Khoa häc HuÕ: Sè 77- NguyÔn HuÖ-Tp. HuÕ TL: 054.823837

LAS-XD 598

Q§ sè 1385/Q§-BXD

ngµy 13/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2010

599

Phßng TN kiÓm ®Þnh  CT  thuéc C ty cæ phÇn TV kiÓm ®Þnh vµ ®Çu t­ x©y dùng- CONSUCO: Sè 406-§. Kh­¬ng §×nh-Ph­êng H¹ §×nh-Thanh Xu©n- Hµ Néi. TL: 04.5591953

LAS-XD 599

Q§ sè 1409 /Q§-BXD

ngµy 19/11/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/11/2010

600

TT thÝ nghiÖm VLXD vµ K§CL c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ vµ  CN x©y dùng INVECO: Sè (90B) 29-§­êng sè 42-P.B×nh Tr­ng §«ng-Q.2-Tp Hå ChÝ Minh. TL: 08.2806833

LAS-XD 600

Q§ sè 1437/Q§-BXD

ngµy 4/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/11/2010

601

Phßng TN VLXD thuéc Cty TNHH t­ vÊn K§ Toµn Quèc: Tæ 2-Khu phè Phó Xu©n-ThÞ x· §ång Xoµi- B×nh Ph­íc.TL: 0989232829

LAS-XD 601

Q§ sè 1442 /Q§-BXD

ngµy 4/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/11/2010

602

Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn kü thuËt nÒn mãng-FECO, ®Þa chØ: Sè 324 NguyÔn Huy T­ëng-Thanh Xu©n- Hµ Néi.TL: 04. 5657692

LAS-XD 602

Q§ sè 1441/Q§-BXD

ngµy 4/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/11/2010

603

Phßng thÝ nghiÖm  VLXD vµ  K§CT thuéc Cty TNHH t­ vÊn  XD Phó Mü: Km1214+500-Quèc lé 1A-Th«n Phó Mü-X· Ph­íc  Léc-H.Tuy Ph­íc –T.B×nh §Þnh.TL: 056.732177

LAS-XD 603

Q§ sè1459 /Q§-BXD

ngµy 6/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2010

604

PTN Dù ¸n ®¹i lé §«ng T©y thuéc VP  ®iÒu hµnh thÇu XD hÇm v­ît s«ng Sµi gßn & ®­êng míi Thñ Thiªm - Tp HCM: V¨n phßng CT xa lé Hµ Néi-Q.2 Tp. HCM.TL: 08.7470745

LAS-XD 604

Q§ sè 1462/Q§-BXD

ngµy 7/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2010

605

PTN c«ng tr×nh vµ kiÓm ®Þnh CLXD  thuéc TT kiÓm ®Þnh ch¾t l­îng x©y dùng S¬n La- Së X©y dùng S¬n La: Sè 41-§.T« HiÖu-Tx S¬n La-T. S¬n La. TL: 022.751137

LAS-XD 605

Q§ sè 1463 /Q§-BXD

ngµy 7/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/12/2010

606

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh COVER thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh: Tæ 2- MÔ Tr× H¹ - Tõ  Liªm- Hµ Néi. TL: 04.2414702

LAS-XD 606

Q§ sè 1484 /Q§-BXD

ngµy 17/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2010

607

 PTN chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ vÊn kh¶o  s¸t ®Þa chÊt & x©y dùng H¶i D­¬ng: Sè 22- §.Thanh Niªn-Tp. H¶i D­¬ng.TL: 03203.836689

LAS-XD 607

Q§ sè 1485 /Q§-BXD

ngµy 17/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/12/2010

608

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh XD thuéc Cty TNHH t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng Qu¶ng §øc: Sè 126-Lª DuÈn Ph­êng T©n Thµnh-Tp. Bu«n Ma Thuét-§¾k L¾k.TL: 050.859418

LAS-XD 608

Q§ sè 1499/Q§-BXD

ngµy 24/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2010

609

Phßng TN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT XD  thuéc Cty TNHH t­ vÊn thiÕt kÕ Thiªn ý: Sè 12- §­êng Hïng V­¬ng-Tp. Pleiku-TØnh Gia LaiTL: 059.717135

LAS-XD 619

Q§ sè 1497 /Q§-BXD

ngµy 24/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2010

610

Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ K§CL c«ng tr×nh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ vµ XD V¹n Thµnh: Sè 124-§­êng TrÇn Kh¸nh D­-Tx KonTum-T.KonTum. TL: 060.500019

LAS-XD 610

Q§ sè 1498/Q§-BXD

ngµy 24/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/12/2010

611

PTN Dù ¸n §L ®«ng t©y Sµi Gßn  gãi thÇu 1 thuéc V¨n Phßng ®iÒu hµnh gãi thÇu sè 6 dù ¸n XD ®¹i lé §T- Tp HCM: Sè 273-274 BÕn Ch­¬ng D­¬ng- Q1-Tp.HCM.TL: 08.9203872

LAS-XD 611

Q§ sè 1518 /Q§-BXD

ngµy 26/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/12/2010

612

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn TESTCO: L« 1,2,3 Khu C«ng nghiÖp Mü Tho-TØnh TiÒn Giang. TL: 073.954678

LAS-XD 612

Q§ sè 1512/Q§-BXD

ngµy 25/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/12/2010

613

Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Tr­êng Trung häc Giao th«ng VËn t¶i MiÒn B¾c: X· Kiªu Kþ-HuyÖn Gia L©m-Hµ Néi.TL: 04.8276577

LAS-XD 613

Q§ sè 1538/Q§-BXD

ngµy 31/12/2007

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/12/2010

614

Phßng thÝ nghiÖm thuéc C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh-thuû v¨n: Tæ 14 §µ S¬n-Hoµ Kh¸nh Nam- Liªn ChiÓu-Tp. §µ N½ng. TL: 0511.3734615

LAS-XD 614

Q§ sè 10/Q§-BXD

ngµy 07/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/12/2010

615

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc C«ng ty TNHH t­ vÊn x©y dùng §«ng D­¬ng: §­êng 1A-Ph­êng Ninh Phong-Tp. Ninh B×nh- TØnh Ninh B×nh.TL: 030.882574

LAS-XD 615

Q§ sè 11 /Q§-BXD

ngµy 07/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/12/2010

616

Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh H¶i HËu: Sè 504 §iÖn Biªn Phñ-Tp. §µ N½ng. TL: 05113.759856

LAS-XD 616

Q§ sè 13 /Q§-BXD

ngµy 07/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/12/2010

617

Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng Toµn Ph¸t: §­êng Lª DuÈn-ThÞ x· Hå X¸-HuyÖn VÜnh Linh-TØnh Qu¶ng TrÞ.TL: 053.624258

LAS-XD 617

Q§ sè 64/Q§-BXD

ngµy 15/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2011

618

Phßng TN §Þa kü thuËt vµ kiÓm ®Þnh CTXD thuéc Cty cæ phÇn TV  thiÕt kÕ XD Tr­êng An: Sè D2P3 Khu B  §¹i häc Má-§Þa chÊt- X· Cæ NhuÕ- Tõ Liªm-Hµ Néi. TL: 04.2187450

LAS-XD 618

Q§ sè 42/Q§-BXD

ngµy 10/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/01/2011

619

Phßng thÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt thuéc C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ x©y dùng c«ng tr×nh MiÒn Trung: Sè 141A §­êng NguyÔn Du-Tp. Hµ TÜnh. TL: 039.256788

LAS-XD 619

Q§ sè 65/Q§-BXD

ngµy 15/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2011

620

PTN kiÓm ®Þnh chuyªn ngµnh x©y dùng vµ giao th«ng thuéc Cty TNHH x©y dùng CT giao th«ng 481: Sè 33-Phan Chu Trinh-Hoµn KiÕm-Hµ Néi TL:04.8267085

LAS-XD 620

Q§ sè 63 /Q§-BXD

ngµy 15/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2011

621

PTN chÊt l­îng VL, cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh - Cty TNHH t­ vÊn §T XD B¾c H­ng H¶i: P1307-CT9-§« TM §Þnh C«ng-P. §Þnh C«ng-Q. Hoµng Mai-Hµ Néi.TL: 04. 2851884

LAS-XD 621

Q§ sè 68/Q§-BXD

ngµy 15/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2011

622

PTN §Þa KT vµ VLXD thuéc Cty cæ phÇn TV & chuyÓn giao c«ng nghÖ XD Hµ Nam,: Sè 149-§. B¾c §µi TruyÒn h×nh-P. TrÇn H­ng §¹o-Tx Phñ Lý-T.Hµ Nam. TL: 0351.847088

LAS-XD 622

Q§ sè 67 /Q§-BXD

ngµy 15/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/01/2011

623

PTN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh CL c«ng tr×nh XD  thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ vµ XD  Phó Yªn,: Nhµ A68-Khu §« thÞ míi H­ng Phó-P5-Tp. Tuy Hoµ-Phó Yªn.TL: 057.501293-826105

LAS-XD 623

Q§ sè 131/Q§-BXD

ngµy 23/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/01/2011

624

PTN VLXD c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh x©y dùng 207:Sè 1E D· T­îng-Ph­êng Lª Thanh NghÞ-Tp. H¶i D­¬ng. TL:0320.3837937

LAS-XD 624

Q§ sè 146/Q§-BXD

ngµy 25/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/01/2011

625

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng VINA MEKONG (VMEC): Sè33/1A4 §Æng V¨n Ng÷-P.10-Q.Phó NhuËn-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.9915677

LAS-XD 625

Q§ sè 164/Q§-BXD

ngµy 30/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/01/2011

626

Phßng thÝ nghiÖm tæng hîp thuéc Cty cæ phÇn kh¶o  s¸t  x©y dùng Toµn §¹t: Sè 3-F7-Khu d©n c­ Mü Trµ-Ph­êng Mü Phó-Tp Cao L·nh-TØnh §ång Th¸p.TL: 067.876876

LAS-XD 626

Q§ sè 288/Q§-BXD

ngµy 27/02/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/02/2011

627

Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý bª t«ng vµ c¸c vËt liÖu thµnh phÇn thuéc Cty Liªn doanh x©y dùng & vËt liÖu x©y dùng SUNWAY Hµ T©y:Sè 17C Ba La-Hµ §«ng-Hµ T©y.TL: 0343.828548

LAS-XD 627

Q§ sè 175/Q§-BXD

ngµy 31/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/01/2011

628

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh XD thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ vµ XD B¾c Ninh: Chung c­ sè 8- §. Kinh D­¬ng V­¬ng- P. Suèi Hoa- B¾c Ninh. TL: 0241.822741-822951

LAS-XD 628

Q§ sè 192/Q§-BXD

ngµy 04/01/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/01/2011

629

PTN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh CL c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH t­ vÊn K§XD Lam S¬n: Sè 03-Chî Phan Chi Trinh-Khèi 3-Ph­êng T©n Lîi-Tp. Bu«n Ma ThuËt.TL: 0500.250008054.539561

LAS-XD 629

Q§ sè 293/Q§-BXD

ngµy 28/2/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 29/2/2011

630

Phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc C«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ x©y dùng: Sè 79 NguyÔn Trung Trùc-P2-Tp.Sãc Tr¨ng-TØnh Sãc Tr¨ng.TL: 079.622234-822543

LAS-XD 630

Q§ sè 285/Q§-BXD

ngµy 27/02/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 27/02/2011

631

Phßng thÝ nghiÖm tæ hîp thuéc C«ng ty TNHH t­ vÊn x©y dùng C.D.C: Sè 265 TrÇn Phó- Tp. Bu«n Ma Thuét-§¨k L¨k.TL: 0500.843040

LAS-XD 631

Q§ sè 312/Q§-BXD

ngµy 5/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/3/2011

632

PTN vËt liÖu vµ K§ chÊt l­îng XD thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng Gia Anh: Sè 74-§­êng TrÇn Quang DiÖu-Ph­êng Xu©n An-Tp. Phan ThiÕt-TØnh B×nh ThuËn.TL: 062.739320

LAS-XD 632

Q§ sè 358/Q§-BXD

ngµy 12/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 10/3/2011

633

PTN vËt liÖu vµ K§CL c«ng tr×nh -Cty cæ phÇn t­ vÊn gi¸m s¸t vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh: Khu dÞch vô Th«n Cæ §iÓn-X· H¶i Bèi- §«ng Anh-Hµ Néi.TL: 04.2580021

LAS-XD 633

Q§ sè 361/Q§-BXD

ngµy 14/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2011

634

PTN chuyªn ngµnh XD- Cty cæ phÇn t­ vÊn XD vµ th­¬ng m¹i TrÇn Vò: L« 17-§­êng 25B-Khu c«ng nghiÖp Nh¬n Tr¹ch 2 – HuyÖn Nh¬n Tr¹ch- §ång Nai.TL: 061.3521930

LAS-XD 634

Q§ sè 394/Q§-BXD

ngµy 20/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 17/3/2011

635

TT thÝ nghiÖm CN XD thuéc Ban qu¶n lý dù ¸n §T XD më réng ®­êng L¸ng Hoµ L¹c- Tæng C ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu vµ XD VN: Km22+500 §. L¸nh- Hoµ L¹cTL: 04.2249206

LAS-XD 635

Q§ sè 362/Q§-BXD

ngµy 14/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 15/3/2011

636

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc C«ng ty Cæ phÇn t­ vÊn TAT : Sè 68/2 Phïng H­ng -Tp. HuÕ. TL:

LAS-XD 636

Q§ sè 311/Q§-BXD

ngµy 5/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 3/3/2011

637

PTN c¬ häc ®Êt,VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh - Cty cæ phÇn thiÕt kÕ XD §« ThÞ Míi,: Sè 37 §­êng S11-P. T©y Th¹nh-QuËn T©n Phó-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.8161830

LAS-XD 637

Q§ sè 391/Q§-BXD

ngµy 20/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 18/3/2011

638

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn kh¶o s¸t vµ kiÓm ®Þnh SOILTESTS: §. H­¬ng Lé 45-Tæ 5 Ngäc Håi-Ph­êng Ngäc HiÖp-Tp. Nha Trang.TL: 058.500269

LAS-XD 638

Q§ sè 392/Q§-BXD

ngµy 20/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 17/3/2011

639

TT thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ K§ chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn TV thiÕt kÕ –kiÓm ®Þnh x©y dùng Minh Ch©u: T24 NguyÔn TÊt Thµnh-Héi An-Qu¶ng Nam.TL: 0510.861376

LAS-XD 639

Q§ sè 411/Q§-BXD

ngµy 26/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/3/2011

640

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc C ty cæ phÇn kü thuËt Phôc S¬n: L« I 12-An C­ 3-P An H¶i B¾c-QuËn S¬n Trµ-§µ N½ng>TL:0511.3933947

LAS-XD 640

Q§ sè 413/Q§-BXD

ngµy 26/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/3/2011

641

Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ vÊn x©y dùng 23: L« 288-D4-P Hoµ C­êng-QuËn H¶i Ch©u-Tp. §µ N½ng.TL: 0511.3644540

LAS-XD 641

Q§ sè 412/Q§-BXD

ngµy 26/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 25/3/2011

642

PTN kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn XD vµ kiÓm ®Þnh nÒn mãng c«ng tr×nh: Sè 13B-L« 20-Khu ®« thÞ §Þnh C«ng-P. §Þnh C«ng-Q Hoµng Mai- Hµ Néi. TL: 04.6407129

LAS-XD 642

Q§ sè 450/Q§-BXD

ngµy 31/3/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 26/3/2011

643

PTN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH  x©y dùng Thµnh Ph¸t: Sè 16-HÎm 71/14/3 Hoµng V¨n Th¸i-Kh­¬ng Trung-Thanh Xu©n- Hµ Néi.TL: 04.5651006

LAS-XD 643

Q§ sè 497/Q§-BXD

ngµy 3/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 4/4/2011

644

Trung t©m thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh - Cty TNHH ®Çu t­ x©y dùng P&P.: Sè 551 L¹c Long Qu©n-Ph­êng Xu©n La-Q. T©y Hå-Hµ Néi.TL: 04.7535732

LAS-XD 644

Q§ sè 456/Q§-BXD

ngµy 2/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/4/2011

645

PTN  vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh CT- Cty cæ phÇn t­ vÊn & kiÓm ®Þnh x©y dùng ViÖt An,: Sè 155 NguyÔn Tr­êng Té-Tp. Vinh -NghÖ An. TL: 0383.530366

LAS-XD 645

Q§ sè 457/Q§-BXD

ngµy 2/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 1/4/2011

646

Trung t©m t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty TNHH t­ vÊn x©y dùng H¶i Thanh: Sè 387 Phan §×nh Phïng-ThÞ x· KonTum-TØnh KonTum. TL: 0511.3653767

LAS-XD 646

Q§ sè 563/Q§-BXD

ngµy 18/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 14/4/2011

647

PTN vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Cty TNHH t­ vÊn thiÕt kÕ KiÕn T©n :Sè385 Tr­¬ng  N÷  V­¬ng-QuËn H¶i Ch©u-Tp.§µ N½ng. TL: 060.913428

LAS-XD 647

Q§ sè 560/Q§-BXD

ngµy 18/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 14/4/2011

648

TT thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh - Cty TNHH t­ vÊn  CTXD Gia H­ng: Sè 174-§. Hïng V­¬ng-ThÞ x· KonTum-TØnh KonTum. TL: 060.868848

LAS-XD 648

Q§ sè 564/Q§-BXD

ngµy 18/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 14/4/2011

649

TT  TN VL vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT - Cty cæ phÇn t­ vÊn vµ kiÓm ®Þnh §¹i §ång Léc.®Þa chØ: Sè 22 L­¬ng Nh÷ Héc-Hoµ ThuËn T©y-Q. H¶i Ch©u-Tp. §µ N½ng. TL: 0511.3622549

LAS-XD 649

Q§ sè 605/Q§-BXD

ngµy  24/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 24/4/2011

650

PTN vËt liÖu x©y dùng vµ KDDCL c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn kiÓm ®Þnh vµ dÞch vô XD HËu Giang,: Sè 12A-12B L­u H÷u Ph­íc-KP4-Tx VÞ Thanh-HËu Giang. TL: 074.867443

LAS-XD 650

Q§ sè 562/Q§-BXD

ngµy 18/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 14/4/2011

651

TT  thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn x©y dùng th­¬ng m¹i ¸ ¢u: Sè 11 Do·n  KÕ  ThiÖn-Mai  DÞch-CÇu GiÊy- Hµ Néi.TL: 047648082

LAS-XD 651

Q§ sè 561/Q§-BXD

ngµy 18/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 17/4/2011

652

Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty TNHH Ph­¬ng Th¾ng: Sè 250 Phan Béi Ch©u-Tp. HuÕ-TØnh Thõa Thiªn HuÕ TL: 054.884098

LAS-XD 652

Q§ sè 581/Q§-BXD

ngµy 22/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2011

653

PTN vËt liÖu x©y dùng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn khoa häc kü thuËt Ph­îng Thiªn: Sè 887-Ng« QuyÒn-QuËn S¬n Trµ-Tp. §µ N½ng. TL: 0511.3986787

LAS-XD 653

Q§ sè 580/Q§-BXD

ngµy 22/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2011

654

Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý ®Êt vµ VLXD thuéc Cty TNHH x©y dùng Kiªn Thµnh: Sè 50E8-Mai V¨n Tr­¬ng-Ph­êng VÜnh L¹c-Tp. R¹ch Gi¸-TØnh Kiªn Giang. TL: 0773.923611

LAS-XD 654

Q§ sè 659/Q§-BXD

ngµy 6/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/5/2011

655

Phßng TN chuyªn ngµnh x©y dùng thuéc TT  kh¶o s¸t thÝ  nghiÖm K§ -Cty cæ phÇn t­ vÊn XD vµ ®Çu t­ Qu¶ng Ng·i: Sè 450 NguyÔn Tr·i-Tp. Qu¶ng Ng·i. TL:055.829047

LAS-XD 655

Q§ sè 579/Q§-BXD

ngµy 22/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2011

656

 Trung t©m kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc C«ng ty TNHH ChÊn H­ng: Sè 139 §­êng Bïi ThÞ Tr­êng-Ph­êng 5-Tp. Cµ Mau-TØnh Cµ Mau.TL: 0780.830008

LAS-XD 656

Q§ sè 650/Q§-BXD

ngµy 5/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/4/2011

657

Phßng TN vËt liÖu XD vµ chÊt l­îng CT thuéc Cty cæ phÇn ®Çu t­ vµ kiÓm ®Þnh XD Long ViÖt: Sè 173 Tr­ng N÷ V­¬ng-P. An Mü-Tp. Tam Kú-TØnh Qu¶ng Nam. TL: 0510.812077

LAS-XD 657

Q§ sè 578/Q§-BXD

ngµy 22/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2011

658

 Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng  thuéc C«ng ty TNHH  Minh Quang :Sè177 Quèc Lé 1-Ph­êng 2-Tp.Tuy Hoµ. TL: 057.211385

LAS-XD 658

Q§ sè 582/Q§-BXD

ngµy 22/4/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 22/4/2011

659

 PTN  vËt liÖu x©y dùng vµ kiÓm ®Þnh CLCT x©y dùng thuéc TT kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CTXD - Së XD Hoµ B×nh: P. T©n ThÞnh-Tp. Hoµ B×nh-TØnh Hoµ B×nh.TL:0218.885192

LAS-XD 659

Q§ sè 651/Q§-BXD

ngµy 5/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/4/2011

660

 Phßng TN vËt liÖu x©y dùng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn Hoµng Phè: L« H13-H14 -Tr­êng Chinh-Ph­êng 9-Tp. Tuy Hoµ-TØnh Phó Yªn.TL: 057.501842-846346

LAS-XD 660

Q§ sè 660/Q§-BXD

ngµy 6/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 30/4/2011

661

 Phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng thuéc C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn gi¸m s¸t vµ ®Çu t­ x©y dùng: Sè 39-Phè VÜnh H­ng-Hoµng Mai-Hµ Néi.TL:04.8649448

LAS-XD 661

Q§ sè 672/Q§-BXD

ngµy 8/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/5/2011

662

 Trung t©m thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn th­¬ng m¹i XD B¹ch §»ng: Sè 380-Tæ 30-Khu6-Ph­êng Hång H¶i-Tp. H¹ Long-TØnh Qu¶ng Ninh.TL:

LAS-XD 662

Q§ sè 671/Q§-BXD

ngµy 7/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/5/2011

663

 Phßng TN vµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh XD-giao th«ng thuéc Cty cæ phÇn t­ vÊn XDGT Lµo Cai: Sè 128 §­êng Hoµng Liªn-Tp. Lµo Cai- TØnh Lµo Cai.TL:020.820224

LAS-XD 663

Q§ sè 670/Q§-BXD

ngµy 7/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 5/5/2011

664

 Phßng thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt thuéc Cty TNHH t­ vÊn thiÕt kÕ B.R: Sè 160 NguyÔn V¨n Linh-Ph­êng T©n ThuËn T©y-QuËn 7.Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.8722230

LAS-XD 664

Q§ sè 697/Q§-BXD

ngµy 13/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 13/5/2011

665

 Phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng thuéc C«ng ty cæ phÇn kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh §«ng T©y: Sè 16 §­êng 15-Ph­êng B×nh An-QuËn 2-Tp. Hå ChÝ Minh. TL: 08.2872136

LAS-XD 665

Q§ sè 685/Q§-BXD

ngµy 12/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 13/5/2011

667

 TT thÝ nghiÖm V LXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Cty cæ phÇn KiÓm ®Þnh XD Träng TÝn: Sè 134-136 §­êng 19/5B-P.T©y Th¹nh-Q.T©n Phó-Tp. Hå ChÝ Minh.TL: 08.4357047

LAS-XD 667

Q§ sè 682/Q§-BXD

ngµy 12/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 13/5/2011

668

 Phßng thÝ nghiÖm VLXD vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh thuéc Trung t©m dù ¸n-Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 4: Sè 29- Quang Trung-Tp Vinh-NghÖ An. TL: 0383.832493

LAS-XD 668

Q§ sè 684/Q§-BXD

ngµy 12/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 13/5/2011

669

 Phßng thÝ nghiÖm x©y dùng thuéc Chi Côc Tiªu chuÈn-§o l­êng-ChÊt l­îng B×nh ThuËn: Sè 4-§­êng NguyÔn Héi-Tp. Phan ThiÕt-TØnh B×nh ThuËn.TL: 062.822390

LAS-XD 669

Q§ sè 683/Q§-BXD

ngµy 12/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 13/5/2011

670

 TT  thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng thuéc Cty cæ phÇn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Hîp Ph¸t: Sè 90 NguyÔn Huy T­ëng-Thanh Xu©n- Hµ Néi. TL:04.5576924

LAS-XD 670

Q§ sè 750/Q§-BXD

ngµy 26/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 20/5/2011

673

 Trung t©m t­ vÊn Giao th«ng vËn t¶i H­ng Yªn  thuéc Së Giao  th«ng vËn t¶i tØnh H­ng Yªn. §/c: Sè 4-§­êng V¨n  Linh-P. An T¶o-Tx H­ng Yªn-TØnh H­ng Yªn.TL: 0321.285036

LAS-XD 673

Q§ sè 1524/Q§-BGTVT

ngµy 29/5/2008

cã hiÖu lùc ®Õn: 14/6/2011

 

Phô lôc 1

danh môc phßng thÝ nghTÖm  ®­îc ph©n bè theo ®Þa danh LAS-XD663

1. Tp.Hµ Néi (cã 152): LAS -  01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 15; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 42; 45; 46; 50; 53; 59; 60; 61; 62; 68; 69;70;71;72; 80; 88; 90; 91; 94; 101; 102; 105; 115; 119; 120; 125; 145; 146; 149; 157; 168; 175; 176; 180; 188;  201; 204; 209; 211; 221; 223;  227;230; 239; 247; 248; 250; 256; 260; 266; 268; 274; 275;  289; 293; 298; 305; 310; 311; 316; 323; 326; 328; 330; 334; 335; 346; 351; 359; 363; 369; 370; 376;378; 380; 381; 386; 388;391; 400;410; 412; 414;416; 417; 427; 428; 430;431; 442; 448; 452; 461; 466; 470; 472; 481; 486; 492; 509; 514; 516;  521; 522; 523; 524; 526; 528; 533; 534; 540; 542; 543; 548; 565; 568; 569; 571; 574; 575; 586; 591; 594;595; 596; 599; 602;606;613; 618; 620; 621;633;635; 642;643;644;651;661;

2.Tp . Hå ChÝ Minh (cã 103): LAS-13; 15; 16; 17; 19; 20; 21;  30; 40; 47; 55; 56; 57; 58; 77; 78;79; 92; 112; 113; 142; 151; 154; 155; 163; 165;167; 174; 187; 196; 198; 212; 216; 225; 232; 234; 236; 238; 240;261; 264, 270; 290; 291;306; 307; 308;312; 313; 322; 324; 332;338; 341; 345; 360; 365; 377; 385; 390; 393;404; 406; 407; 415;423;439;446; 449;450; 451;457; 458; 467; 474; 475; 476; 477; 480; 482; 493; 494; 498; 501; 506; 507; 508; 513; 529; 537; 538; 539; 544; 547; 550; 581; 590; 592; 600; 604; 611; 625;637;

3. Tp. §µ N½ng (cã 36): LAS-10; 24; 73; 74; 75; 83; 85; 95; 123; 139; 148; 205; 215;217; 231; 317; 348; 352; 353; 372; 375;395; 435; 487; 520; 559; 560;587; 597; 614; 616;640;641;647;649;653;    

4. Tp. Vinh-NghÖ An (cã 27) :LAS-41;63; 64; 65; 66;76; 86;111;136;173;181; 210;244; 254; 296; 409;426;437;454;462; 469;471;478;488;525;545;645

5. Thanh Ho¸ (cã 14) LAS-51;109;150;185;245;246;263;344;387;453;464; 518; 519;541;

6. CÇn Th¬ LAS 48;124;156;189;237;340;399;424;551;555;563;564;566;584;

7. KonTum: LAS-22; 82;122;267;279;281;342;354;357;503;549;610;646;648;

8. BMT-§¾c L¾c(13)LAS-87;96;126;202;303;398;405;447;483;562;608;629;631;

9. Tp HuÕ LAS-12; 14;114;135;144;171; 434;438;441;578;598;636;652;

10. Tp.H¶i Phßng (cã 12)LAS-09; 32; 44; 52;129;199;269;273;495;496 ;532;589;

11. Tp Hµ TÜnh(cã 11)  LAS-89;127;132;133;134;463;468;572;573;576;619;

12. GiaLai –Pleiku (cã 10) LAS-25; 98;333; 379;397;422;479;527;577;609

13. Qu¶ng Ninh  LAS-29;93;207;228;271;368;502;504;558;662;

14.Tp Nam §Þnh (cã 9) LAS-104;177;192;194;277;314;402;436;557;

15. Tp. Vòng Tµu LAS-140;206;208;295;329;396;413;455;456;

16. §ång Nai LAS-121;158;374;383;512;535;570;582;634;

17. Tp Qu¶ng Ng·i LAS-128;131;138;161; 218;349;350;583;655;

18. Tp. S¬n La (cã 8) LAS-182;183;241; 327;433;536;554; 605;

19. Tp H¶i D­¬ng LAS-36;172;191;195;318;517;607;624;

20. Hµ T©y LAS-28; 255;257;301; 445;460; 497;627;

21. Qu¶ng Nam LAS-130;159;272;287;489;587;639;657

22. Tuyªn Quang (cã 7) LAS;43; 54;106; 117; 284;355;531;

23. B×nh D­¬ng    LAS-97;108; 143; 249; 282; 432; 505;

24. Tp. Long Xuyªn- An Giang LAS-190; 262;321;339; 444;511;585;

25. Quy Nh¬n- B×nh §Þnh  LAS-39;179;193;197;297;325;603;

26. Tp. Cao L·nh - §ång Th¸p   LAS-103; 292;393 473;552;580;626;

27. Tp. Tuy Hoµ- Phó Yªn  LAS-162;233;278;331;579; 623;658;660;

28. Qu¶ng B×nh(cã 6) - LAS-118;164;169;200;389;593;

29. Ninh B×nhLAS- 67;184;222;315;336; 615;

30. Tp. Nha Trang-Kh¸nh HoµLAS-23;99;280;294;367;638;

31. Tp. §µ L¹t –L©m §ång (cã 5)LAS-147; 309;320; 421; 443;

32. Tp. Phan Rang-Ninh ThuËnLAS-110;153;186;371;530;

33. Qu¶ng TrÞ LAS-81;166;220;285; 617;

34. Hµ Nam LAS- 160; 382; 384; 408; 622;

35. B¾c Ninh: LAS-213; 288; 366; 553; 629;

36. TØnh Kiªn Giang  LAS-226; 299; 361; 411;654

37. Lµo Cai  LAS-170; 224; 229;418;663;

38. L¹ng S¬n (cã 4)  LAS-141; 251; 283;302;

39. Yªn B¸i:  LAS-219; 243; 401; 515; 

40. Th¸i B×nh LAS-18; 319; 356; 567

41. TiÒn Giang LAS-485;499; 510; 612;

42. T©y Ninh (cã 3) LAS-253; 259; 276;

43. Tp. B¾c Giang  LAS-11;116; 420;

44. Phó Thä  LAS-08; 242; 358;

45. Trµ Vinh   LAS-286;491;500;

46. Sãc Tr¨ng LAS- 364;490;630;

47. B×nh ThuËn LAS-27;152;632;

48. Cµ Mau  LAS-107; 300; 656;

49. B¹c Liªu (cã 2) LAS-100;178;

50. BÕn Tre LAS-49; 258;

51. Long An  LAS- 337; 362;

52. §iªn Biªn LAS- 235; 373;

53. VÜnh Phóc LAS-347; 419;

54. B¾c K¹n LAS - 403; 440;

55. Hµ Giang  LAS- 304; 465;

56. VÜnh Long   LAS-137;484

57. H­ng Yªn LAS-343; 556;

58. §ak N«ng LAS- 425; 561;

59. Cao B»ng LAS – 429; 546;

60. B×nh Ph­íc LAS-251; 601;

61. HËu Giang LAS -394;650;

62. Lai Ch©u (cã 1)  LAS- 459;

63. ThaÝ Nguyªn LAS- 26;

64. Hoµ B×nh LAS-659

 

Top

 (0)